89443/11-10-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 77262/18-8-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία”» (Β’4688)

Αριθμ. 89443/2023

(ΦΕΚ Β’ 6054/19-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

6. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

13. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού’’ (Ο.Α.ΕΔ.)» (Α’ 25).

14. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

15. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

16. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139).

17. Την υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

18. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/ 24-12-2013).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

21. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

22. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

23. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης ’’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968).

24. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

25. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

26. Την υπό στοιχεία 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Β’ 3048).

27. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ2.

28. Την υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

29. Την υπ’ αρ. 635/8.3.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

30. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

31. Την υπ’ αρ. 43/24-02-2022 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΥΩΨ46ΜΤΛΡ-ΙΔ6).

32. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

33. Το έντυπο εξειδίκευσης, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με τη 17η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (23-6-2017).

34. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/ 13.7.2016 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7ΥΔ9).

35. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύκλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 20142020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

36. Tο υπ’ αρ. 5231/18-01-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013) για τη δράση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ).

37. Την 45η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως εγκρίθηκε στις 19/10/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΑΑ46ΜΤΛΡ-2ΧΑ) και ιδίως την παροχή εξουσιοδότησης από την ΕπΠα προς την ΕΥΔ να επικαιροποιεί/τροποποιεί, εφόσον απαιτείται, τα Δελτία που περιλαμβάνονται στο τεύχος της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ, χωρίς άλλη γραπτή διαδικασία, επί βασικών ή διορθωτικών στοιχείων που εξυπηρετούν την αποτελεσματική υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΠ, εντός των δεδομένων του ΣΔΕ και του διαθέσιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

38. Την υπό στοιχεία 77262/18-8-2022 υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της δράσης ’’Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία’’» (Β΄ 4688).

39. Την από 4/7/2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία (υπό στοιχεία ΕΥΚΕ ΧΕ 785/4-7-2023) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της και Χρηματοδοτικών Εργαλείων της Γενικής Διεύθυνσης Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, εφόσον η τροποποίηση αφορά μόνο μεταβολή του τρόπου υποβολής αιτημάτων καταβολής επιχορήγησης, χωρίς να συνοδεύεται από αλλαγή της υπάρχουσας υλοποίησης στο ΠΣΚΕ, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Γ.Γ.Δ.Ε. και ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4914/2022.

40. Την από 13-9-2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχεται σύμφωνη γνώμη.

41. Την υπ’ αρ. 3246/82/19-9-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

42. Την υπ’ αρ. 88864/10-10-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

43. Την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών καταβολής της ενίσχυσης των δικαιούχων εν όψει της λήξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α., πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 77262/18.08.2022 όμοιά της,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 77262/18.08.2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης ’’Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία’» (Β’4688), ως ακολούθως:

Ι. Στην παρ. 8.2 του άρθρου 8 προστίθεται υποπαρ. 8.2.4., ως εξής:
«8.2.4. Δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμούν η πρώτη και η δεύτερη αίτηση καταβολής επιχορήγησης μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης, δύνανται να υποβάλουν μία αίτηση καταβολής επιχορήγησης για τις δύο πρώτες δόσεις, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις υποπαρ. 8.2.1 και 8.2.2. της παρούσας παραγράφου.
Η αίτηση για την καταβολή της τρίτης δόσης (τελική πληρωμή) υποβάλλεται πάντα ξεχωριστά.
Για την καταβολή της επιχορήγησης των δύο πρώτων δόσεων με την υποβολή ενός αιτήματος καταβολής επιχορήγησης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το απογραφικό δελτίο εισόδου μέσα στο Π.Σ.Κ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 8.5 του παρόντος άρθρου.».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 77262/18.08.2022 υπουργική απόφαση (Β’ 4688).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ