8903 ΕΞ 07-03-2024
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 8903 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1594/11-03-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 2690/1999 (Α’ 45),
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10. του ν. 4704/2020 με θέμα «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) άρθρο 19 «Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής»,
11. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) άρθρο 166 «Διεξαγωγή»,
12. του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
13. του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136), άρθρο 49 «Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976» και άρθρο 50 «Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου Τροποποίηση άρθρου 2 π.δ. 497/1991»,
14. του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), άρθρο 81 «Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.»,
15. του ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 21), άρθρο 14 «Προσθήκη Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης»,
16. του ν. 4144/2013 με θέμα «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), άρθρο 4 «Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του ν. 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων”»,
17. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), άρθρο 16 «Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 497/1991 (Α’ 180)»,
18. της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-02-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης» (Β’ 404).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 21628/26-10-2023 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ. 21559/24-10-2023 αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου, στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ».

Δ. Το υπ’ αρ. 12498/12-2-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ 65ae3456e43 eb3c0e2fb3259/23-1-2024 έγγραφο του Δήμου Χαϊδαρίου, με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας
«Στοιχεία ΑΜΚΑ» σε παραγωγική λειτουργία.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:
α) Στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την εύρεση ή επαλήθευση ΑΜΚΑ, βάσει των προσωπικών στοιχείων του πολίτη για καταχώριση ΑΜΚΑ στο Μητρώο Πολιτών, σύμφωνα με σύμφωνα με τον ν. 4954/2022 άρθρο 49 (Α’ 136), τον ν. 3996/2011 άρθρο 81 παρ. 1 (Α’ 170), τον ν. 4659/2020 άρθρο 14 (Α’ 21) και τον ν. 4144/2013 άρθρο 4 παρ. 9 και άρθρο 10 (Α’ 88), τον ν. 4623/2019 άρθρο 16 (Α’ 134) και την υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-02-2020 (Β’ 404) κοινή υπουργική απόφαση.
Η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση τον ΑΜΚΑ (μέθοδος amka2data) και με βάση τα στοιχεία Φυσικού Προσώπου (μέθοδος data2amka).
β) Στο πληροφοριακό σύστημα «Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου», με σκοπό την εξυγίανση των στοιχείων επιχειρήσεων που έχει καταχωρημένες ο Δήμος καθώς και την ορθή καταχώρηση νέων στα πληροφοριακά του συστήματα, σύμφωνα με τον ν. 4704/2020 (Α’ 133), τον ν. 3463/2006 άρθρο 166 (Α’ 114) και τον ν. 5027/2023 άρθρο 39 (Α’ 48). Η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση τον ΑΜΚΑ (μέθοδος amka2data) και με βάση τα στοιχεία Φυσικού Προσώπου (μέθοδος data2amka).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 7 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ