9197 ΕΞ 2022/10.3.2022
Παραγωγή και διάθεση στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

 

(ΦΕΚ Β’ 1147/15.03.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

2. του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως της παρ. 7 αυτού,

3. του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256) και ιδίως των άρθρων 55 έως 57,

4. του Κεφαλαίου Ι’ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

6. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

8. των Π.Δ.106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255), 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85), 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161), 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

9. των Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155), 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5) και 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

Δ. Την υπό στοιχεία 50715/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).

Ε. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959).

Ζ. Την ανάγκη υποβοήθησης των αρμόδιων φορέων στην άσκηση της αρμοδιότητας του ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παράγει και διαθέτει στους φορείς που είναι αρμόδιοι, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3959), για την άσκηση της αρμοδιότητας του ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσης:
α) των εμβολιασθέντων επί του συνόλου κάθε υπόχρεης προς εμβολιασμό κατηγορίας που έχει ενταχθεί σε σειρά προτεραιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4764/2020 και
β) των προγραμματισμένων ή διενεργηθεισών συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4764/2020. Σκοπός της παραγωγής και διάθεσης των ως άνω συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης είναι η υποβοήθηση των ανωτέρω φορέων κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.8.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3959).

2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η ΓΓΠΣΔΔ συλλέγει τα κάτωθι δεδομένα:
α) Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.,
β) ημερομηνία γέννησης,
γ) υπόχρεη προς εμβολιασμό κατηγορία στην οποία ανήκει το φυσικό πρόσωπο,
δ) ημερομηνία εμβολιασμού ή προγραμματισμένης συνεδρίας,
ε) τύπο εμβολίου,
στ) αριθμό δόσης (1η, 2η, 3η κ.λπ.) και
ζ) εμβολιαστικό κέντρο, από μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα και από τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα υπαλλήλου σε φορέα του δημόσιου τομέα, συλλέγονται, επιπλέον, τα εξής στοιχεία:
α) φορέας απασχόλησης/εκκαθάρισης πληρωμής,
β) κατηγορία υπαλλήλου,
γ) Α.Φ.Μ. υπαλλήλου.

3. Τα δεδομένα που συλλέγονται για τον ανωτέρω σκοπό αποθηκεύονται σε πληροφοριακό σύστημα παραγωγής συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης εμβολιασθέντων και συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 που διαχειρίζεται, τηρεί και λειτουργεί παραγωγικά η ΓΓΠΣΔΔ. Η ΓΓΠΣΔΔ προβαίνει στην ανωνυμοποίηση, με ασφάλεια, των συλλεχθέντων δεδομένων, κατά τρόπο, ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα των υποκειμένων.

Άρθρο 2
Μητρώα άντλησης στοιχείων

Τα μητρώα ή συστήματα από τα οποία αντλούνται τα στοιχεία του άρθρου 1 είναι:
α) το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών
β) το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
γ) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
δ) το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,
ε) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, το οποίο λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,
στ) το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 56 του ν. 4764/2020, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
ζ) το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,
η) το Μητρώο Αλλοδαπών και το Μητρώο Αδειών Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
θ) τα πληροφοριακά συστήματα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Άρθρο 3
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και το Υπουργείο Υγείας αποτελούν διακριτούς υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αντλούνται για τον σκοπό της παραγωγής και διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους. Οι ως άνω υπεύθυνοι επεξεργασίας, διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Ειδικότερα η ΓΓΠΣΔΔ, η οποία διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του άρθρου 1, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην παραγωγή και διάθεση των συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται, προκειμένου να παραχθούν συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσης, έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΓΓΠΣΔΔ και αποκλειστικά για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού.

4. Η ΓΓΠΣΔΔ λαμβάνει όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ώστε η άντληση των ως άνω δεδομένων από τα προαναφερόμενα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα να μη δημιουργεί σε αυτά δυσλειτουργίες, αστάθειες ή κενά ασφαλείας.

5. Τα αντληθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του άρθρου 1 για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και σε κάθε περίπτωση διαγράφονται εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 10 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Υφυπουργός Υγείας
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ