85170/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/10.3.2023
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

(ΦΕΚ Β’ 1797/22.03.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων”» (Α’ 24),

2. του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας“περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203),

3. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

4. του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’23),

5. τoυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131),

6. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

7. του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εκτιμηθεί στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/986/Α325/7.2.2014 (Β’ 257) και ΔΑΕΦΚ/ οικ. 1236/Α325/29.12.2014 (Β’ 3561) κοινές υπουργικές αποφάσεις,

9. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137),

10. του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.84/2019 (Α’123), καθώς και του Π.Δ.46/2021 «Τροποποίηση του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α’ 151)» (Α’ 119),

11. της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’2901),

12. του Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

13. της υπ’ αρ. 69887/03.03.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 1193) και

14. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/628/Α325/05.02.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 257).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 986/Α325/7.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 257), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/ οικ. 1236/Α325/29.12.2014 (Β’ 3561) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 1578/Α321/21.02.2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης» (Β’ 456), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία οικ. 3042/Α321/20.3.2014 (Β’ 765) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Τις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/510/Α321/17.3.2015 (Β’ 472), ΔΑΕΦΚ/οικ166/Α321/18.1.2016 (Β’ 216) και ΔΑΕΦΚ/οικ4094/Α321/09.09.2016 (Β’ 3029) κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, έως τις 31.12.2015.

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ 3617/Α321/01.09.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της α)15.2.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, β)2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, γ) 9.8.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δ) 12.10.2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ε) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η) 22.8.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θ) 25.10.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3263), με την οποία ορίστηκε νέα σχετική προθεσμία έως τις 31.12.2017.

6. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ4207/Α362/ 16.04.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια (εκτός κτηρίων που ανήκουν σε επιχείρηση) που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, β) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας» (Β’ 1439), με την οποία ορίστηκε νέα σχετική προθεσμία έως τις 31.12.2018.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/11139/Α321/7.2.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της α)12.10.2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, γ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, δ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ε) 7.11.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στ)17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ζ) 15.2.2016 σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας» (Β’ 504), με την οποία ορίστηκε νέα σχετική προθεσμία έως τις 19.02.2021.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 8786/Α321/5.5.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 12.10.2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, γ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, δ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ε) 7.11.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στ)17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ζ) 15.2.2016 σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας» (Β’ 1878), με την οποία ορίστηκε νέα σχετική προθεσμία έως τις 31.12.2022.

9. Το υπό στοιχεία οικ.517/10.11.2022 έγγραφο του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Νομού Κεφαλληνίας, με το οποίο αιτούνται νέα προθεσμία για κατάθεση αιτήσεων για έγκριση στεγαστικής συνδρομής ανακατασκευής.

10. Το υπ’ αρ. 3158/06.12.2022 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Αργοστολίου, με το οποίο ενημερώνουν ότι δεν δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31.12.2022 οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τους και αφορούν στην έκδοση αδειών ανακατασκευής σεισμόπληκτων κτηρίων.

Και επειδή

-Καθυστέρησε η ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων των επικίνδυνων κτιρίων.
-έχουν παρέλθει τα τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία των συμβάντων του θέματος, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, υπ’ αρ. 2472/2022 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022 (που αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014) και υπ’ αρ. 2473/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 (που αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014), δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης παράτασης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που ανήκουν σε επιχείρηση (δηλαδή κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρεία ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε αυτά),

αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ), υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, εκτός των κτηρίων που ανήκουν σε επιχείρηση, πληγέντων από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

i. για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση για τις περιπτώσεις που έχει λήξει η αντίστοιχη προθεσμία ή πρόκειται να λήξει εντός της τασσόμενης, με την παρούσα απόφαση, προθεσμίας, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής,

ii. για χορήγηση β’ ή και γ’ δόσης (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) στεγαστικής συνδρομής ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης,

iii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, εκτός αν για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία βάσει των ισχυουσών αποφάσεων.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ