91284 ΕΞ 2022
Εκκαθάριση οφειλών δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) C(2011) 7252 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).

2. Το Κεφαλαίο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως των άρθρων 20, 66, 67 και 77.

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Την απόφαση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή ρύθμισης οφειλών τα οποία η Ελλάδα έθεσε σε εφαρμογή στους νομούς Καστοριάς, Εύβοιας, Φλώρινας, Κιλκίς, Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Δωδεκανήσων, καθώς και στις νήσους Λέσβο, Σάμο και Χίο [αριθ. C 23/04 (πρώην NN 153/03), C 20/05 (πρώην NN 70/04) και C 50/05 (πρώην NN 20/05)] [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2011) 7252].

10. Το υπό στοιχεία 90702 ΕΙ 2022/28-6-2022 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Την υπό στοιχεία 90351 ΕΞ 2022/28-6-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Το γεγονός ότι από την απόφασης αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εκκαθάριση οφειλών προς το Δημόσιο

Με την παρούσα απόφαση καθίστανται βέβαια και εκκαθαρίζονται, ως προς το ύψος και την αιτία τους, οφειλόμενα προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσά, δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή ρύθμισης οφειλών τα οποία η Ελλάδα έθεσε σε εφαρμογή στους νομούς Καστοριάς, Εύβοιας, Φλώρινας, Κιλκίς, Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Δωδεκανήσων, καθώς και στις νήσους Λέσβο, Σάμο και Χίο [αριθ. C 23/04 (πρώην NN 153/03), C 20/05 (πρώην NN 70/04) και C 50/05 (πρώην NN 20/05)] [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2011) 7252], όπως αυτά αναγράφονται στο έγγραφο του στοιχείου υπ’ αρ. 10 του προοιμίου.

Άρθρο 2

Κατάλογος υπόχρεων προς ανάκτηση

1. Ο κατάλογος των υπόχρεων προς ανάκτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,

β. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

γ. ποσό βάσης προς ανάκτηση,

δ. τόκους που υπολογίζονται από την ημέρα καταβολής του ποσού βάσης στον υπόχρεο σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ 794/2004,

ε. συνολικό ποσό προς ανάκτηση, και

στ. αιτία της οφειλής,

2. Ο κατάλογος της παρ. 1 τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3

Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ