85262 ΕΞ 17-06-2022
Ειδικότεροι όροι εκτέλεσης Επιχειρησιακών Συμφωνιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αριθμ. 85262 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 3219/23-06-2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
9. Την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.
13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και ιδίως τα άρθρα 196 και 197 αυτού.
14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/1)[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)].
16. Την Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135).
17. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων των επενδύσεων που δανειοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β 4521)» (Β΄5885).
18. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β΄ 4522), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β΄ 4522)» (Β΄ 5886), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/ 30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).
19. Τις από 28 Δεκεμβρίου 2021 Επιχειρησιακές Συμφωνίες, όπως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει των από 27/04/2022 Πρόσθετων Πράξεων και έκτοτε ισχύουν, που υπεγράφησαν μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Θεόδωρο Σκυλακάκη, δυνάμει του άρθρου 197 παρ. 1 του ν. 4820/2021 και αφετέρου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, Α.Φ.Μ. 996866969, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000, Α.Φ.Μ. 094014201, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000, Α.Φ.Μ. 996763330, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000, Α.Φ.Μ. 996807331, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Ικάρου & Εφέσου, αρ. 5, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 077156527000, Α.Φ.Μ. 096121548 και Τράπεζα Optima bank A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αιγιαλείας, αρ. 32, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003664201000, Α.Φ.Μ. 099369013, αντίστοιχα (εφεξής έκαστο εξ αυτών το «Πιστωτικό Ίδρυμα» και από κοινού τα «Πιστωτικά Ιδρύματα»).
20. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄63) και ιδίως τα άρθρα 56 έως 59 αυτού, όπως ισχύουν.
21. Την 2/119159/ΔΠΓΚ/26-04-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
«Αμοιβή Διαχείρισης» νοείται η καταβλητέα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Πιστωτικό Ίδρυμα αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει κατά την εκτέλεση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.
«Αποθεματικός Λογαριασμός» νοείται κάθε ένας από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της παρούσας ειδικός τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον οποίο μεταφέρονται και πιστώνονται τα Κεφάλαια ΤΑΑ που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 271 του ν. 4738/2020, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών και έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια που θα αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της από 20/26 Ιουλίου 2021 δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Δάνειο ΤΑΑ»: κάθε δάνειο με Κεφάλαια ΤΑΑ το οποίο χορηγείται σε Τελικό Αποδέκτη από κοινού με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη. Το ύψος ενός τέτοιου δανείου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 120535ΕΞ2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και σε ουδεμία περίπτωση δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους υλοποίησης μίας Επιλέξιμης Επένδυσης.
«Δάνειο Συγχρηματοδότησης» νοείται το δάνειο που χορηγείται στον Τελικό Αποδέκτη είτε εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια του Πιστωτικού Ιδρύματος είτε με τη συνεισφορά κεφαλαίων και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο κοινοπρακτικού δανείου που διασφαλίζει και διοργανώνει το Πιστωτικό Ίδρυμα για τη χρηματοδότηση κατ’ ελάχιστον του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού κόστους υλοποίησης μίας Επιλέξιμης Επένδυσης.
«Εξασφαλιστική Σύμβαση Δανείου ΤΑΑ» νοείται κάθε σύμβαση που συνάπτεται με Τελικό Αποδέκτη ή τρίτο και έχει ως αντικείμενο την παροχή ή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας ή άλλης μορφής εξασφάλισης για την αποπληρωμή οιασδήποτε απαίτησης υπό τα Δάνεια ΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου, των τόκων και εξόδων.
«Επιλέξιμη Επένδυση»: οιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί εντός της Ελληνικής επικράτειας και κρίνεται επιλέξιμο να λάβει χρηματοδότηση μέσω Δανείου ΤΑΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία.
«Επιχειρησιακή Συμφωνία»: κάθε επιχειρησιακή συμφωνία που υπεγράφη στις 28.12.2021 μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, δυνάμει του άρθρου 197 παράγραφος 1 του ν. 4820/2021 και εκάστου Πιστωτικού Ιδρύματος, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της από 27.04.2022 Πρόσθετης Πράξης και έκτοτε ισχύει .
«Κεφάλαια ΤΑΑ»: νοούνται τα κεφάλαια που θα αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή της της από 20/26 Ιουλίου 2021 δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τα διαθέσει για την χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων μέσω των Δανείων ΤΑΑ.
«Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη» : η πιστωτική σύμβαση για την χορήγηση σε έναν Τελικό Αποδέκτη Δανείου ΤΑΑ.
«Τελικός Αποδέκτης»: κάθε φορέας Επιλέξιμης Επένδυσης ο οποίος:
i. δεν εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 (α) της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ii. αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 (γ) της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
iii. έχει συνάψει Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

Άρθρο 2
Αποθεματικοί Λογαριασμοί

1. Οι κάτωθι λογαριασμοί που έχει ανοίξει και τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργούν εφεξής ως Αποθεματικοί Λογαριασμοί για τους σκοπούς και κατά την εκτέλεση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Ειδικότερα:
– Ο λογαριασμός 234 1230 608 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank A.E» και IBAN: GR 98 0100 0230 00000234 1230 608 συνιστά τον Αποθεματικό Λογαριασμό για τους σκοπούς της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank.
– ο λογαριασμός 234 1230 613 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε » και IBAN: GR 600100 0230 0000 0234 1230 613 συνιστά τον Αποθεματικό Λογαριασμό για τους σκοπούς της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
– ο λογαριασμός 234 1230 594 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε.» και IBAN: GR 88 0100 0230 00000234 1230 594 συνιστά τον Αποθεματικό Λογαριασμό για τους σκοπούς της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.
– ο λογαριασμός 234 1230 629 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ-ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. » και IBAN: GR16 0100 0230 00000234 1230 629 συνιστά τον Αποθεματικό Λογαριασμό για τους σκοπούς της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
– ο λογαριασμός 2341230640 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ-ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» και IBAN: GR 10 0100 02300000 0234 1230 640 συνιστά τον Αποθεματικό Λογαριασμό για τους σκοπούς της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
– o λογαριασμός 234 1230 634 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E» και IBAN: GR 75 0100 02300000 0234 1230 634 συνιστά τον Αποθεματικό Λογαριασμό για τους σκοπούς της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

Άρθρο 3
Διαχείριση Αποθεματικών Λογαριασμών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα

1. Η διαχείριση των Αποθεματικών Λογαριασμών διενεργείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, όπως εκάστοτε νόμιμα εκπροσωπούνται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες. Με πράξη του αρμόδιου οργάνου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και στην Τράπεζα της Ελλάδος ορίζονται τα στελέχη και υπάλληλοί τους στους οποίους ανατίθενται οι επί μέρους πράξεις διαχείρισης και κίνησης των Αποθεματικών Λογαριασμών.

2. Ειδικότερα τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) να καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα απεριορίστως, να μεταφέρουν χρήματα από τον Αποθεματικό Λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό τους, να διενεργούν μεταφορές προς τους λογαριασμούς των Τελικών Αποδεκτών και οποιουδήποτε τρίτου σύμφωνα με τους όρους των οικείων Συμβάσεων Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών, να ζητούν και λαμβάνουν οποιαδήποτε ενημέρωση επί του Αποθεματικού Λογαριασμού (π.χ. υπόλοιπο, ενημέρωση κινήσεων) και εν γένει, να χειρίζονται τον Αποθεματικό Λογαριασμό κατά την κρίση τους και να ενεργούν κάθε άλλη συναφή τραπεζική εργασία,
(β) να υπογράφουν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου κάθε έγγραφο που απαιτείται για την περαίωση των ως άνω εντολών.
(γ) να χρεώνουν τον Αποθεματικό Λογαριασμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία για τους κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: Α. Για τη χορήγηση Δανείων ΤΑΑ στους Τελικούς Αποδέκτες σύμφωνα με τους κατά περίπτωση όρους και χρόνους εκταμίευσης των σχετικών Συμβάσεων Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών και όσα ορίζονται στην οικεία Επιχειρησιακή Συμφωνία.

Β. Για την Αμοιβή Διαχείρισης που δικαιούνται τα Πιστωτικά Ιδρύματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά την εκτέλεση και σύμφωνα με τους όρους της οικείας Επιχειρησιακής Συμφωνίας.

Άρθρο 4
Χορήγηση Δανείων ΤΑΑ

Α. Δάνεια ΤΑΑ υπό τη μορφή (μη ομολογιακών) δανείων τακτής λήξης ή άλλης συναφούς συμβατικής μορφής:

Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την εκτέλεση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών:

1. Να εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο κατά την διοργάνωση, διαπραγμάτευση, κατάρτιση και θέση σε ισχύ, με όρους κατά την ελεύθερη κρίση τους, ενεργώντας (τα Πιστωτικά Ιδρύματα) στο όνομά τους και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία: α. Όλων των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Δανείων ΤΑΑ και Δανείων Συγχρηματοδότησης, των σχετικών συμβάσεων μεταξύ δανειστών και όλων των παρεπόμενων και σχετικών συμβάσεων και εγγράφων («Χρηματοδοτικά Έγγραφα») που θα συναφθούν ως (μη ομολογιακά) δάνεια τακτής λήξης ή άλλης συναφούς συμβατικής μορφής, μεταξύ του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος, ενεργώντας ατομικά και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και τυχόν άλλων τραπεζών, ως δανειστών (εφεξής τα «Χρηματοδοτικά Μέρη»), και των Τελικών Αποδεκτών Δανείων ΤΑΑ, καθώς και μεταξύ τρίτου/ων που παρέχει/ουν εξασφαλίσεις ή αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο των ανωτέρω Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη («Τρίτοι»), όσον αφορά:
i) Στην χορήγηση, στο όνομα του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, (μη ομολογιακών) δανείων τακτής λήξης ή άλλης συναφούς συμβατικής μορφής (εφεξής «Δάνεια») δια της εφάπαξ ή τμηματικής εκταμίευσης προς τους Τελικούς Αποδέκτες Κεφαλαίων ΤΑΑ, κατά τα ποσά που συμφωνούνται στην εκάστοτε Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, με βάση τα προβλεπόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία.
ii) Στον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τα Δάνεια καθώς και μεταξύ των Χρηματοδοτικών Μερών και τυχόν άλλων δανειστών του Τελικού Αποδέκτη.
β. Οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων, εγγράφων ή τίτλων οποιασδήποτε μορφής, που είναι αναγκαία ή σκόπιμα κατά την κρίση του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος για την υλοποίηση και εκτέλεση των Χρηματοδοτικών Εγγράφων, και των Δανείων.

2. Να προβαίνουν στη σύσταση των εξασφαλίσεων των Δανείων ΤΑΑ με όρους κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος και να ασκεί τα δικαιώματα, τις εξουσίες, και τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχονται συγκεκριμένα στο κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα, ως έμμεσο αντιπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση, ή σε σχέση με τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα, μαζί με οποιαδήποτε άλλα παρεμπίπτοντα δικαιώματα, εξουσίες, και διακριτικές ευχέρειες, και για το σκοπό αυτό, να αποδέχονται την παράδοση των νομιμοποιητικών εγγράφων των Τελικών Αποδεκτών και των Τρίτων, και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων τα οποία απαιτούνται ως προϋποθέσεις για την χορήγηση των δανείων, να υπογράφουν και να παραδίδουν οποιαδήποτε έγγραφα, επιβεβαιώσεις, αποδεσμεύσεις, έντυπα ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που μπορεί να είναι απαραίτητο, σκόπιμο ή επιθυμητό να υπογραφούν και να παραδοθούν από το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειές τους στο ακέραιο.

3. Να εκταμιεύουν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα Κεφάλαια ΤΑΑ εκ του Αποθεματικού Λογαριασμού. Να εισπράττουν στο όνομά τους και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, πάσης φύσεως οφειλόμενα ποσά από τους Τελικούς Αποδέκτες, όπως αυτά απορρέουν από τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που οφείλονται λόγω ανάκτησης Δανείων ΤΑΑ, των ποσών που οφείλονται λόγω προπληρωμής και επιστροφής των Κεφαλαίων ΤΑΑ κατά την Επιχειρησιακή Συμφωνία, καθώς και των ποσών που εισπράττονται με επίσπευση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ρευστοποίησης εξασφαλίσεων που έχουν συσταθεί δυνάμει Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Δανείων ΤΑΑ (μετά από την αφαίρεση από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα των σχετικών εξόδων), πιστώνοντας τα σχετικά ποσά εντός δύο (2) εργασίμων ημέρων από την είσπραξή τους σε λογαριασμό που θα λειτουργεί ως Λογαριασμός Επιστροφής Κεφαλαίων ΤΑΑ, και να αποδίδουν περιοδικά ανά δίμηνο, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, 15 Μαρτίου, 15 Μαΐου, 15 Ιουλίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Νοεμβρίου ή, σε περίπτωση που έκαστη εξ αυτών συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους, το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπό του στο Ελληνικό Δημόσιο, σε διακριτό λογαριασμό που θα υποδεικνύει αρμοδίως το τελευταίο, με την επιφύλαξη διακράτησης από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα της Αμοιβής Διαχείρισης που δικαιούται σύμφωνα με τους όρους της οικείας Επιχειρησιακής Συμφωνίας. Να υπογράφουν τιμολόγια, συστάσεις, δηλώσεις, παραστατικά και κάθε απαραίτητο έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία, διαχρονική παρακολούθηση και διαχείριση των Δανείων ΤΑΑ.

4. Να διαπραγματεύονται, συμφωνούν και υπογράφουν με όρους κατά την ελεύθερη κρίση του οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αναφορικά με τα Δάνεια και τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα και να διαχειρίζονται την πιστωτική σχέση με τους Τελικούς Αποδέκτες, τα Χρηματοδοτικά Μέρη και τυχόν λοιπούς δανειστές των Τελικών Αποδεκτών χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση ή η έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου για επιμέρους ενέργειες ή διαδικασίες, όπως ενδεικτικά η λήψη πρόσθετων ή μεταρρύθμιση ή η άρση υφιστάμενων εξασφαλίσεων, η έγκριση αποκλίσεων από τους όρους των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη (‘waivers’), η αναδιάρθρωση, τροποποίηση και καταγγελία Συμβάσεων Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών Δανείων ΤΑΑ. Να αποφασίζουν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τους όρους και τη διαχείριση των Δανείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και να παραδίδουν οποιαδήποτε αναγκαία έγγραφα προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω. Να ασκούν τα δικαιώματα, τις εξουσίες και τις διακριτικές ευχέρειες του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τα Δάνεια και τις εξασφαλίσεις τους, και οποιαδήποτε συναφή δικαιώματα.

5. Να προσλαμβάνουν ανεξάρτητους δικηγόρους, νομικούς, οικονομικούς, φορολογικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνικούς, ασφαλιστικούς συμβούλους, ή άλλους εμπειρογνώμονες, των οποίων οι συμβουλές ή οι υπηρεσίες δύναται να κριθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα αναγκαίες ή σκόπιμες ή επιθυμητές για το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο των Δανείων,

6. Να απαιτούν και να εισπράττουν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου όλα τα οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά σε σχέση με τα Δάνεια και την εξασφάλισή τους, και σε σχέση με οποιαδήποτε συναφή δικαιώματα,

7. Κατά την καταβολή των χρημάτων από τους Τελικούς Αποδέκτες που αναφέρονται ανωτέρω ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, να παρέχουν ορθές αποδείξεις είσπραξης σχετικά με αυτή, και να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,

8. Προς τον σκοπό είσπραξης όλων των οφειλομένων ποσών υπό (3) και (6) ανωτέρω, να ασκούν, να επιδιώκουν, να διευθετούν ή να επιβάλλουν στο όνομά τους κάθε δικαίωμα είσπραξης των απαιτήσεων που απορρέουν από τις Συμβάσεις Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών και τις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Δανείων ΤΑΑ και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα πρόσφορα και προσήκοντα, εξώδικα και δικαστικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης) για την αποπληρωμή και είσπραξη των εκάστοτε οφειλόμενων ποσών από ή σε σχέση με τις Συμβάσεις Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών, καθώς και για την ανάκτηση Δανείων ΤΑΑ σύμφωνα με την οικεία Επιχειρησιακή Συμφωνία, ώστε οι Τελικοί Αποδέκτες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να διενεργούν τις οφειλόμενες πληρωμές. Ειδικότερα, δύνανται να ασκούν στο όνομά τους, τα κάθε είδους ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά και έκτακτα, με τα οποία σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των σε πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης.

9. Να υπογράφουν αποδεχόμενα , στο όνομά τους και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, οποιεσδήποτε συμβάσεις, δηλώσεις των Τελικών Αποδεκτών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Τρίτων, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα καθώς και οποιαδήποτε παρεπόμενα έγγραφα αυτών, και

10. Να ενεργούν κάθε άλλη συναφή με τα Δάνεια ενέργεια, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα

Β. Δάνεια ΤΑΑ υπό τη μορφή ομολογιακών δανείων Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την εκτέλεση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών:

1. Να εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο κατά την διοργάνωση, διαπραγμάτευση, κατάρτιση και θέση σε ισχύ, με όρους κατά την ελεύθερη κρίση τους, ενεργώντας (τα Πιστωτικά Ιδρύματα) στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συμφωνία:
α) Όλων των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Δανείων ΤΑΑ και Δανείων Συγχρηματοδότησης, των σχετικών συμβάσεων μεταξύ δανειστών και όλων των παρεπόμενων και σχετικών συμβάσεων και εγγράφων («Χρηματοδοτικά Έγγραφα») που θα συναφθούν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, ως ομολογιούχου, pari passu με το Πιστωτικό Ίδρυμα και τυχόν άλλες τράπεζες, ως Ομολογιούχων Δανειστών (εφεξής τα «Χρηματοδοτικά Μέρη»), και ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, ως Τελικών Αποδεκτών, των δε Πιστωτικών Ιδρυμάτων και με οποιαδήποτε, κατά περίπτωση, από τις ιδιότητές τους, ως Πληρεξουσίου/Δεκτικού Καταβολών, Διαχειριστή, Διαχειριστή Πληρωμών, Διαχειριστή μεταξύ Δανειστών, Τράπεζας Λογαριασμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, καθώς και μεταξύ τρίτου/ων που παρέχει/ουν εξασφαλίσεις ή αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο των ανωτέρω Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη («Τρίτοι»), όσον αφορά:
i) στη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε ομολογιακά Δάνεια ΤΑΑ (εφεξής «Ομολογιακά Δάνεια») δια της κάλυψης ομολογιών («οι Ομολογίες») που πρόκειται να εκδοθούν από τους Τελικούς Αποδέκτες είτε εφάπαξ είτε σε επιμέρους εκδόσεις, είτε σε σειρές Ομολογιών. Στην κάλυψη των Ομολογιών εκδόσεως των Τελικών Αποδεκτών, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα ποσά που συμφωνούνται στην εκάστοτε Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, με βάση τα προβλεπόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία,
ii) στον διορισμό του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ώστε να ενεργεί κατά περίπτωση ως Πληρεξούσιος Καταβολών/Δεκτικός Καταβολών ή/και Διαχειριστής ή/και Διαχειριστής Πληρωμών ή/και Διαχειριστής μεταξύ Δανειστών ή/και Τράπεζα Λογαριασμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων για τα Ομολογιακά Δάνεια και
iii) στον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια καθώς και μεταξύ των Χρηματοδοτικών Μερών και τυχόν άλλων δανειστών του Τελικού Αποδέκτη, ή/και τυχόν παρέχοντος συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακών κινδύνων (hedging) σχετικών με τα Ομολογιακά Δάνεια. β) Οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων, εγγράφων ή τίτλων οποιασδήποτε μορφής, που είναι αναγκαία ή σκόπιμα κατά την κρίση του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος για την υλοποίηση και εκτέλεση των Χρηματοδοτικών Εγγράφων, των Ομολογιακών Δανείων και των Ομολογιών.

2) Να προβαίνουν στη σύσταση των εξασφαλίσεων των Ομολογιακών Δανείων με όρους κατά την ελεύθερη κρίση τους σύμφωνα και με το άρθρο 73 του ν.4548/2018 και να ασκούν τα δικαιώματα, τις εξουσίες, και τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχονται συγκεκριμένα στο Ελληνικού Δημοσίου, ως ομολογιούχου δανειστή, με βάση, ή σε σχέση με, τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα και τις Ομολογίες, μαζί με οποιαδήποτε άλλα παρεμπίπτοντα δικαιώματα, εξουσίες, και διακριτικές ευχέρειες, και για το σκοπό αυτό, να αποδέχονται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, την παράδοση των Ομολογιών, των νομιμοποιητικών εγγράφων των Τελικών Αποδεκτών και των Τρίτων, και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων τα οποία απαιτούνται ως προϋποθέσεις για την κάλυψη των Ομολογιών από τα Χρηματοδοτικά Μέρη, να τηρούν τους τίτλους των Ομολογιών σε φύλαξη για το Ελληνικού Δημοσίου, είτε πρόκειται για ονομαστικούς τίτλους, εκδιδομένους επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου, είτε πρόκειται για ανώνυμες ομολογίες στον κομιστή, τοποθετώντας τους τίτλους σε λογαριασμό φύλαξης αξιογράφων που θα τηρείται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, να υπογράφουν και να παραδίδουν οποιαδήποτε έγγραφα, επιβεβαιώσεις, αποδεσμεύσεις, έντυπα ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που μπορεί να είναι απαραίτητο, σκόπιμο ή επιθυμητό να υπογραφούν και να παραδοθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειές τους στο ακέραιο.

3) Να διενεργούν την κάλυψη στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των Ομολογιακών Δανείων ΤΑΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Να εισπράττουν τα πάσης φύσεως οφειλόμενα στο Ελληνικό Δημόσιο ποσά από τους Τελικούς Αποδέκτες, όπως αυτά απορρέουν από τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που οφείλονται λόγω ανάκτησης Δανείων ΤΑΑ, των ποσών που οφείλονται λόγω προπληρωμής και επιστροφής των Κεφαλαίων ΤΑΑ κατά την Επιχειρησιακή Συμφωνία, καθώς και των ποσών που εισπράττονται με επίσπευση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ρευστοποίησης εξασφαλίσεων που έχουν συσταθεί δυνάμει Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Δανείων ΤΑΑ (μετά από την αφαίρεση από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα των σχετικών εξόδων), πιστώνοντας τα σχετικά ποσά εντός δύο (2) εργασίμων ημέρων από την είσπραξή τους σε λογαριασμό που θα λειτουργεί ως Λογαριασμός Επιστροφής Κεφαλαίων ΤΑΑ, και να αποδίδουν περιοδικά ανά δίμηνο, στις 15 Ιανουαρίου, 15 Μαρτίου, 15 Μαΐου, 15 Ιουλίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Νοεμβρίου ή, σε περίπτωση που έκαστη εξ αυτών συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους, το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπό του στο Ελληνικό Δημόσιο, σε διακριτό λογαριασμό που θα υποδεικνύει αρμοδίως το τελευταίο, με την επιφύλαξη διακράτησης από το Πιστωτικό Ίδρυμα της Αμοιβής Διαχείρισης σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συμφωνία. Να σημειώνουν επί των τίτλων των Ομολογιών κάθε εξόφληση κεφαλαίου ή τόκων ή κάθε πρόωρη εξόφληση των Ομολογιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους των Ομολογιακών Δανείων. Να υπογράφουν τιμολόγια, συστάσεις, δηλώσεις, παραστατικά και κάθε απαραίτητο έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία, διαχρονική παρακολούθηση και διαχείριση των Ομολογιακών Δανείων.

4) Να συμφωνούν και υπογράφουν με όρους κατά την ελεύθερη κρίση τους οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια και τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα και να διαχειρίζονται την πιστωτική σχέση με τους Τελικούς Αποδέκτες, τα Χρηματοδοτικά Μέρη και τυχόν λοιπούς δανειστές των Τελικών Αποδεκτών χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση ή η έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου για επιμέρους ενέργειες ή διαδικασίες, όπως ενδεικτικά η λήψη πρόσθετων ή μεταρρύθμιση ή η άρση υφιστάμενων εξασφαλίσεων, η έγκριση αποκλίσεων από τους όρους των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη (‘waivers’), η αναδιάρθρωση, τροποποίηση και καταγγελία Συμβάσεων Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών Δανείων ΤΑΑ. Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε συνέλευση των Ομολογιούχων σε σχέση με τα Ομολογιακά Δάνεια για οποιοδήποτε θέμα ακόμη και γι’ αυτά που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιακών Δανείων ή/και αυτά των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 60 του ν. 4548/2018 καθώς και για τα θέματα του αρ. 65 παρ. 3 περ. γ του ν. 4548/2018, και να παραδίδουν οποιαδήποτε αναγκαία έγγραφα προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω. Να παρέχουν οδηγίες στον Πληρεξούσιο/ Δεκτικό Καταβολών/Διαχειριστή/Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο ο Πληρεξούσιος/Δεκτικός Καταβολών/Διαχειριστής/Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι αρμόδιος να ενεργεί σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές ή αποφάσεις της πλειοψηφίας των Ομολογιούχων ή την ελληνική νομοθεσία και να ασκούν τα δικαιώματα, τις εξουσίες και τις διακριτικές ευχέρειες του Ελληνικού Δημοσίου, ως ομολογιούχου, που απορρέουν από τα Ομολογιακά Δάνεια και τις εξασφαλίσεις τους, και οποιαδήποτε συναφή δικαιώματα.

5) Να προσλαμβάνουν ανεξάρτητους δικηγόρους, νομικούς, οικονομικούς, φορολογικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνικούς, ασφαλιστικούς συμβούλους, ή άλλους εμπειρογνώμονες, των οποίων οι συμβουλές ή οι υπηρεσίες δύναται να κριθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα αναγκαίες ή σκόπιμες ή επιθυμητές για το Ελληνικό Δημόσιο, ως ομολογιούχο, στο πλαίσιο των Ομολογιακών Δανείων,

6) Να ζητούν την αντικατάσταση και να αντικαθιστούν κάθε τίτλο Ομολογιών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου μετά από τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο από τα Πιστωτικά Ιδρύματα με νέο/νέους τίτλο/ους Ομολογιών ή εναλλακτικά να προβαίνουν σε επισημειώσεις των τίτλων Ομολογιών μετά από τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου,

7) Να απαιτούν και να εισπράττουν όλα τα οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά σε σχέση με τα Ομολογιακά Δάνεια και την εξασφάλισή τους, και σε σχέση με οποιαδήποτε συναφή δικαιώματα,

8) Κατά την καταβολή των χρημάτων από τους Τελικούς Αποδέκτες που αναφέρονται ανωτέρω ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, να παρέχουν ορθές αποδείξεις είσπραξης σχετικά με αυτή, και να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,

9) Να εκπροσωπούν τον Ομολογιούχο Ελληνικό Δημόσιο, δικαστικώς και εξωδίκως, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 4548/2018 για τον σκοπό ανάκτησης Δανείων ΤΑΑ ακόμα και μετά τη λήξη των Ομολογιακών Δανείων,

10) Να υπογράφουν αποδεχόμενα, εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, οποιεσδήποτε συμβάσεις, δηλώσεις των Τελικών Αποδεκτών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Τρίτων, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Ομολογίες, τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα καθώς και οποιαδήποτε παρεπόμενα έγγραφα αυτών, και
ια) Να ενεργούν κάθε άλλη συναφή με τα Ομολογιακά Δάνεια ενέργεια, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα

Γ. Όροι πληρεξουσιότητας

Γ.1 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται να διαχειρίζονται την πιστωτική σχέση με τους Τελικούς Αποδέκτες, και να ασκούν όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που προβλέπονται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, στην εφαρμοστέα κατά περίπτωση νομοθεσία, στις Συμβάσεις Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών, στις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Δανείων ΤΑΑ και σε κάθε παρεπόμενη ή συμπληρωματική αυτών σύμβαση, περιλαμβανομένων και τυχών συμβάσεων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.
Για την εκπλήρωση όλων των ανωτέρω εντολών, τα Πιστωτικά Ιδρύματα μπορούν, μέσω των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, να υποβάλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις, να υπογράφουν και να πιστοποιούν οποιαδήποτε αίτηση, σύμβαση, δήλωση και οποιοδήποτε έγγραφο, καθώς και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν απαιτηθεί του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο, κατά περίπτωση, από τούδε επικυρώνει και επιβεβαιώνει ο,τιδήποτε τα Πιστωτικά Ιδρύματα νόμιμα πράττουν ή μεριμνά ώστε να γίνει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο κατ’ επιλογή του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των εντολών της παρούσας.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα εξουσιοδοτούνται να ορίζουν πρόσθετα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, για την εκτέλεση ορισμένων από τα καθήκοντά τους, και αυτά τα πρόσθετα πρόσωπα θα έχουν πλήρη εξουσία να ενεργούν για λογαριασμό του κάθε εξουσιοδοτούμενου Πιστωτικού Ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου.

Γ.2 Αυτοσύμβαση

Επιτρέπεται διά της παρούσας από το Ελληνικό Δημόσιο, καθόσον πρόκειται για υποχρεώσεις του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος από την Επιχειρησιακή Συμφωνία, και το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα διά του παρούσας εξουσιοδοτείται να προβαίνει στη σύναψη και υπογραφή όλων των δικαιοπραξιών και συμβάσεων που προβλέπονται από την παρούσα στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ακόμη κι αν πρόκειται για αυτοσύμβαση.
Το Ελληνικό Δημόσιο διά της παρούσας εγκρίνει να μη τηρηθεί συμβολαιογραφικός τύπος για τις δικαιοπραξίες και συμβάσεις που θα συναφθούν από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα στο όνομά του δυνάμει της παρούσας με αυτοσύμβαση.

Γ.3 Ευθύνη Πιστωτικού Ιδρύματος

Tα Πιστωτικά Ιδρύματα:
α) δεν θα γνωστοποιούν στο Ελληνικό Δημόσιο κανενός είδους έγγραφο, προειδοποίηση ή γεγονός σχετικά με τα Ομολογιακά Δάνεια ή/και τα Δάνεια, κατά περίπτωση, ούτε θα ζητούν την έγκριση ή συναίνεση του για κανένα ζήτημα σχετικό με τα Ομολογιακά Δάνεια ή/και τα Δάνεια ή αίτημα Τελικού Αποδέκτη εκτός από τα αναφερόμενα στα άρθρα 9.1.9 και 11.1.β της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και ο,τιδήποτε άλλο τους ζητηθεί εγγράφως από το ΕΔ για το σκοπό αυτό.
β) δύνανται αλλά δεν υποχρεούνται να:
α) υποθέσουν ότι κανένα γεγονός δεν έχει επέλθει, το οποίο αποτελεί γεγονός καταγγελίας των Ομολογιακών Δανείων/Δανείων μετά την πάροδο προθεσμίας ή την παροχή προηγούμενης γνωστοποίησης ή και των δύο, εκτός εάν το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει πράγματι ειδοποιηθεί για το σχετικό γεγονός,
β) προσλαμβάνουν ανεξάρτητους δικηγόρους, νομικούς ή φορολογικούς συμβούλους, ή άλλους εμπειρογνώμονες, των οποίων οι συμβουλές ή οι υπηρεσίες δύναται να κριθούν από το Πιστωτικό Ίδρυμα αναγκαίες ή σκόπιμες ή επιθυμητές για την εκπλήρωση των εντολών που προβλέπονται στο παρόν και τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα μπορούν να βασίζονται σε οποιεσδήποτε συμβουλές δόθηκαν κατά τον τρόπο αυτό,
γ) βασίζονται σε πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από τους νόμιμους εκπροσώπους του Τελικού Αποδέκτη, ως προς οποιαδήποτε θέματα αναφερόμενα σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία εύλογα μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην αντίληψη των οργάνων του Τελικού Αποδέκτη,
δ) βασίζονται σε οποιοδήποτε έγγραφο, τηλετυπική εντολή ή μήνυμα fax ή e-mail, το οποίο πιστεύουν ως γνήσιο, χωρίς παραπέρα έλεγχο για τη γνησιότητά του. Κατά τα λοιπά, τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την εκτέλεση των εντολών της παρούσας ευθύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ