8349 ΕΞ 05-03-2024
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 8349 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β 1600/11.03.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚHΣ ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,

2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

6. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

7. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. της υπ’ αρ. 1218/16-2-2021 απόφασης της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 762),

10. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών»,

11. του ν. 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος», άρθρο 265 «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων» (Α’ 78),

12. της υπ’ αρ. 342/2-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα» (Β’ 2943),

13. του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136), άρθρο 49 «Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976» και άρθρο 50 «Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου – Τροποποίηση άρθρου 2 Π.Δ.497/ 1991» (Α’ 136),

14. του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), άρθρο 81 «Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.»,

15. του ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», άρθρο 14 «Προσθήκη Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης» (Α’ 21),

16. του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), άρθρο 4 «Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» παρ. 9 και άρθρο 10 «Γνωστοποίηση επιβολής διοικητικής ποινής».

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔυΠηΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΨΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 10680/7-12-2021 της Περιφέρειας Κρήτης, υπ’ αρ. 21629/26-10-2024 του Υπουργείου Εσωτερικών και υπ’ αρ. 23132/18-1-2024 του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣΨΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ε. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 108402/5-4-2023 της Περιφέρειας Κρήτης, υπ’ αρ. 12514/12-2-2024 του Υπουργείου Εσωτερικών και υπ’ αρ. 352/8-2-2024 και 393/12-2-2024 του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, προς τη ΓΓΠΣΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Το έγγραφο υπ’ αρ. 421/20-2-2023 της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (ΑΑΔΕ)».

Ζ. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 8659/21-2-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την ΑΑΔΕ, με θέμα «Αίτημα 10680 της Περιφέρειας Κρήτης για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου”».

Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1013714/1-2-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Αίτημα της Περιφέρειας Κρήτης για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου”».

Θ. Το υπ’ αρ. 318/5-2-2024 έγγραφο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με θέμα “Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (ΑΑΔΕ)”.

Ι. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 4807/7-2-2024 έγγραφο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προς την ΑΑΔΕ, με θέμα «Αίτημα 23132 του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου”».

ΙΑ. Το υπό στοιχεία ΔΕΞΥ Ζ’1020609/16-2-2024 έγγραφο με θέμα “Έγκριση χορήγησης στοιχείων Μητρώου στον Οργανισμό Αντισεισμικής προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)”.

ΙΒ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1021238/19-2-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης επιπλέον πεδίων της διαδικτυακής υπηρεσίας “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου” στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ».

ΙΓ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΔ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα “Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης” της Περιφέρειας Κρήτης, με τη μέθοδο Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου – retrieveInfoByAFM και με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1218/16-2-2021 απόφαση (Β’ 762) και τον ν. 3852/2010, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, άρθρο 186, παρ. 11, 18, 27 και 29 (Α’ 87).

2. Στο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τις μεθόδους Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου – retrieveInfoByAFM και Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου – retrieveInfoByName, με σκοπό την εύρεση η επαλήθευση ΑΦΜ βάσει των προσωπικών στοιχείων του πολίτη για καταχώριση ΑΦΜ στο Μητρώο Πολιτών, σύμφωνα με τον ν. 4954/2022 άρθρο 49 και άρθρο 50 (Α’ 136), τον ν. 3996/2011 άρθρο 81 παρ. 1 (Α’ 170), τον ν. 4659/2020 άρθρο 14 (Α’ 21) και τον ν. 4144/2013 άρθρο 4 παρ. 9 και άρθρο 10 (Α’ 88).

3. Στο πληροφοριακό σύστημα “ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ” του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με τη μέθοδο Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου – retrieveInfoByAFM και με σκοπό την εξακρίβωση χρηστών Φυσικών Προσώπων, κατόχων ατομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον ν. 5037/2023 άρθρο 265 (Α’ 78) και την υπ’ αρ. 342/2-5-2023 (Β’ 2943) κοινή υπουργική απόφαση.

Β) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Γ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 5 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ