90475/06-12-2021
Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη ή η μεταγραφή των ληξιαρχικών πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)

Αριθμ. 90475/2021

(ΦΕΚ Β’ 6090/22-12-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 40 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),
β. των άρθρων 115 και επ. του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄107) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
δ. του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ι. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ια’. την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
ιβ’. την υπό στοιχεία Π23ΥΦΥΠ 46278 (Β’ 4495) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη»,
ιγ’. την υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 (Β’ 2705) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών περί της περιπτωσιολογίας του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου:
α. να καταστεί εφικτή η σύνταξη πρωτογενών ληξιαρχικών πράξεων και η μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων επιχώριων αρχών της αλλοδαπής, για γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια της Χώρας, από τους Προϊστάμενους των Ελληνικών Προξενικών Αρχών ή των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων που ορίζονται από αυτούς,
β. οι έμμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές όπως αυτές διαλαμβάνονται στα ψηφιακά κωδικολόγια του Υπουργείου Εξωτερικών να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», για την εφαρμογή της παρ. 1. Η προαναφερόμενη πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών παρέχεται στο Υπουργείο Εξωτερικών αποκλειστικά μέσω του δικτύου “Σύζευξις” και γίνεται με ασφαλή τρόπο (όπως πρόσβαση μέσω vpn), ο οποίος θα καθοριστεί με ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Κάθε Προξενική Αρχή αποτελεί ξεχωριστό Ληξιαρχείο. Οι χρήστες κάθε Ληξιαρχείου-Προξενικής Αρχής έχουν αποκλειστική πρόσβαση με πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων των ληξιαρχικών πράξεων που συνέταξε το συγκεκριμένο Ληξιαρχείο στο οποίο έχουν οριστεί ως χρήστες. Οι χρήστες ενός Ληξιαρχείου μπορούν να καταχωρίζουν νέες πράξεις, μεταβολές ή διορθώσεις πράξεων, καθώς και να τυπώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω Ληξιαρχείο.

3. Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ