94575/30-10-2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)
Αριθμ. 94575/2023

(ΦΕΚ Β’ 6261/01-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80).

2. Τον ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157).

3. Το άρθρο 16 του ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).

12. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

13. Την υπ’ αρ. 115/12.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β’ 4524).

14. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

15. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης Και Επενδύσεων» (Α΄15).

16. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

17. Την υπ’ αρ. 3495/17.8.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’ 5114).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015).

19. To υπ’ αρ. 843/284935/02.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3.4.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189), ως προς τον τρόπο περιγραφής και κατηγοριοποίησης των συστημάτων παραγωγής «φασολιών» (Είδος Καλλιέργειας) και της αντίστοιχης απαιτούμενης έκτασης σε στρέμματα ανά Μ.Α.Ε., ως εξής:

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Είδος ΚαλλιέργειαςΈκταση σε στρέμματα ανά Μ.Α.Ε.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΝΩΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ15
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΝΩΠΑ ή ΞΕΡΑ ΝΑΝΑ ή ΚΑΘΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ5
ΦΑΣΟΛΙΑ ΝΩΠΑ ή ΞΕΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ5
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΝΩΠΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ2
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟ25
ΦΑΣΟΛΙΑ ΝΑΝΑ ή ΚΑΘΙΣΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟ200
ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΝΑΝΑ ή ΚΑΘΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ300

Με τον όρο «φασόλια» νοούνται όλες οι ποικιλίες των καλλιεργούμενων ειδών των γενών Phaseolus coccineous, Phaseolus vulgaris L. (Αναρριχώμενος φασίολος και Φασίολος ο νάνος) και Dolichos sp. P. ή Vigna sp. (Αμπελοφάσουλα, Γυφτοφάσουλα, Μαυρομάτικα, Αραποφάσουλα, Σμυρνέικα, Βελονάκια,…), που περιλαμβάνονται στον Εθνικό ή/και τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ποικιλιών, που καλλιεργούνται για την παραγωγή αναγνωρισμένων Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) καθώς και οι τοπικές ποικιλίες αυτών.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ