94/2021/6.3.2023
Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις.

(ΦΕΚ Β 1339/08.03.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α’272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211).

2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 2, το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Τα άρθρα 89 και 122 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυασμό με το εδάφιο τρίτο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

9. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 517).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

13. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/21.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 50), Δ.ΟΡΓ.Β 1054178 ΕΞ2020/18.5.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392) και Δ.ΟΡΓ.Β 1078808ΕΞ2021/16.09.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 828) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».

14. Το υπ’ αρ. οικ. 30/004/000/3682/13.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους «Διαβίβαση εισήγησης για έκδοση απόφασης ΑΧΣ με τίτλο: “Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις”».

15. Το γεγονός ότι, το υπό στοιχεία ΑΧΣ 94/2021 σχέδιο απόφασης είναι οριστικό, εφόσον έληξε η δημόσια διαβούλευση στην οποία τέθηκε από τον ΕΛΟΤ, βάσει των διαδικασιών του π.δ. 81/2018 (Α’ 151).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 94/2021 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις.

Άρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του εθνικού ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας ο οποίος προστίθεται στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. 30/004/000/539/4-3-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου»(Β’ 803).

1. Με την παρούσα ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα: α) Η χημική ονομασία κατά IUPAC του μορίου του εθνικού ιχνηθέτη.

β) Η συγκέντρωση με την οποία προστίθεται στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων.

γ) Η επικυρωμένη εργαστηριακή μέθοδος και ο εξοπλισμός για τον ποσοτικό προσδιορισμό του εθνικού ιχνηθέτη στα καύσιμα.

δ) Τα χαρακτηριστικά ποιότητας της μεθόδου αυτής.

ε) Η μέθοδος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στους επιτόπιους ελέγχους επί του πεδίου για τον προσδιορισμό του εθνικού ιχνηθέτη.

Άρθρο 2

Μοριακή ταυτότητα εθνικού ιχνηθέτη και συγκέντρωσή του στο καύσιμο

Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων προστίθεται ως εθνικός δείκτης φορολογικής σήμανσης ο ιχνηθέτης με ενεργό συστατικό την ουσία 1,3,5-τρις(1,1-διμεθυλαίθυλ)-βενζόλιο με CAS No: 1460-02-2.

 

Το εμπορικό διάλυμα του εθνικού ιχνηθέτη, με το όνομα Tracerco FT36, στο οποίο το ενεργό συστατικό βρίσκεται σε ποσοστό κατά βάρος 20% προστίθεται στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων σε ποσοστό 10 μικρολίτρα ανά λίτρο (10pl/l). Η συγκέντρωση του ενεργού συστατικού είναι 1,91 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο (1,91mg/l), το οποίο ισοδυναμεί με 2,3 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό (2,3mg/Kg).

Άρθρο 3

Εργαστηριακή μέθοδος Δοκιμών

Για τον προσδιορισμό του εθνικού ιχνηθέτη Tracerco FT36 στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων, σε συγκέντρωση στο εύρος 0,05 έως 4mg/ Kg, χρησιμοποιείται αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή φασματομετρίας μάζας (GC – MS).

Αρχή μεθόδου

Το δείγμα πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων ή ντίζελ πλοίων αναλύεται σε αέριο χρωματογράφο, (GC), με τριχοειδή στήλη και κατάλληλο θερμοκρασιακό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μάζας (MS). Χρησιμοποιείται στήλη με μη πολική στατική φάση για να μειωθεί ο χρόνος κατακράτησης του εθνικού ιχνηθέτη ενώ το υπόστρωμα των υδρογονανθράκων κατακρατείται περισσότερο στη στήλη, γεγονός που απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες για την απομάκρυνση των βαρέων υδρογονανθράκων. Η λειτουργία του χρω-ματογράφου και ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων ρυθμίζονται από κατάλληλο λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αντιδραστήρια και άλλα υλικά

1. Γενικά

– Αδρανές αέριο ήλιο υψηλής καθαρότητας

– Μη ιχνηθετημένο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων ή ντίζελ πλοίων για την παρασκευή προτύπων βαθμονόμησης.

– Κατάλληλοι διαλύτες για καθαρισμό αυτόματου δειγματολήπτη.

2. Πρότυπα βαθμονόμησης

Παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα εθνικού ιχνηθέτη Tracerco FT36 από πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (CRM), ή από πυκνό αρχικό διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης (stock solution).

Για την κατασκευή της καμπύλης βαθμονόμησης χρησιμοποιείται μη ιχνηθετημένο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων ή ντίζελ πλοίων και πρότυπα διαλύματα εθνικού ιχνηθέτη Tracerco FT36 συγκεντρώσεων 0,05, 0,25, 1,2 και 4mg/Kg.

Συσκευή

1. Αέριος χρωματογράφος εξοπλισμένος με σύστημα ηλεκτρονιακού ελέγχου πίεσης (EPC), και εισαγωγέα επι-μερισμού δείγματος (split/splitless).

2. Ανιχνευτής φασματομετρίας μάζας με τεχνική ιονι-σμού με δέσμη ηλεκτρονίων και πτερυγιοφόρο αντλία δυο σταδίων, ο οποίος συνδέεται με το χρωματογράφο με θερμοστατούμενη δίοδο μεταφοράς (transfer line).

3. Υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό που παρέχει λήψη δεδομένων και απομακρυσμένο έλεγχο του οργάνου.

4. Τριχοειδής στήλη διαστάσεων 30 m x 0,25 mm και πάχους στιβάδος 0,25 μm με στατική φάση (5%-phenyl) (95%-methylpolysiloxane). Ενδεικτική στήλη HP-5MS ή ισοδύναμη.

5. Αυτόματος δειγματολήπτης με σύριγγα ικανή να παρέχει με ακρίβεια όγκο 5μΕ

Διαδικασία

Αρχικά κατασκευάζεται καμπύλη βαθμονόμησης 5 σημείων με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα βαθμονόμησης.

Για την ανίχνευση του ιχνηθέτη, χρησιμοποιείται η τεχνική ηλεκτρονιακού ιονισμού (Electron Ionization) παρακολούθησης των ιόντων (SIM technique): m/z: 231 και 246, (φάσμα μαζών: m/z: 246, 231, 57, 41, 29).

Ως βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας του GC – MS συνιστώνται οι παρακάτω:

Θερμοκρασία στήλης (φούρνου)

Σύμφωνα με το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου η αρχική θερμοκρασία των 80°C αυξάνεται αμέσως με ρυθμό 50°C/min έως τους 210°C, όπου διατηρείται σταθερή για 5,0 min, στη συνέχεια αυξάνεται με ρυθμό 50°C/min έως τους 325°C, όπου διατηρείται σταθερή για 5,0 min.

Εισαγωγέας (split/splitless)

Η θερμοκρασία του εισαγωγέα split/splitless, με αναλογία split 25:1, είναι 280°C και ο όγκος του ενέσιμου δείγματος 0,5μΕ Η ροή του φέροντος αερίου (ήλιο) στη στήλη είναι 1 ml/min και η πίεση στον εισαγωγέα 9,67psi. Η θερμοκρασία της διόδου μεταφοράς (transfer line) είναι 280°C.

Ανιχνευτής

Χρησιμοποιείται ανιχνευτής μάζας (MSD) με ιονισμό δέσμης ηλεκτρονίων και παρακολούθηση επιλεγμένου ιόντος (SIM), ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία της πηγής ιονισμού (ion source) είναι 230°C. Η θερμοκρασία του τετράπολου (MS Quad) είναι 150°C. Ο χρόνος καθυστέρησης του διαλύτη είναι 2,00 λεπτά. Ως ιόν για την ποσοτικοποίηση χρησιμοποιείται το m/z: 231 και για την επιβεβαίωση το m/z: 246. Ο χρόνος παραμονής (Dwell time) είναι 100ms.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων τα εργαστήρια εξέτασης οφείλουν να εφαρμόζουν σχήμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας με τακτική ανάλυση δείγματος ελέγχου ποιότητας.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται εναλλακτική μέθοδος αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή μάζας (GC-MS), εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ορθότητα και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ακρίβειας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

Άρθρο 4

Χαρακτηριστικά ποιότητας της μεθόδου δοκιμών

Τα χαρακτηριστικά επίδοσης της μεθόδου που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας θα προσδιοριστούν κατόπιν επικύρωσης αυτής και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025.

Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2018.

Άρθρο 5

Μέθοδος δοκιμής στους επιτόπιους ελέγχους

Το δείγμα καυσίμου, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, αναλύεται με χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης και κατάλληλο θερμοκρασιακό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους ανιχνευτές.

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

Από την ισχύ της παρούσας καταργούνται:

– Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 53/2015 (Β’ 987/2016) κοινής υπουργικής απόφασης.

– Η παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 53/2015 (Β’ 987/2016) κοινής υπουργικής απόφασης.

– Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

Η Αναπληρώτρια

Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΛΑΜΠΗ

Η Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ

ΚΑΡΥΔΗ »

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 2 Οκτωβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ