88394/4.8.2021
Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ΕΠΑ 2021-2025

(ΦΕΚ B’ 3630/06.08.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το άρθρο 125 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

4. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).

8. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

9. Την υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 2025» (Β’ 3961).

10. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024.

11. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

12. Την υπ’ αρ. 64957/10.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).

13. Την υπ’ αρ. 8000/20/84-ξδ’ πρόταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

14. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105636/6895/ 10.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μη αναγκαιότητας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού προελέγχου για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

15. Την έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

16. Την υπ’ αρ. 87601/3.8.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

17. Την από 3/8/2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του «Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή του».

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 2021-2025,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το οποίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/2020 (Β’ 3961) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» και του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

2. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, μέσα σε έναν μήνα από την έγκρισή του, αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο για το ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον ιστότοπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ανέρχεται σε 50.00.00 € και κατανέμεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Άρθρο 3
Υπηρεσία Διαχείρισης

1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και με αντίστοιχη προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου.

2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 4
Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ