92904/24-10-2023
Πιλοτικό Πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμ. 92904/2023

(ΦΕΚ Β’ 6138/24.10.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 12 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232).

2. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

3. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

8. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

12. Το Π.Δ.11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

13. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

15. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

16. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139).

17. Την υπό στοιχεία Υ 12/07-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

18. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

19. Την υπ’ αρ. 82254/18-09-2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ένταξη της Πράξης “Πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης”» (ΑΔΑ: Ω8ΚΩ46ΝΛΔΓ- ΕΕ6).

20. Την υπ’ αρ. 87128/27-9-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑ ΝΑ334. (ΑΔΑ: Ψ8ΥΒΗ-ΘΜΩ).

21. Το υπ’ αρ. 963/22-08-2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε η αρ. 2982/22-08-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

22. Το υπ’ αρ. 86128/19915/2-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

23. Την υπ’ αρ. 85373/28-9-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

24. Την ανάγκη προώθησης της γεωγραφικής κινητικότητας των ανέργων εργατών γης μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων για τη γεωγραφική κινητικότητα αυτών από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης λόγω των αυξημένων αναγκών σε εργάτες γης.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως του ποσού των εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (625.000,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493), καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, (κωδ. έργου: 2023ΝΑ33400000) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2023: 315.000,00 ευρώ.

Για το έτος 2024: 310.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση του προγράμματος με τίτλο: «Πιλοτικό Πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στόχος – Αντικείμενο του προγράμματος – Ρόλος της ΔΥΠΑ

1. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων στους ανέργους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, όπου υφίστανται αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

2. Το πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση επιδόματος στους ανέργους για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μετεγκατάστασης.

3. Οι θέσεις των ωφελουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζονται στις 500.

4. Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται στη συγκομιδή της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.

5. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του πιλοτικού προγράμματος της παρούσας είναι η Δ.ΥΠ.Α., η οποία εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

6. Η Δ.ΥΠ.Α είναι αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης – Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

1. Δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης για την προώθηση της απασχόλησης, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμυνταίου), Π.Ε. Καστοριάς (ΚΠΑ2 Καστοριάς) και Π.Ε. Γρεβενών (ΚΠΑ2 Γρεβενών), που επιθυμούν να μετακινηθούν από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα (συγκομιδής της ελιάς).

2. Η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2 και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής. Η ηλεκτρονική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr της Δ.ΥΠ.Α.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται από τον δυνητικά ωφελούμενο προτού μεταβεί στον τόπο εργασίας (Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στη Δ.ΥΠ.Α.

5. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης.

7. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του παρόντος προγράμματος και της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης.

8. Η αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 Ηρακλείου αξιολογεί άμεσα τις αιτήσεις των ανέργων, δυνητικά ωφελουμένων του προγράμματος και ανάλογα εγκρίνει ή απορρίπτει. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στον δυνητικά ωφελούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

9. Η διαδικασία αναλυτικά εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.

Άρθρο 3
Ύψος και Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος και Διαδικασία Καταβολής του Επιδόματος

1. Το επίδομα μετακίνησης και μετεγκατάστασης των δικαιούχων του άρθρου 2 καλύπτει:

α. Τα έξοδα μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή και έως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

β. Τα έξοδα μετεγκατάστασης και έως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως. Για τον καθορισμό του ποσού του επιδόματος που αφορά στα έξοδα μετεγκατάστασης λαμβάνονται υπόψη το ύψος του μισθώματος και οι ημέρες ασφάλισης του εργαζόμενου.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος λαμβάνει ποσό επιδότησης που ανέρχεται στο ύψος του μισθώματος και όχι πέραν των 250 ευρώ εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πραγματοποιήσει λιγότερο από 10 ημέρες ασφάλισης το μήνα, τότε το ποσό επιδότησης μειώνεται κατά 1/10 για κάθε ημέρα ασφάλισης που υπολείπεται των δέκα (10) ημερών.

2. Οι δικαιούχοι του άρθρου 2 με αίτησή τους στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης αιτούνται την καταβολή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι μαζί με την αίτηση προσκομίζουν:

α) Αποδεικτικό διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας (όπως Λογαριασμός ΔΕΗ).

β) Μισθωτήριο της κατοικίας στην οποία μετεγκαθίστανται, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

3. Αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) καταβολής του επιδόματος ορίζεται η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υποδοχής.

4. Το επίδομα της παρούσας καταβάλλεται στους δικαιούχους του άρθρου 2, πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών που θα λάβουν από την επιχείρηση.

5. Ο τρόπος καταβολής καθώς και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας εξειδικεύεται με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ