96168/28-02-2022
Παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους αιτούντες προαιρετικής ασφάλισης

Αρ. Πρωτ.: 96168
Ημ/νια : 28/02/22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΞΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
TAX. Δ/ΝΣΗ:28ης Οκτωβρίου 54,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦ: 2108808781
e-mail: tm.asfikan@efka.gov.qr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους αιτούντες προαιρετικής ασφάλισης».

ΣΧΕΤ.: «το με αριθ. πρωτ. 54733/07-02-2022 έγγραφο μας».

Σας γνωστοποιούμε ότι με την αριθμ. 68/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ (Συνεδρίαση Δ.Σ. 6/10.02.2022) αποφασίστηκε η εκ νέου παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας στους αιτούντες προαιρετικής ασφάλισης α) για μη μισθωτούς ασφαλισμένους και β) μισθωτούς ασφαλισμένους του π. ΤΑΥΤΕΚΩ που δεν καταβάλλουν εισφορές χωρίς υπαιτιότητα τους μέχρι 30-09-2022 ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής εφόσον αυτό επιτευχθεί σε νωρίτερο χρόνο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ