8364 ΕΞ 05-03-2024
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» και «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Αριθμ. 8364 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β 1644/11.03.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως την παρ. 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,

3. του άρθρου 17 του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),

4. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

5. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ν. 2690/1999, Α’ 45),

6. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.,

7. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

8. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

9. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

10. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

11. της υπ’ αρ. 79752/30-12-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”, και ιδίως του άρθρου 3 “Διαδικασία, χρόνος και τρόπος είσπραξης των ενιαίων ειδικών τελών”» (Β’ 2623),

12. της υπ’ αρ. 1134/25-8-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Είσπραξη εσόδων υπέρ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)» (Β’ 5306),

13. της υπό στοιχεία Α.1209/2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 “Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α’ 90)» (Β’ 4053).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 1168258 ΕΞ 2014/18.12.2014 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 3566).

Δ. Το υπ’ αρ. 4644/13-10-2020 αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και το υπ’ αρ. 9829/30-9-2021 αίτημα της Περιφέρειας Αττικής για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Το υπ’ αρ. 21491/18-10-2023 αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και το υπ’ αρ. 11096/5-1-2022 αίτημα της Περιφέρειας Αττικής, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Ε. Το υπ’ αρ. 4579/8-12-2023 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και το υπ’ αρ. 1559480/15.12.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων», προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. σχετικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Το υπ’ αρ. 4580/8-12-2023 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και το υπ’ αρ. 1559147/15.12.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης», προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. σχετικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών από το Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε.:

Διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» με τις ακόλουθες μεθόδους:

– Αποστολή Βεβαίωσης Οφειλής από Φορέα – retrieveKedeAmount (CPD)

– Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Βεβαίωση – retrieveVerificationProgress (CPD)

– Ενημέρωση Φορέα ως προς την Είσπραξη – retrievePayprogress (CPD)

– Αποστολή Ονομάτων Υπογραφόντων από Φορέα -retrieveNames (CPD)

– Ενημέρωση Φορέα ως προς τον Αριθμό Τριπλότυπου Βεβαίωσης (κλείσιμο ημέρας) – retrieveCloseDay (CPD).

Διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης» με τις ακόλουθες μεθόδους:

– Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλών από Φορέα – deteleKedeAmount (CPD)

– Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Διαγραφή Οφειλών – deleteKedeProgress (CPD)

– Ενημέρωση Φορέα ως προς την Εκκαθάριση Διαγραφής – deleteKedeComplete (CPD)

Α. στο πληροφοριακό σύστημα «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Σκοπός χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η βεβαίωση οφειλών ΓΕΜΗ, από υπόχρεους ΓΕΜΗ που δεν έχουν καταβάλει στον προβλεπόμενο χρόνο τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ και η μείωση της βεβαίωσης στην περίπτωση εσφαλμένης βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 79752/30-12-2014 (Β’ 2623) κοινής υπουργικής απόφασης και την υπ’ αρ. 1134/25-8-2023 (Β’ 5306) κοινή υπουργική απόφαση.

Β. στο πληροφοριακό σύστημα «Διαδικασία Βεβαίωσης και Μείωσης Εσόδων Περιφέρειας Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής.

Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αφορά τις Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα) και τα Λοιπά Έσοδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1209 (Α’ 90) (Β’ 4053/2021).

Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο, καθώς και την υποχρέωση ελέγχου μέσω του συστήματός του για την αποφυγή αποστολής πολλαπλών Βεβαιώσεων ή/και Μειώσεων για το ίδιο χρέος.

Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 5 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ