91778/4.10.2022
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης φορέων παροχής υπηρεσιών κλειστής φροντίδας προς άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους

 

(ΦΕΚ Β’ 5186/06.10.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τo άρθρο 21 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

7. Το ν.δ. 162/1973 «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων» (Α’ 227).

8. Το Π.Δ.631/1974 «Περί των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Οίκων Ευγηρίας και Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Α’ 271).

9. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

12. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

18. Το άρθρο 28 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π./80157/2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).

19. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

20. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

21. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ.3176/6-6-1996 (Β’ 455) και Π4β/ οικ.4690/30-8-1996 (Β’ 833) υπουργικών αποφάσεων “Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα”, αντίστοιχα» (Β’ 1136).

22. Την υπ’ αρ. 72274/28-7-2022 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (90.000.000,00 €), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 62834/28-7-2022 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΗΦ046ΜΤΛΚ-Α3Π).

23. Την υπ’ αρ. 82819/8-9-2022 Εισηγητική Έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία για το οικονομικό έτος 2022 εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 42.380.420,00 ευρώ, θα καλυφθεί δε από τον Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506012, του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του οικονομικού έτους 2022,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόδοσης ημερήσιου τροφείου για άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες κλειστής κοινωνικής φροντίδας από νομικά πρόσωπα συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με πιστώσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι τροφείου της παρούσας είναι νομικά πρόσωπα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είτε διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) ή Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.), είτε είναι Ν.Π.Δ.Δ. που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σύμφωνα με τις συστατικές τους διατάξεις.

2. Ειδικώς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση που έχει λήξει, αρκεί να έχουν υποβάλει εγκαίρως αίτημα ανανέωσής της και να μην έχει απορριφθεί.

Άρθρο 3
Ωφελούμενοι

1. Ωφελούμενοι για τους οποίους καταβάλλεται τροφείο είναι τα άτομα που διαβιούν στις δομές του άρθρου 2, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι:
α) Ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
β) ανασφάλιστα άτομα τα οποία είναι άπορα,
γ) άτομα για τα οποία καταβάλλεται τροφείο κατά την δημοσίευση της παρούσας.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας άπορα θεωρούνται τα άτομα των οποίων το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€ 4.800,00). Ως «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με το συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις φορολογικές δηλώσεις (τελευταία εκκαθάριση), οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος. Ως «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει φορολογικής εκκαθάρισης, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων (ακόμη και εν διαστάσει) οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές από τους ανωτέρω υπόχρεους φορολογικές δηλώσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις φορολογικές δηλώσεις, προσμετράται μία μόνο φορά κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στις φορολογικές δηλώσεις που λαμβάνονται υπ’ όψιν. Στα ανωτέρω προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια για την καταβολή τροφείου δεν υπολογίζονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4611/2019.

Άρθρο 4
Χρηματοδοτούμενες Υπηρεσίες

1. Στο καταβαλλόμενο ημερήσιο τροφείο συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη και μέσα που κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:
(α) Υγιεινή διαμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόμενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. Στα είδη προσωπικής υγιεινής που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικώς τα υποσέντονα, οι πάνες και οι κρέμες συγκάματος.
(β) Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόμενου με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις 1.600 θερμίδες τροφής με την σωστή ποιοτική σύνθεση.
(γ) Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
(δ) Τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία, η οποία περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο.
(ε) Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόμενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ.).
(στ) Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση του περιθαλπόμενου.
(ζ) Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικά εφικτή.
(η) Διευκόλυνση άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και συμμετοχής, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
(θ) Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου.

2. Στο καταβαλλόμενο τροφείο δεν συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Άρθρο 5
Ημερήσιο Τροφείο

1. Το ποσό του τροφείου ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (34,63 €) ημερησίως.

2. Τα καταβαλλόμενα τροφεία δεν μπορεί να υπερβαίνουν ανά ημέρα τον αριθμό των αδειοδοτημένων κλινών των ΜΦΗ ή ΘΧΠ, ή την πραγματική δυναμικότητα των Ν.Π.Δ.Δ. που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, εξαιρουμένων των εισαγωγών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

3. Δεν καταβάλλεται τροφείο για τις ημέρες που ο ωφελούμενος διανυκτέρευσε εκτός δομής, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του σε νοσοκομείο, εάν οι ημέρες αυτές υπερβαίνουν τις τριάντα (30) συναπτές.

4. Δεν αποδίδεται τροφείο για άτομα, για τα οποία ο φορέας του άρθρου 2 λαμβάνει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για την ίδια υπηρεσία.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά, Έλεγχος και Υποβολή δαπανών

1. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τους φορείς του άρθρου 2 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η υποβολή δαπανών διενεργείται σε μηνιαία βάση.

2. Οι φορείς του άρθρου 2 υποβάλλουν:
(α) άπαξ και εκ νέου εάν τροποποιηθούν:
-Τα συστατικά τους έγγραφα,
-τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση τους,
-τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους,
-την άδειά τους και την πιστοποίησή τους ενώ στην περίπτωση των Ν.Π.Δ.Δ. βεβαίωση της Διοίκησης του εκάστοτε φορέα περί της παροχής υπηρεσιών κλειστής φροντίδας προς πρόσωπα του άρθρου 1 και περί της πραγματικής δυναμικότητάς τους.
(β) για κάθε εφεξής ωφελούμενο άπαξ κατά την πρώτη εκκαθάριση:
-Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού, στην οποία αναγράφεται η κατάσταση της υγείας του και αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε δομή κλειστής φροντίδας,
-δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ωφελούμενου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης).
(γ) για κάθε εφεξής ωφελούμενο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 ετησίως Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου (Εκκαθαριστικό).
(δ) για κάθε εκκαθάριση:
-Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό,
-παρουσιολόγιο υπό την μορφή πίνακα, όπου αναφέρονται ανά ωφελούμενο τα ταυτοποιητικά του στοιχεία, ημερομηνία εισαγωγής, το χρονικό διάστημα για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα, το χρονικό διάστημα που διανυκτέρευσε εκτός δομής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του σε νοσοκομείο και η κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 3 στην οποία υπάγεται,
-φορολογική ενημερότητα,
-ασφαλιστική ενημερότητα,
-αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου,
-κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον: i) ο ΚΑΕ, ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN), v) το δικαιούμενο ποσό, vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος, vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό, viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

3. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων δύναται να διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαλειτουργικώς, με διασταύρωση δεδομένων που τηρούνται σε βάσεις δεδομένων του δημοσίου και παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση αυτή παραλείπεται η υποβολή έγχαρτων δικαιολογητικών.

4. Η δαπάνη βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0673.05 του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση πιστώσεων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταβιβάζει ετησίως τις αναλογούσες πιστώσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους σκοπούς του άρθρου 1. Το εν λόγω ποσό εγγράφεται στον οικείο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Προς τούτο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλει ετησίως σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνοδευόμενο από συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο σημειώνονται ανά φορέα:
-Επωνυμία φορέα
-διακριτικός τίτλος φορέα
-νομική μορφή φορέα
-διεύθυνση έδρας φορέα
-διακριτικός τίτλος δομής/παραρτήματος
-διεύθυνση δομής/παραρτήματος
-ΑΦΜ φορέα
-κατηγορία φορέα, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2
-συνολικό αριθμό ωφελούμενων για τους οποίους καταβλήθηκε τροφείο
-τα ποσά που καταβλήθηκαν μηνιαίως.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τηρεί στο αρχείο του αναλυτικά στοιχεία ανά ωφελούμενο:
-Επωνυμία φορέα
-διακριτικός τίτλος δομής/παραρτήματος
-ΑΦΜ φορέα
-κατηγορία φορέα, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2
-ονοματεπώνυμο
-πατρώνυμο
-ΑΜΚΑ
-ΑΦΜ
-ημερομηνία γέννησης
-ημερομηνία εισαγωγής
-κατηγορία ωφελούμενου κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3
-συνολικό αριθμό ημερών για τις οποίες καταβλήθηκε τροφείο.
Τα ως άνω στοιχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδεχόμενο έλεγχο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το κύρος των υφιστάμενων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν θίγεται. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι όροι που είναι αντίθετοι με τις διατάξεις της και αντικαθίστανται από αυτές.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ