92567/10-10-2023
Εξειδίκευση κατηγοριών οπωροκηπευτικών προϊόντων για τα οποία ανακοινώνονται ενδεικτικές τιμές από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις υπεραγορών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 5055/2023 (Α’ 161).

(ΦΕΚ Β 5927/11.10.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

1.2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.3 του ν. 5055/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (Α’ 161) και ιδίως του άρθρου 17 αυτού,

1.4 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.5 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 192),

1.6 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

1.7 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την ανάγκη για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο της οξείας πληθωριστικής κρίσης που προκλήθηκε από το συνδυασμό της γεωπολιτικής κρίσης της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας της νόσου COVID-19,

3. το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 92450/ 10-10-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εξειδίκευση κατηγοριών οπωροκηπευτικών προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών

Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων που εμπορεύονται και εντάσσονται στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ΑΚατηγορία Προϊόντων
ΦΡΟΥΤΑ
1Σταφύλια
2Λεμόνια
3Μπανάνες
4Πορτοκάλια Βαλέντσια
5Μανταρίνια
6Αχλάδια
7Μήλα
7.1Μήλα Golden Delicious
7.2Μήλα Granny Smith
7.3Μήλα Starkin Delicious
7.4Μήλα Gala
8Ρόδια
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
9Μανιτάρια
10Αγκινάρες
11Τομάτες
12Τοματίνια
13Αγγούρια
14Κολοκύθια
15Μαρούλια
16Ρόκα
17Πατάτες
17.1Πατάτες Κύπρου
17.2Πατάτες εγχώριες
17.3Πατάτες εισαγωγής
18Σκόρδα (κομμάτι)
19Κρεμμύδια ξερά
20Κρεμμύδια φρέσκα
21Σπανάκι
22Παντζάρια
23Καρότα
24Ραπανάκια
25Λάχανα
26Κουνουπίδια
27Μπρόκολο
28Πιπεριές
28.1Πιπεριές χονδρές
28.2Πιπεριές μακριές
29Μελιτζάνες
30Μαϊντανός
31Άνιθος
32Σέλινο
33Φασολάκια

Άρθρο 2

Διαδικασία αποστολής ανακοίνωσης τιμών προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και ανακοινώσεις τιμών προς το καταναλωτικό κοινό

1. Οι ανακοινώσεις των υπόχρεων του άρθρου 1 απο-στέλλονται, κάθε Τρίτη στις 9:00 π.μ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αποστέλλει στους υπόχρεους του άρθρου 1, μέσω της ως άνω πλατφόρμας τεχνικές οδηγίες για την αποστολή των ανακοινώσεων.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει με κάθε πρόσφορο μέσο προς το καταναλωτικό κοινό εύρος τιμών που επικρατούν στα καταστήματα των υπόχρεων του άρθρου 1, και ιδίως μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «e-katanalotis».

Άρθρο 3

Επιβολή κυρώσεων

Οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 5055/2023 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.).

Άρθρο 4

Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 5

Είσπραξη προστίμων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον ν. 4978/2022 (Α’ 190) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ