95539/23-01-2024
Προσδιορισμός Α.Ε.Π. έτους 2023

e-ΕΦΚΑ 23/01/2024
Α.Π.: οικ. 95539

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός Α.Ε.Π. έτους 2023.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 350/2023 εγκύκλιος του Υ.Ε.Κ.Α (ΑΔΑ: ΨΠΜΨ46ΜΤΛΚ-ΒΜΥ).

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω εγκύκλιο του Υ.Ε.Κ.Α. (σελ. 22 και 23), η τιμή που λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, σε ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, από 1/1/2023 (μετά την αύξηση των συντάξεων κατά 7,75%), ανήλθε στο ποσό των 747,08 €.

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του Α.Ε.Π. για το έτος 2024 θα ακολουθήσει νέο έγγραφο, μετά την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τμ. Διοικητικής Μέριμνας (Γεν. Δ/νση Συνταξ.)
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ