8362 ΕΞ 05-03-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Φορολογικών Αποθηκών» και «Μητρώο Πλωτών Εφοδιαστικών Μέσων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 8362 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1626/11-03-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (A’184) και ιδίως τις παρ. 50 και 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,
3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 96),
10. της υπ’ αρ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας» (Β’ 2722),
11. της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 1156),
12. της υπ’ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (Β’ 2406),
13. της υπ’ αρ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων» (Β’ 1262),
14. της υπ’ αρ. Α.1061/12-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Δ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Ε. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ζ. Τα αιτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπ’ αρ. 18961/4-4-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 15083/ 3-10-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών -oAuth2.0.PA Υπαλλήλων» και υπ’ αρ. 19103/11-4-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για τις ανάγκες του πληροφοριακού συστήματος Μητρώο Φορολογικών Αποθηκών. Τα αιτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπ’ αρ. 19289/25-4-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 19290/25-4-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών -oAuth2.0.PA Υπαλλήλων» και υπ’ αρ. 19291/25-4-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για τις ανάγκες του πληροφοριακού συστήματος Μητρώο Πλωτών Εφοδιαστικών Μέσων.

Η. Το έγγραφο υπό στοιχεία ΔΑΤΕ ΥΠΑΤΕ Δ 1100184/ 08-08-2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Θ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Φορολογικών Αποθηκών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των διαδικτυακών υπηρεσιών:
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», με σκοπό την αυθεντικοποίηση των υπόχρεων καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων (Μητρώο).
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών -oAuth2.0.PA Υπαλλήλων», με σκοπό την αυθεντικοποίηση των Υπαλλήλων της ΑΑΔΕ καθώς και άλλων δημοσίων υπηρεσιών στο Πληροφοριακό Σύστημα των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.
– «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», με σκοπό την άντληση δεδομένων από το φορολογικό μητρώο για την εγγραφή των υπόχρεων καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων (Μητρώο).

Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2722), την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (Β’ 1156) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ΄αρ. 30/005/648/19.9.2013 (Β’ 2406) υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν.

2. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πλωτών Εφοδιαστικών Μέσων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των διαδικτυακών υπηρεσιών:
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», με σκοπό την αυθεντικοποίηση των υπόχρεων καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών -oAuth2.0.PA Υπαλλήλων», με σκοπό την αυθεντικοποίηση των Υπαλλήλων της ΑΑΔΕ καθώς και άλλων δημοσίων υπηρεσιών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.
– «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», με σκοπό την άντληση δεδομένων από το φορολογικό μητρώο για την εγγραφή των υπόχρεων καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 (Β’ 1262) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ’ αρ. Α.1061/12-3-2021 (Β’ 1171) κοινή υπουργική απόφαση.

Η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 5 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ