91274 ΕΞ 2022
Εκκαθάριση οφειλών δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2020/394 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2019.

(ΦΕΚ Β 3353/29.6.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα άρθρα 20, 66, 67 και 77.

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Την απόφαση (ΕΕ) 2020/394 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τα μέτρα SA.39119 (2016/C) (πρώην 2015/NN) (πρώην 2014/CP) που εφήρμοσε η Ελληνική Δημοκρατία με τη μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου και εγγυήσεων που συνδέονται με τις πυρκαγιές του 2007 μόνον για τον γεωργικό τομέα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C (2019) 7094] (EE L 76/ 12-03-2020 σ. 4) ].

10. Το υπό στοιχεία 90720 ΕΙ 2022/28-6-2022 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Την υπό στοιχεία 89229 ΕΞ 2022/24-06-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εκκαθάριση οφειλών προς το Δημόσιο

Με την παρούσα απόφαση καθίστανται βέβαια και εκκαθαρίζονται, ως προς το ύψος και την αιτία τους, οφειλόμενα προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσά, δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2020/394 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τα μέτρα SA.39119 (2016/C) (πρώην 2015/NN) (πρώην 2014/CP) που εφήρμοσε η Ελληνική Δημοκρατία με τη μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου και εγγυήσεων που συνδέονται με τις πυρκαγιές του 2007 μόνον για τον γεωργικό τομέα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C (2019) 7094] (EE L 76/12-03-2020 σ. 4) ], όπως αυτά αναγράφονται στο έγγραφο του στοιχείου υπ’ αρ. 10 του προοιμίου.

Άρθρο 2

Κατάλογος υπόχρεων προς ανάκτηση

1. Ο κατάλογος των υπόχρεων προς ανάκτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,

β. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

γ. ποσό βάσης προς ανάκτηση,

δ. τόκους που υπολογίζονται από την ημέρα καταβολής του ποσού βάσης στον υπόχρεο σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ 794/2004,

ε. συνολικό ποσό προς ανάκτηση, και

στ. αιτία της οφειλής,

2. Ο κατάλογος της παρ. 1 τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3

Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ