9170/01-02-2022
Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο

Αριθμ. 9170/2022

(ΦΕΚ Β’ 481/08-02-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 67, που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
δ. Tου π.δ. 147/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
ε. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
στ. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 6922/24-01-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τομείς διατιθέμενων προϊόντων

1. Οι θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων στους εξής τομείς:
α. Τομέας πωλητών διατροφικών προϊόντων.
β. Τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών.
γ. Τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης.

2. Το μέγεθος του τομέα πωλητών βιομηχανικών ειδών δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί τον χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. Τα αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους αυτών.

Άρθρο 2
Αριθμός θέσεων στις λαϊκές αγορές

1. Ο αριθμός των θέσεων για νέες λαϊκές αγορές ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4849/2021.

2. Ο αριθμός των θέσεων υφιστάμενων λαϊκών αγορών μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων υφιστάμενης λαϊκής αγοράς αυξηθεί, οι νέες θέσεις αποδίδονται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης. Ο αριθμός των νέων θέσεων που αποδίδονται σε παραγωγούς πωλητές είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων που αποδίδονται σε επαγγελματίες πωλητές.

3. Οι θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά είναι αριθμημένες και αναφέρονται υποχρεωτικά στον Κανονισμό λειτουργίας της σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 4849/2021.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ