9332/02-02-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’3520).

(ΦΕΚ Β 390/3.2.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’212).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/ 21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/ 30-3-2020 (Β’ 1131), 13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/ 4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-2020 (Β’2273), 27759/Δ1.9161/ 8-7-2020 (Β’ 2780), 39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261), 49091/Δ1.14744/4-12-2020 (Β’5474), 53345/Δ1. 15956/ 11-1-2021 (Β’139), 8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’755), 90972/15-11-2021 (B’ 5393), 106022/21-12-2021 (B’ 6182), 109084/31-12-2021 (Β’6355).

8. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’3520), ως εξής:

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Προθεσμίες» προστίθεται παράγραφος 25 ως ακολούθως:

«14.25 Όταν, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’177), εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του ίδιου ως άνω άρθρου, κάνουν χρήση της προβλεπόμενης «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19», διαγνωσθείσας από την 24/1/2022 και λάβουν από τους εργοδότες τους τις προβλεπόμενες αποδοχές, προκειμένου να καταβληθεί στους εργοδότες αυτούς το ποσό που καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι τελευταίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας το «ΈΝΤΥΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗ-ΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 (Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α’177, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α’ 12)», α)δηλώνοντας υπεύθυνα ΐ)ότι απέδωσαν στον/στην ερ-γαζόμενό/-ή τους που έκανε χρήση της «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19» τις προβλεπόμενες αποδοχές για τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις ημέρες της άδειας αυτής τις οποίες χρησιμοποίησε, καθώς και τις σχετικές αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές στους οικείους φορείς, ίί)τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), ϊϊϊ)τα στοιχεία του/της εργαζομένου/- ης τους, τον ΑΜΚΑ του τέκνου του/της το οποίο νόσησε, το διάστημα για το οποίο ο/η εργαζόμενος/-η έκανε χρήση της σχετικής άδειας, τα ημερομίσθια που του/της αντιστοιχούν στο διάστημα της άδειας που δηλώνεται, τις μικτές αποδοχές για τα ημερομίσθια αυτά, καθώς και τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές για τα ημερομίσθια κατά τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και β) επισυνάπτοντας το αποδεικτικό εξόφλησης μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου/ης τους για την 4η ημέρα της άδειας νόσησης. Για τον καθορισμό του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας αυτής σημείο αναφοράς είναι ο μήνας στον οποίο λαμβάνεται η τελευταία ημέρα της χορηγηθείσας άδειας».

Άρθρο δεύτερο

Συμπληρώνεται το Παράρτημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, με το ακόλουθο έντυπο:

«ΈΝΤΥΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗ-ΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 (Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α’177, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α’ 12)»,

 

Άρθρο τρίτο

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ