90676/17-10-2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3419)

Αριθμ. 90676/2023

(ΦΕΚ Β’ 6087/20-10-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπερ. εε), της περ. β), της παρ. 6 του άρθρου 34, του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

2. Την περ. ζ της παρ. 3 και την περ. κδ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

10. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139).

11. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

12. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

13. Την υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3419), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 75424/23-8-2023 (Β’ 5167) όμοιά της.

14. Το υπ’ αρ. 1151517/6-10-2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 3049/77/29-8-2023 απόφαση του Δ.Σ.

15. Την υπ’ αρ. 88979/11-10-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

16. Την ανάγκη ένταξης του νομού Έβρου που πλήγηκε από την καταστροφική πυρκαγιά, στους προορισμούς με μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και της κατά 20% αύξησης των τιμών επιδότησης των καταλυμάτων του νομού.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας μπορεί να προκληθεί επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 (Β’ 3419), η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από το πλήθος των ωφελουμένων που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό και θα καλυφθεί για το έτος 2023 από τις ήδη εγγεγραμμένες και δεσμευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2639), ενώ για το έτος 2024 συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση επικαιροποίησης του ΜΠΔΣ 2024-2027 της Δ.ΥΠ.Α.,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3419), ως ακολούθως:

Α. H παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελούμενων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:
i) Των νήσων Λέσβου, Χίου, Λέρου και Κω όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις,
ii) των νήσων Ρόδου και Σάμου, των Δήμων Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας και του ν. Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις».

Β. Το τελευταίο εδάφιο υποπαρ. α. της παρ. 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα καταλύματα των νήσων Ρόδου και Σάμου, των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης-Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας και του ν. Έβρου οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 (Β’ 3419) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 75424/23-8-2023 (Β’ 5167) όμοιά της.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ