86718/9.9.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 90068/28.08.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Διεθνούς Καταχώρισης σε Εθνικό Σήμα σύμφωνα με το υπ’ αρ. 82 παρ. 3 του ν. 4679/2020» (Α’ 71)» (Β’ 3966)

(ΦΕΚ Β’ 4873/15.09.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 Τον ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α’ 171),

2. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

3. τον ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 71) και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 82 αυτού,

4. το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63),

5. την υπ’ αρ. 48793/13-05-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 “Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων» (Β’ 2416),

6. το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

7. το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

8. το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

9. την υπ’ αρ. 90068/28-08-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Διεθνούς Καταχώρισης σε Εθνικό Σήμα σύμφωνα με το υπ’ αρ. 82 παρ. 3 του ν. 4679/2020» (Α’ 71) (Β’ 3966),

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 84937/05-09-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο μόνο της υπό στοιχεία 90068/28-08-2020 (Β’ 3966) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Διεθνούς Καταχώρισης σε Εθνικό Σήμα σύμφωνα με το υπ’ αρ. 82 παρ. 3 του ν. 4679/2020» (Α’ 71), καθώς και το συνημμένο σ’ αυτήν έντυπο, αντικαθίστανται ως εξής:

1. Η μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό σήμα, η οποία μπορεί να υποβληθεί έγχαρτα, είναι σύμφωνη με το συνημμένο έντυπο.

2. Τα προς συμπλήρωση στοιχεία του συνημμένου εντύπου, πριν την εκτύπωση και υποβολή αυτού στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη του καταθέτη ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ