91529/29.6.2022
Συμψηφισμός των απαιτήσεων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας που επλήγησαν από την πανδημία, με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

 

(ΦΕΚ Β 3356/29.6.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 218 του ν. 4920/2022(Α’ 74).

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα άρθρα 20, 66, 67 και 77.

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπό στοιχεία 91284 ΕΞ2022/29.6.2022 (Β’ 3353) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί εκκαθάρισης οφειλών.

11. Την υπό στοιχεία 91526 ΕΞ 2022/29.6.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης C (2020) 1863 FINAL/19.3.2020».

12. Το υπό στοιχεία 91437 ΕΙ 2022/29.6.2022 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Την υπό στοιχείο 91191 ΕΞ 2022/29.6.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συμψηφισμός οφειλών

1. Τα ποσά ενισχύσεων που χορηγούνται σε επιχειρήσεις δυνάμει της υπό στοιχεία 91526 ΕΞ 2022/29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης του σημείου 11 του προοιμίου συμψηφίζονται με τις βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην υπό στοιχεία 91284 ΕΞ 2022/29.6.2022 (Β’ 3353) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί εκκαθάρισης οφειλών.

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου δικαιούχου – οφειλέτη αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με το ποσό της ενίσχυσης και το είδος της οφειλής του, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74) και τον συμψηφισμό αυτών βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο ΥπουργόςΟ Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ