96214 ΕΞ 07-07-2022
Τροποποίηση της υπ’αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784)

Αριθμ. 96214 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 3656/13-07-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Μέρους Ε’ του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκε από τον ν. 4325/2015 (Α’ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου «Σύστημα Βαθμολογικών Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των υπαλλήλων του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων φορέων του Δημόσιου Τομέα και συναφείς διατάξεις» του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» (Α’ 226).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» (Α’ 222).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Την υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 (Β’ 784) απόφαση «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

18. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2/53983/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 784) στα κατωτέρω σημεία:

Η παρ. 1 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«1. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, διενεργείται μέσω της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

Η περ. α της παρ. 4 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«α) Στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση των λογαριασμών των πληρωτριών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων μία ημέρα (1) πριν την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των υπαλλήλων, καθώς και για τη πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ.»

Η παρ. 3 του άρθρου 11, τροποποιείται ως εξής:
«3. Η οριστικοποίηση της υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων ενταλμάτων πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός. Μέσα στις επόμενες τρεις εργάσιμες ημέρες η ΕΑΠ εκδίδει και αποστέλλει Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Ενταλμάτων (ΣΚΕ) στις αρμόδιες ΓΔΟΥ/ΠΟΥ. Οι ΣΚΕ υπογράφονται από τον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ/ΠΟΥ.
Μετά την πληρωμή από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού και την αλλαγή της κατάστασης (status) του Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ) σε ”ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ” στο ΟΠΣΔΠ οι ΣΚΕ αποστέλλονται κάθε τρίμηνο στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου (ΥΕ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του Κατασταλτικού Ελέγχου».

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 13, τροποποιείται ως εξής:
«Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., μετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών, από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, στους λογαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Τραπεζών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 και από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 12, φροντίζει, για την μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ