93657/01-04-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.» (Β’ 2966)

Αριθμ. 93657

(ΦΕΚ Β’ 2030/02.04.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουάριου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2473 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης».

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (L 348).

6. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0′, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63) και ειδικότερα το άρθρο 92 αυτού.

9. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

10. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

11. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων» (Α’ 129).

12. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

13. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

14. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

15. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

16. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2022 και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού (Α’ 105).

17. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

18. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού (Α’ 222).

19. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’ 33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

20. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής υλοποίησης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 77 αυτού.

21. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

22. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997» (Α’ 133).

23. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

24. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 131).

25. Την υπό στοιχεία Υ12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

26. Την υπ’ αρ. 156/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

27. Την υπ’ αρ. 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

28. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

29. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

30. Το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

31. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

32. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

33. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/18862 ΕΞ 2023/06.02.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο “SUB1. Ηλεκτροκίνηση – Φορτίζω παντού” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201651) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ 61ΠΩΗ-ΠΧ5).

34. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/22307 ΕΞ 2024/12.02.2024 (απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου “SUB1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ – ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ” (ΟΠΣ ΤΑ 5201651) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Δράση 16924)» ΑΔΑ ΨΤΚΑΗ-ΒΤ7).

35. Την υπό στοιχεία 40769 ΕΞ 2024/19.03.2024 θετική γνώμη του διοικητή ΕΥΣΤΑ για το σχέδιο τροποποίησης της πρόσκλησης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ».

36. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (Β’ 2621)” (Β’ 6213).

37. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως ισχύει.

38. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Υλοποίησης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

39. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» (Β’4380).

40. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

41. Την υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/22.4.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα “Όργανα μέτρησης” και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων» (Β’ 1231), και ιδίως το Παράρτημα V «Μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΙ-003)».

42. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/02.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

43. Την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε.103/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (Β’ 1312).

44. Την Οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (I 96).

45. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (5Τ 10152/21,5Τ 10152/21 ADD 1).

46. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

47. Την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σ.Α.Α. για την Ελλάδα (SΤ 15831/23, SΤ 15831/23 ADD 1).

48. Την υπό στοιχεία ΓΝ 044/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

49. Την υπό στοιχεία ΓΝ 174/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

50. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/39337/1001/12.04.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

51. Την υπ’ αρ. 391489/22.12.2023 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

52. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/136321/3302/22.12.2023 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

53. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ουδεμία πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση προ-καλείται στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν απ’ αυτή που είχε προκληθεί στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/4.5.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο “ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ”, που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.» (Β’ 2966),

αποφασίζουμε:

Την πρώτη τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/4.5.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο “ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ”, που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.» (Β’ 2966) ως εξής:

Άρθρο 1

Η παρ. 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως προς της αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί του Παραρτήματος [VI]»

Άρθρο 2

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Φορέας Υλοποίησης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βάσει του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ.82/2023 (Α’ 139).»

Άρθρο 3

Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως προς το πλήθος των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σκοπός της δράσης “ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ”, είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 4.500 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300.000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων, κ.λπ.»

Άρθρο 4

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

«Οι επιχορηγήσεις δυνάμει του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 36α και, ειδικά ως προς τις επιχορηγήσεις που αφορούν υποδομές επαναφόρτισης σε λιμένες, το 56β του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (“Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ή Γ.Α.Κ.”), από την επομένη της δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τροποποιητικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής.»

Άρθρο 5

Η παρ. 3 του άρθρου 5 τροποποιείται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αρχή «Deggendorf»

Στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά. Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα, οφείλει να δηλώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II, ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 6

1. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση που ο αιτών – δικαιούχος της ενίσχυσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που πρόκειται να υλοποιήσει την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Η/Ο με επιμέλεια και δαπάνες του, η όποια δαπάνη προκύψει για την εγκατάσταση του σταθμού από τον δεύτερο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για τη σύνδεσή του σταθμού με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει τελικά να επιβαρύνει τον αιτούντα-δικαιούχο, προκειμένου να δύναται να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, με σχετική συμφωνία και παραστατικά-αποδεικτικά (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ), ότι ο αιτών-δικαιούχος της ενίσχυσης ανέλαβε και επωμίσθηκε εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που είχε αρχικά καταβάλει το πρόσωπο που υλοποίησε την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«5. Οι Ο.Τ.Α. Α ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης. Οι φορείς αυτοί ως αναθέτουσες/παραχωρούσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα προδέσμευσης της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης “Φορτίζω Παντού”. Με την υποβολή και έλεγχο του αιτήματος προδέσμευσης δεσμεύεται η μέγιστη, βάσει του πίνακα 7 της παρ. 1 της ενότητας 10.3.1 της παρούσας, επιτρεπόμενη ενίσχυση επί του κόστους αρχικής επένδυσης (capex) του έργου όπως αυτό έχει εκτιμηθεί στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

3. Η περ. ε) της παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

ε. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Άρθρο 7

Η περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Το κατά περίπτωση Σ.Φ.Η.Ο., λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν ευρίσκεται στην ψηφιακή βάση δεδομένων για τα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο. που τηρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4380).»

Άρθρο 8

Οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 8 τροποποιούνται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Η δράση “ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ” χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από το ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2023 και από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα οικονομικά έτη 2024-25 και υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.»

«6. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία χώρου εγκατάστασης ή/και ανά Περιφέρεια δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης της παρούσας.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://yme.gov.gr και στην ιστοσελίδα της δράσης https://fortizopantou.gov.gr.»

Άρθρο 9

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 τροποποιείται ως προς τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 11/05/2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η/05/2024.»

Άρθρο 10

1. Η παρ. 3 της ενότητας 10.3.2 του άρθρου 10 τροποποιείται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος χαρακτηρίζεται ως «μεγάλη επιχείρηση» σύμφωνα με τα στοιχεία μεγέθους του, δεν απαιτείται η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών καθώς και η υποβολή των ΑΠΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα, τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες. Διατηρείται η υποχρέωση υποβολής των οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας κλεισμένης χρήσης για την εταιρία που υποβάλλει την αίτηση καθώς και η υποβολή διαγράμματος σύνδεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ -Α της παρούσας.»

2. Η παρ. 6 της ενότητας 10.3.2 του άρθρου 10 τροποποιείται ως προς το ποσοστό ενίσχυσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Τα ανωτέρω ανώτατα ποσοστά ισχύουν εφόσον η πρόσβαση στο σταθμό φόρτισης Η/Ο είναι 24-ωρη για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην ενότητα 10.2.1. της παρούσης, τα ποσοστά ενίσχυσης του Πίνακα 8 απομειώνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%).»

3. Η ισχύς της παρ. 2 του παρόντος άρθρου άρχεται από την ημερομηνία έναρξης της δράσης ήτοι από 11/5/2023.

Άρθρο 11

Η παρ. δ1) της ενότητας 11.2.1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ1) Το επίπεδο μηχανικής αντοχής των σταθμών φόρτισης Η/Ο πρέπει να είναι επιπέδου ΙΚ10 (αντιβανδαλιστική) στο κυρίως σώμα τους και η προστασία από νερό και σκόνη πρέπει να είναι επιπέδου ΙΡ54 και άνω, για λόγους ασφαλείας του κοινού».

Άρθρο 12

Η παρ. 2 του άρθρου 12 τροποποιείται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 500.000€, απαιτείται να τεκμηριώνεται η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής είτε μεμονωμένα ανά ΑΦΜ επιχείρησης είτε σωρευτικά σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Η τεκμηρίωση του όρου θα υλοποιείται με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου όπως περιγράφονται στο Παράρτημα II της παρούσας. Ειδικότερα στην περίπτωση που η ως άνω τεκμηρίωση γίνεται μέσω έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου), το δάνειο αυτό δε θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο εκχώρησης της δημόσιας ενίσχυσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα οριζόμενα ενότητα 17.2.1. παρ. 4 του άρθρου 17 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου.»

Άρθρο 13

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής:

«1. Οι αιτήσεις προδέσμευσης της ενίσχυσης για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α από τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση από τους υποψηφίους δικαιούχους, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr), περιλαμβάνουν δε κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 5 της παρούσας.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στο παρόν. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία στο πληροφοριακό σύστημα και να υποβληθούν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται σ™ Παράρτημα II της παρούσας.»

3. Η ενότητα 13.1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«13.1. Α. Υποβολή Αιτήσεων προδέσμευσης ενίσχυσης για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της κατηγορίας Α από τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού

1. Για την υποβολή αίτησης προδέσμευσης της ενίσχυσης ο ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (αναθέτουσα/παραχωρούσα αρχή) εισέρχεται με κωδικούς taxisnet στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος (https://fortizopantou.gov.gr) υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του παραρτήματος I.

2. Η υποβολή της αίτησης προδέσμευσης προηγείται της υποβολής αίτησης υπαγωγής από δικαιούχο/παραχωρησιούχο της δράσης (παρ. 13.1.Β).

13.1. Β. Υποβολή Αιτήσεων από υποψηφίους δικαιούχους για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

1. Για την κατηγορία Α (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων), τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης στη δράση από τους υποψηφίους δικαιούχους είναι τα ακόλουθα:

α. Είσοδος Παραχωρησιούχου/Δικαιούχου της δράσης: Ο δικαιούχος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος (https://fortizopantou.gov.gr), προκειμένου να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του.

β. Δημιουργία Καρτέλας: Κατά την πρώτη επίσκεψή του στο πληροφοριακό σύστημα ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την προσωπική καρτέλα δικαιούχου συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία της νομικής οντότητας και υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά όπως αυτά προδιαγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό ο Φορέας Υλοποίησης δεν υποχρεούται σε έλεγχο των ανωτέρω. Ο έλεγχος γίνεται μετά και την οριστικοποίηση της πρώτης υποβολής αίτησης.

γ. Υποβολή Αίτησης: Στη συνέχεια, ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την αίτησή του συμπληρώνοντας αρχικά κάποια γενικά αναγνωριστικά στοιχεία σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού παραχώρησης που πραγματοποιήθηκε και της σύμβασης παραχώρησης που έχει υπογραφεί και αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Στη συνέχεια, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται να εισάγει αναλυτικά τις πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όπως αυτές περιγράφονται στην εν ισχύι σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται – στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ο υποψήφιος υποβάλλει οριστικά την αίτησή του, η οποία λαμβάνει μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό, ο οποίος παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα.»

4. Η παρ. 2 της ενότητας 13.2 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς τον μέγιστο αριθμό αιτήσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά περιφέρεια ορίζεται σε δέκα (10) αιτήσεις ανά δικαιούχο.»

5. Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 της ενότητας 13.2 του άρθρου 13 τροποποιούνται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνονται ως εξής:

«β. Δημιουργία Καρτέλας: Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην πλατφόρμα ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την προσωπική καρτέλα δικαιούχου συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία της νομικής οντότητας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά όπως αυτά προδιαγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Στο στάδιο αυτό ο Φορέας Υλοποίησης δεν υποχρεούται σε έλεγχο των ανωτέρω. Ο έλεγχος γίνεται μετά και την οριστικοποίηση της πρώτης υποβολής αίτησης.

γ. Υποβολή Αίτησης: Στη συνέχεια, ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την αίτησή του εισάγοντας αναλυτικά στο πληροφοριακό σύστημα το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο (δηλαδή αναλυτικά στοιχεία και δαπάνες για τον εκάστοτε σταθμό φόρτισης Η/Ο της αίτησης) και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ο υποψήφιος υποβάλλει οριστικά την αίτησή του. Η υποβληθείσα αίτηση λαμβάνει μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό ο οποίος παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα.».

Άρθρο 14

Η παρ. 2.Α. της ενότητας 14.1 του άρθρου 14 τροποποιείται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος υπαγωγής είναι η ακόλουθη:

Α. Μετά την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ο Φορέας Υλοποίησης ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πιο συγκεκριμένα ελέγχει ότι:

α. Η συμπλήρωση, σύνταξη και υποβολή της πρότασης έχει πραγματοποιηθεί με τον προσήκοντα τρόπο,

β. έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με την πρόσκληση και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 13 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας,

γ. η αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και νομίμως επικυρωμένα, όπου απαιτείται.

Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να διενεργεί ελέγχους μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων με διασταύρωση των στοιχείων για κάθε δικαιούχο.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Υλοποίησης είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής.».

Άρθρο 15

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 τροποποιείται ως προς τον επιτρεπτό αριθμό τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τα σημεία που εντάσσονται στην Κατηγορία Β, επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης έως και τρεις (3) τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ανά αίτηση ενίσχυσης, εφόσον δεν αυξάνεται η αρχικά εγκριθείσα ενίσχυση και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης στη δράση.»

Άρθρο 16

1. Οι παρ. 1, 2 και 4 της ενότητας 17.2.1 του άρθρου 17 τροποποιούνται ως προς την αρίθμηση του παραρτήματος και διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Με την υλοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα τμηματικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.»

«2. Τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης/εκταμίευσης της ενίσχυσης που θα πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.»

«4. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας ενίσχυσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας ενίσχυσης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης γίνεται απευθείας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για ποσό ίσο με αυτό που αναφέρεται στη σύμβαση εκχώρησης (μέρος ή σύνολο της δημόσιας ενίσχυσης). Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσης.»

2. Η ενότητα 17.2.2 του άρθρου 17 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνεται ως εξής:

«17.2.2. Καταβολή της ενίσχυσης – Πίστωση λογαριασμών δικαιούχων

1. Αρμόδιος Φορέας Χρηματοδότησης και αρμόδιος για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για το έργο μέσω epde προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Υλοποίησης της δράσης. Η ΔΔΕ κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ και του έργου (ΠΙΚΕ) με την οποία η ΤΤΕ πιστώνει την οικεία ΣΑΤΑ.

3. Με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης, εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης:
α) αναλυτική κατάσταση δικαιούχων/τελικών αποδεκτών σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το Α.Φ.Μ. τους. Η ηλεκτρονική μορφή της ανωτέρω κατάστασης πρέπει να είναι επεξεργάσιμη από την Εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). β)συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον αριθμό των δικαιούχων και τη συνολική δαπάνη ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

4. Ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλει προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αίτημα καταβολής της δαπάνης, συνοδευόμενο από τις ανωτέρω καταστάσεις. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την ιδιότητα του υπολόγου-διαχειριστή εκκαθαρίζει και μεταφέρει με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) το αιτούμενο ποσό της δαπάνης σε ενδιάμεσο λογαριασμό, που ανοίγεται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, στην ΤτΕ, με την ονομασία «Πληρωμές με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ-Δράση Φορτίζω Παντού». Η ηλεκτρονική πληρωμή περιλαμβάνει α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους/τελικούς αποδέκτες και β) το ποσό που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/ 12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ).

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό, ο φορέας υλοποίησης διαβιβάζει στη ΔΙΑΣ Α.Ε. την αναλυτική κατάσταση βάση της οποίας η ΔΙΑΣ Α.Ε. μεταφέρει τα ποσά για την καταβολή της ενίσχυσης, με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού στον οποίο έχει μεταφερθεί το συνολικό ποσό και πίστωση του τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων του δικαιούχου/ων.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους με ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΔΙΑΣ Α.Ε.

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν μεταφέρονται στο λογαριασμό του ΕΔ τίτλο “ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ” με IBAN GR8501000233100100000231000, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα ίδια έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το ΠΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο ύψος της πίστωσης του ενδιάμεσου λογαριασμού της παρ. 4.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ).

β) Η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η κατανομή στο έργο (ΠΙΚΕ).

γ) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 17.2.2. σημείο 3β.

δ) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) για τη μεταφορά του ποσού της συνολικής δαπάνης στον ενδιάμεσο λογαριασμό και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτέλεση της πληρωμής.

10. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.»

3. Η ενότητα 17.2.3 του άρθρου 17 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνεται ως εξής:

«17.2.3 Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις σε όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την ενίσχυση ο δικαιούχος. Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζεται, κατ’ ελάχιστον, το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/0 14/06).

3. Τα ποσά της καταβολής επιδότησης ύψους έως 1.500€ είναι ακατάσχετα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό σε περίπτωση οφειλών του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).»

Άρθρο 17

Στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ του Κεφαλαίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ προστίθεται νέο παράρτημα Ι με τίτλο: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», τα λοιπά παραρτήματα αναριθμούνται και τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ διαμορφώνονται ως εξής:

Παράρτημα I – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Παράρτημα ΙΙ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Παράρτημα ΙΙΙ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Παράρτημα ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράρτημα V – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.2 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Παράρτημα VI-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Άρθρο 18

1. Προστίθεται νέα υποπερ. iν. στην παρ. «Ι. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α» της ενότητας «Β.2. Επιπλέον δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ανά κατηγορία» του Κεφαλαίου «Β. Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης» του αναριθμημένου Παραρτήματος ΙΙ, αναριθμούνται οι επόμενες υποπεριπτώσεις και η παράγραφος «Ι. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α» διαμορφώνεται ως εξής:

«Ι. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

i. Απόφαση κατακύρωσης της Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής ή Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου

ii. Έκθεση με περιεχόμενο κατ’ ελάχιστο:

Α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και

Β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας: κατ’ ελάχιστον τύπος σταθμού φόρτισης Η/Ο που επιλέγεται, τεχνικές προδιαγραφές, αριθμός διεπαφών, αριθμός θέσεων στάθμευσης που θα εξυπηρετούνται, τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο διανομής (νέα/επαυξημένη/υφιστάμενη σύνδεση), γεωγραφικές συντεταγμένες χώρου εγκατάστασης σταθμού, φωτογραφική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση ωραρίου λειτουργίας και δημόσιας πρόσβασης 24/7 του χώρου εγκατάστασης των σταθμών.

Ειδικότερα, για κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνεται στην αίτηση, θα πρέπει να προσκομιστούν:

iii. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) Βεβαίωση μηχανικού ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί η υποδομή επαναφόρτισης από την υφιστάμενη παροχή.

iv. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Αίτηση σύνδεσης του σταθμού φόρτισης στο δίκτυο διανομής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

ν. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Προσφορά σύνδεσης του σταθμού φόρτισης που εκδίδεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

vi. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά για κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο (όπου θα τεκμηριώνεται το σύνολο των τιθέμενων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης).

vii. Προσφορά/ές όπου αναγράφονται διακριτά τα κόστη για τις κατηγορίες δαπανών Ι και ΙΙ.».

2. Τροποποιείται η υποπερ. ii. της παρ. «ΙΙ. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β» της ενότητας «Β.2. Επιπλέον δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ανά κατηγορία» του Κεφαλαίου «Β. Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης» του αναριθμημένου Παραρτήματος ΙΙ, προστίθεται νέα υποπερ. viii., αναριθμούνται οι επόμενες υποπεριπτώσεις, τροποποιείται η αναριθμημένη υποπερ. xii. και η παρ. «ΙΙ. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β» διαμορφώνεται ως εξής:

«ΙΙ. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν για το σύνολο των επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης:

i. Έκθεση με περιεχόμενο κατ’ ελάχιστο:

Α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου (αφορά σε όλους τους σταθμούς φόρτισης της αίτησης), ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας: κατ’ ελάχιστον τύπος σταθμού φόρτισης Η/Ο που επιλέγεται, τεχνικές προδιαγραφές, αριθμός διεπαφών, αριθμός θέσεων στάθμευσης που θα εξυπηρετούνται, τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο διανομής (νέα/επαυξημένη/υφιστάμενη σύνδεση), γεωγραφικές συντεταγμένες χώρου εγκατάστασης σταθμού, φωτογραφική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση ωραρίου λειτουργίας και δημόσιας πρόσβασης του χώρου εγκατάστασης των σταθμών (24/7 ή εναλλακτικά μειωμένο ωράριο λειτουργίας και δημόσιας πρόσβασης κατ’ ελάχιστο για 12 ώρες την ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης).

Ειδικότερα, για κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνεται στην αίτηση, θα πρέπει να προσκομιστούν:

ii. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας Ι – κύριο/εκμεταλλευτή του χώρου εγκατάστασης) Εν ισχύι αποδεικτικό κυριότητας (τίτλοι ιδιοκτησίας) και Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου του χώρου εγκατάστασης (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr) στην οποία ο τελευταίος θα βεβαιώνει το σχετικό επί του χώρου νόμιμο δικαίωμά του ή εν ισχύι αποδεικτικό τεκμηρίωσης νόμιμου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης/εκμετάλλευσης χώρου εγκατάστασης (μισθωτήριο συμβόλαιο και αντίγραφο της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας).

iii. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας ΙΙ – Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και εφόσον αυτός δεν είναι και κύριος χρήσης του χώρου εγκατάστασης) Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου/νομέα/κατόχου του χώρου εγκατάστασης (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr), στην οποία ο τελευταίος θα βεβαιώνει το σχετικό επί του χώρου νόμιμο δικαίωμά του και εν ισχύι αποδεικτικό κυριότητας του χώρου εγκατάστασης (τίτλοι ιδιοκτησίας).

iv. Εν ισχύι αποδεικτικό νομιμότητας του χώρου στάθμευσης που θα εξυπηρετεί ο σταθμός φόρτισης Η/Ο ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται η νομιμότητα του παραπάνω χώρου. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο σταθμός αυτός εγκαθίσταται σε πρατήριο υγρών καυσίμων και πετρελαίου κίνησης, απαιτείται να προσκομιστεί απόφαση έγκρισης σχεδιαγραμμάτων θέσεων φόρτισης του πρατηρίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στην εν ισχύι άδεια λειτουργίας του.

ν. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας ΙΙ – Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και εφόσον αυτός δεν είναι και κύριος χρήσης του χώρου εγκατάστασης): Εν ισχύι σύμβαση/ εις ελάχιστης διάρκειας πέντε (5) ετών για το δικαίωμα εκμετάλλευσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού από τον δικαιούχο.

vi. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας Ι – κύριο/εκμεταλλευτή του χώρου εγκατάστασης): Εν ισχύι σύμβαση/εις με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο για την εκπροσώπηση του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

vii. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Βεβαίωση μηχανικού ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί ο σταθμός φόρτισης Η/Ο από την υφιστάμενη παροχή.

viii. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Αίτηση σύνδεσης του σταθμού φόρτισης στο δίκτυο διανομής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

ix. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας ή επαύξησης υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Προσφορά σύνδεσης του σταθμού φόρτισης που εκδίδεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

x. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά (όπου θα τεκμηριώνεται το σύνολο των τιθέμενων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης).

xi. Προσφορά/ές όπου αναγράφονται διακριτά τα κόστη για τις κατηγορίες δαπανών Ι και ΙΙ.

xii. Σε περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 6, επιπλέον των ανωτέρω:

α. Συμφωνία/Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αιτούντος-δικαιούχου της ενίσχυσης και του προσώπου που πρόκειται να υλοποιήσει την εγκατάσταση της υποδομής επαναφόρτισης από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης θα αναλάβει εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που πρόκειται να καταβάλει το πρόσωπο που θα υλοποιήσει την εγκατάσταση.

β. Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου που πρόκειται να υλοποιήσει την εγκατάσταση της υποδομής επαναφόρτισης (εκτύπωση στοιχείων Μητρώου από ΑΑΔΕ ώστε να ταυτοποιείται η επωνυμία και το ΑΦΜ, πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ με σαφή αναφορά στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου), εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 19

Τροποποιείται η υποπερ. xix. της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β «Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β» του αναριθμημένου Παραρτήματος ΙΙΙ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» ως εξής:

«xix. (Σε περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 6) Παραστατικά-αποδεικτικά πληρωμής των ως άνω δαπανών από το πρόσωπο που υλοποίησε την εγκατάσταση της υποδομής και, αντίστοιχα, παραστατικό-αποδεικτικό απόδοσης/πληρωμής του συνόλου των εν λόγω δαπανών από τον δικαιούχο της ενίσχυσης στο πρόσωπο που υλοποίησε την ως άνω εγκατάσταση».

Άρθρο 20

Προστίθεται νέο Παράρτημα Ι στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, αναριθμούνται τα λοιπά Παραρτήματα, αντικαθίσταται το αναριθμημένο Παράρτημα IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, μετά τις τροποποιήσεις που επέρχονται με τα άρθρα 14 και 15 της παρούσας, διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (αναθέτουσα/παραχωρούσα αρχή) υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:

– Επωνυμία

– Αρμόδια υπηρεσία

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

– Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

– Αρμόδιος για πληροφορίες

– Τηλέφωνο επικοινωνίας

2. Διακήρυξη του Διαγωνισμού Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), όπως αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

3. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος επένδυσης (capex) βάσει της Διακήρυξης, το οποίο συνίσταται στο άθροισμα του κόστους προμήθειας, του κόστους εγκατάστασης και του κόστους σύνδεσης των σταθμών στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν απρόβλεπτων δαπανών).

4. Συνολικός αριθμός φορτιστών που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.

5. Συνολικών αριθμός ρευματοδοτών (plugs) που αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό φορτιστών του ανωτέρω σημείου 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Δικαιολογητικά Δημιουργίας Προσωπικής Καρτέλας Δικαιούχου

1. Μόνο κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να δημιουργούν την «Προσωπική Καρτέλα Δικαιούχου» προσκομίζοντας:

i. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ

ii. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr (πρόσφατη εκτύπωση)

iii. Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, νομίμως δημοσιευμένα

iv. Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης

ν. Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ)

vi. Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ.

vii. Σε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να προσκομίζονται:

– Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος κατατάσσεται στις μεγάλες επιχειρήσεις ((Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Δ’). Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται με βάση τη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής.

– Ισολογισμός των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων.

viii. Σε περίπτωση μεσαίας ή μικρής επιχείρησης θα πρέπει να προσκομίζονται:

– Ισολογισμοί των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων.

– Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν) των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

– Έντυπα Ε3 των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

– Υποβληθείσες ΑΠΔ τριών τελευταίων ετών.

– Υπεύθυνη Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/C 118/03, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Ε’ της παρούσας). Η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται με βάση τη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής. Για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του φορέα κατά τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλονται:

– στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής-εταιρικής σύνθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3iv της παρούσας καθώς και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

– οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας). Για επιχειρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στα αποτελέσματα ομίλου επιχειρήσεων, υποβάλλονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, με απόσπασμα του παραρτήματος τους όπου εμφανίζονται οι συμμετοχές.

– Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρησή του δυνητικού δικαιούχου.

ix. Σε περίπτωση είτε μεγάλης είτε μεσαίας ή μικρής επιχείρησης θα πρέπει να προσκομίζονται συμπληρωματικά με την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση:

– Διάγραμμα Συμμετοχών, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπου θα αναφέρεται κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του φορέα καθώς και το είδος σύνδεσης έως και την βαθμίδα του φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, αυτές πρέπει επίσης να απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορη αγορά με το φορέα της επένδυσης. Το διάγραμμα συμμετοχών υποβάλλεται από όλους του φορείς επενδυτικών σχεδίων με σχετική αναφορά αν δεν υπάρχουν συμμετοχές κατά τα παραπάνω οριζόμενα.

χ. Για την κατηγορία δικαιούχων ΙΙ – Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.: εκτύπωση λίστας εγγεγραμμένων φορέων αγοράς ηλεκτροκίνησης του Μ.Υ.Φ.Α.Η., στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του αιτούντος Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. Τα ως άνω δικαιολογητικά ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες επενδύσεων.

xi. Σε περίπτωση που η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από επιχείρηση που συνδέεται με σχέση δικαιόχρησης με τρίτη επιχείρηση στον τίτλο της οποίας υποβάλλονται δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει η αιτούσα επιχείρηση να υποβάλλει το μεταξύ των δυο μερών συμφωνητικό δικαιόχρησης

Β. Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Δικαιούχου

Β.1. Κοινά δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης για τις κατηγορίες Α και Β

i. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr), του νόμιμου εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του φορέα υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την οποία (Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Α):

1. Επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον φορέα υποβολής της αίτησης και την υποβληθείσα εκ μέρους του πρόταση, ήτοι το σύνολο των Δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι της υπ’ αρ. […] Πρόσκλησης (τα Δικαιολογητικά Δημιουργίας Προσωπικής Καρτέλας και Υποβολής Αίτησης (Δικαιολογητικά Α, Β, Β.1 και Β.2) είναι αληθή.

2. Ο φορέας υποβολής της αίτησης είναι και ο πραγματικός δικαιούχος της ενίσχυσης.

ii. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr), του νόμιμου εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του φορέα υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Β):

1. Η επιχείρηση δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ..

2. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

γ. Η επιχείρηση δεν είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

δ. Η επιχείρηση δεν θεωρείται εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

ε. Δεν εκκρεμεί κατά της επιχείρησης διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης (αρχή Deggendorf).

στ. Πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του γενικού Μέρους και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του Γ.Α.Κ..

ζ. Η υποβληθείσα αίτηση δεν έχει ενταχθεί και δεν θα υποβληθεί, σε μεταγενέστερο χρόνο, σε άλλο πρόγραμμα με όμοιο αντικείμενο, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

iii. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του φορέα υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από ΑΠΕ για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της αίτησης, και ότι θα προσκομιστεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που το τεκμηριώνει, κατά το στάδιο καταβολής της ενίσχυσης ή/ και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σταθμών φόρτισης Η/Ο (βλ. Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Γ).

iv. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του φορέα υποβολής της αίτησης σύμφωνα με την οποία τα αναφερόμενα σε αυτή πρόσωπα δύνανται να θεωρούνται ως πραγματικοί δικαιούχοι της εν λόγω εταιρείας, κατά την έννοια των παρ. 17 και 18 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (βλ. Παράρτημα IV – Υπόδειγμα ΣΤ).

ν. Εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)). Ειδικά για την περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζεται αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α’ 91), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

vi. Υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

1. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Νομικού Προσώπου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.

2. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών από την ΑΑΔΕ.

vii. Περιγραφή τρόπου κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, εφόσον απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 12 της παρούσας, σύμφωνα με τις παρακάτω α. ή β. περιπτώσεις:

α. Ως προς την περίπτωση της ιδίας συμμετοχής:

1. Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση εταιρικού/Μετοχικού Κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των εταίρων/μετόχων θα πρέπει να προσκομίζει:

– Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

– Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

– Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Απόφαση της Γ.Σ. του φορέα της επένδυσης για την αύξηση κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης με συμμετοχή των μετόχων. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται απόφαση Γ.Σ. για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης με σαφή αναφορά στο ποσό καθώς και την προέλευση αυτού. Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

3. Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο θα πρέπει να προσκομίζονται:

– Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

– Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/μετόχου για τη συμμετοχή αυτής στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης για τους σκοπούς της επένδυσης.

β. Ως προς την περίπτωση της χορήγησης δανείου ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Έγκριση του δανείου ή την σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας.

2. Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:

– Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης.

– Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου.

– Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου.

– Το επιτόκιο.

– Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του.

Β.2. Επιπλέον δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ανά κατηγορία

Ι. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

i. Απόφαση κατακύρωσης της Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής ή Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου

ii. Έκθεση με περιεχόμενο κατ’ ελάχιστο:

Α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και

Β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας: κατ’ ελάχιστον τύπος σταθμού φόρτισης Η/Ο που επιλέγεται, τεχνικές προδιαγραφές, αριθμός διεπαφών, αριθμός θέσεων στάθμευσης που θα εξυπηρετούνται, τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο διανομής (νέα/επαυξημένη/υφιστάμενη σύνδεση), γεωγραφικές συντεταγμένες χώρου εγκατάστασης σταθμού, φωτογραφική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση ωραρίου λειτουργίας και δημόσιας πρόσβασης 24/7 του χώρου εγκατάστασης των σταθμών.

Ειδικότερα, για κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνεται στην αίτηση, θα πρέπει να προσκομιστούν:

iii. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) Βεβαίωση μηχανικού ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί η υποδομή επαναφόρτισης από την υφιστάμενη παροχή.

iv. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Αίτηση σύνδεσης του σταθμού φόρτισης στο δίκτυο διανομής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

v. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Προσφορά σύνδεσης του σταθμού φόρτισης που εκδίδεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

vi. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά για κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο (όπου θα τεκμηριώνεται το σύνολο των τιθέμενων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης).

vii. Προσφορά/ές όπου αναγράφονται διακριτά τα κόστη για τις κατηγορίες δαπανών Ι και ΙΙ.

ΙΙ. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν για το σύνολο των επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης:

i. Έκθεση με περιεχόμενο κατ’ ελάχιστο:

Α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου (αφορά σε όλους τους σταθμούς φόρτισης της αίτησης), ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας: κατ’ ελάχιστον τύπος σταθμού φόρτισης Η/Ο που επιλέγεται, τεχνικές προδιαγραφές, αριθμός διεπαφών, αριθμός θέσεων στάθμευσης που θα εξυπηρετούνται, τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο διανομής (νέα/επαυξημένη/υφιστάμενη σύνδεση), γεωγραφικές συντεταγμένες χώρου εγκατάστασης σταθμού, φωτογραφική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση ωραρίου λειτουργίας και δημόσιας πρόσβασης του χώρου εγκατάστασης των σταθμών (24/7 ή εναλλακτικά μειωμένο ωράριο λειτουργίας και δημόσιας πρόσβασης κατ’ ελάχιστο για 12 ώρες την ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης).

Ειδικότερα, για κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνεται στην αίτηση, θα πρέπει να προσκομιστούν:

ii. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας Ι – κύριο/εκμεταλλευτή του χώρου εγκατάστασης) Εν ισχύι αποδεικτικό κυριότητας (τίτλοι ιδιοκτησίας) και Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου του χώρου εγκατάστασης (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr) στην οποία ο τελευταίος θα βεβαιώνει το σχετικό επί του χώρου νόμιμο δικαίωμά του ή εν ισχύι αποδεικτικό τεκμηρίωσης νόμιμου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης/εκμετάλλευσης χώρου εγκατάστασης (μισθωτήριο συμβόλαιο και αντίγραφο της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας).

iii. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας ΙΙ – Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και εφόσον αυτός δεν είναι και κύριος χρήσης του χώρου εγκατάστασης) Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου/νομέα/κατόχου του χώρου εγκατάστασης (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr), στην οποία ο τελευταίος θα βεβαιώνει το σχετικό επί του χώρου νόμιμο δικαίωμά του και εν ισχύι αποδεικτικό κυριότητας του χώρου εγκατάστασης (τίτλοι ιδιοκτησίας.

iv. Εν ισχύι αποδεικτικό νομιμότητας του χώρου στάθμευσης που θα εξυπηρετεί ο σταθμός φόρτισης Η/Ο ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται η νομιμότητα του παραπάνω χώρου. Στην περίπτωση που ο σταθμός αυτός εγκαθίσταται σε πρατήριο υγρών καυσίμων και πετρελαίου κίνησης, απαιτείται να προσκομιστεί απόφαση έγκρισης σχεδιαγραμμάτων θέσεων φόρτισης του πρατηρίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στην εν ισχύι άδεια λειτουργίας του.

v. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας ΙΙ – Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και εφόσον αυτός δεν είναι και κύριος χρήσης του χώρου εγκατάστασης): Εν ισχύι σύμβαση/ εις ελάχιστης διάρκειας πέντε (5) ετών για το δικαίωμα εκμετάλλευσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού από τον δικαιούχο.

vi. (Για περίπτωση αίτησης από δικαιούχο της κατηγορίας Ι – κύριο/εκμεταλλευτή του χώρου εγκατάστασης): Εν ισχύι σύμβαση/εις με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο για την εκπροσώπηση του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

vii. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Βεβαίωση μηχανικού ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί ο σταθμός φόρτισης Η/Ο από την υφιστάμενη παροχή.

viii. (Γ ια την περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας ή επαύξησης υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Αίτηση σύνδεσης του σταθμού φόρτισης στο δίκτυο διανομής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

ix. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας ή επαύξησης υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.). Προσφορά σύνδεσης του σταθμού φόρτισης που εκδίδεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

x. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά (όπου θα τεκμηριώνεται το σύνολο των τιθέμενων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης).

xi. Προσφορά/ές όπου αναγράφονται διακριτά τα κόστη για τις κατηγορίες δαπανών Ι και ΙΙ.

xii. Σε περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 6, επιπλέον των ανωτέρω:

α. Συμφωνία/Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αιτούντος-δικαιούχου της ενίσχυσης και του προσώπου που πρόκειται να υλοποιήσει την εγκατάσταση της υποδομής επαναφόρτισης από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης θα αναλάβει εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που πρόκειται να καταβάλει το πρόσωπο που θα υλοποιήσει την εγκατάσταση.

β. Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου που πρόκειται να υλοποιήσει την εγκατάσταση της υποδομής επαναφόρτισης (εκτύπωση στοιχείων Μητρώου από ΑΑΔΕ ώστε να ταυτοποιείται η επωνυμία και το ΑΦΜ, πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ με σαφή αναφορά στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου), εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΊΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

1. Τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης (ή αντίστοιχα τμηματικής καταβολής της δημόσιας δαπάνης στο 40% του φυσικού αντικειμένου) του Έργου που θα πρέπει να υποβληθούν είναι:

i. Το πρωτόκολλο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία κάθε σταθμού φόρτισης Η/Ο όπως έχει εγκριθεί από την Παραχωρούσα/Αναθέτουσα Αρχή.

ii. Αποδεικτικό καταχώρισης των σταθμών φόρτισης στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

iii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σταθμού φόρτισης Η/Ο, ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

iv. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρο 27 του ν. 4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

v. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Σύμβαση σύνδεσης με Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

vi. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον υπόχρεο υπογραφής σύμβασης με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την συγκεκριμένη παροχή Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με το οποίο θα διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής θα ανακαλεί Εγγυήσεις Προέλευσης για το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού φόρτισης

vii. (Γ ια περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής) Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή μέσω της οποίας συνδέεται στο δίκτυο διανομής ο κάθε σταθμός φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της αίτησης, όπου θα αναφέρεται ρητά η τροφοδοσία με Α.Π.Ε.

viii. (Σε περίπτωση που η ενέργεια που καταναλώνει στο σταθμό φόρτισης Η/Ο προέρχεται από σταθμό ΑΠΕ συνδεδεμένο εσωτερικά στην εγκατάσταση) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης που τηρεί ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.

ix. Εξοφλημένα τιμολόγια για τις δαπάνες του έργου οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της χρονικής διάρκειας της δράσης.

x. Αποδεικτικά εξόφλησης δαπανών μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

xi. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης που έχει υλοποιηθεί υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μηχανικούς, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών των εγκατεστημένων σταθμών φόρτισης Η/Ο, στις οποίες διακρίνεται ευκρινώς ο σταθμός και η θέση στάθμευσης που αυτός εξυπηρετεί.

xii. Στοιχεία αναφορικά με τις τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

xiii. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης ή βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων.

xiv. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών.

xv. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύι.

xvi. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η ενίσχυση ή, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση απαίτησης, η Σύμβαση εκχώρησης ενίσχυσης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού.

xvii. Σύμβαση εκχώρησης της δημόσιας δαπάνης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και βεβαίωση εκταμίευσης του εκχωρούμενου ποσού.

xviii. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Β. Για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

1. Τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης (ή αντίστοιχα τμηματικής καταβολής της δημόσιας δαπάνης στο 40% του φυσικού αντικειμένου) του που θα πρέπει να υποβληθούν είναι:

i. Έγκριση εγκατάστασης σταθμού φόρτισης Η/Ο (ανάλογα με την κατηγορία χώρου εγκατάστασης).

ii. Αποδεικτικό γνωστοποίησης στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε της εγκατάστασης σταθμού φόρτισης Η/Ο, εφόσον η σύνδεση γίνεται σε υφιστάμενη παροχή.

iii. Αποδεικτικό καταχώρισης των σταθμών φόρτισης στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

iv. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο. εγκαταστάτη του σταθμού φόρτισης Η/Ο, ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

v. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

vi. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Σύμβαση σύνδεσης με Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

vii. (Για την περίπτωση σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον υπόχρεο υπογραφής σύμβασης με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την συγκεκριμένη παροχή Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με το οποίο θα διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής θα ανακαλεί Εγγυήσεις Προέλευσης για το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού φόρτισης.

viii. (Για περίπτωση σύνδεσης μέσω νέας παροχής) Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή μέσω της οποίας συνδέεται στο δίκτυο διανομής ο κάθε σταθμός φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της αίτησης, όπου θα αναφέρεται ρητά η τροφοδοσία με Α.Π.Ε..

ix. (Σε περίπτωση που η ενέργεια που καταναλώνει στο σταθμό φόρτισης Η/Ο προέρχεται από σταθμό ΑΠΕ συνδεδεμένο εσωτερικά στην εγκατάσταση) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης που τηρεί ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π..

x. Εξοφλημένα τιμολόγια για τις συνολικές δαπάνες του έργου οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της χρονικής διάρκεια της δράσης.

xi. Αποδεικτικά εξόφλησης δαπανών μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

xii. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης που έχει υλοποιηθεί υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μηχανικούς, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών των εγκατεστημένων σταθμών φόρτισης Η/Ο, στις οποίες διακρίνεται ευκρινώς ο σταθμός και η θέση στάθμευσης που αυτός εξυπηρετεί.

xiii. Στοιχεία αναφορικά με τις τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

xiv. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης ή βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων.

xv. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών.

xvi. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

xvii. Σύμβαση εκχώρησης της δημόσιας δαπάνης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και βεβαίωση εκταμίευσης του εκχωρούμενου ποσού.

xviii. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου (με γνήσιο υπογραφής ή από gov.gr) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η ενίσχυση, εφόσον δεν έχει εκχωρηθεί.

xix. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

xx. (Σε περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 6) Παρα-στατικά-αποδεικτικά πληρωμής των ως άνω δαπανών από το πρόσωπο που υλοποίησε την εγκατάσταση της υποδομής και, αντίστοιχα, παραστατικό-αποδεικτικό απόδοσης/πληρωμής του συνόλου των εν λόγω δαπανών από τον δικαιούχο της ενίσχυσης στο πρόσωπο που υλοποίησε την ως άνω εγκατάσταση.

Άρθρο 21

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/4.5.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.» (Β’ 2966).

2. Η κωδικοποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://fortizopantou.gov.gr.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2024, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 1 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ