83324/22-09-2023
Ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850, Α’ 84)

Αριθμ. 83324/2023

(ΦΕΚ Β’ 5683/27-09-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) (ν. 3850/2010, Α’ 84), όπως το άρθρο 13 συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), σε συνδυασμό με το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Την υπ’ αρ. 65930/13-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλειο Πέτρο Σπανάκη» (Β’ 4526).

6. Το π.δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (Α’ 187).

7. Την υπ’ αρ. 4/27.07.2023 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

8. Την υπ’ αρ. 70845/31.07.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι, σύμφωνα με την πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 13 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850/2010, Α’ 84), να καθοριστούν ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων πέραν των ήδη προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Άρθρο 2
Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

1. Στον πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.:
α) Προστίθενται οι παρακάτω ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχείρησης ως εξής:
αα) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί στον Α/Α 19.
αβ) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Ναυπηγοί Μηχανικοί στους Α/Α 13 και 15.
αγ) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί στον α/α 14 και στον Α/Α 19 στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ως ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Στον κλάδο Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικά.
αδ) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης στον Α/Α 19.
αε) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανικοί Περιβάλλοντος στον Α/Α 1, 2, 4, 11 και 12.
αστ) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στον Α/Α 3 και 4.
αζ) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης στους Α/Α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 και στον Α/Α 19 στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ως ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Στον κλάδο Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικά.
αη) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών στον Α/Α 11 και 12.
β) Η παρατήρηση στον Α/Α 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Όλες οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τεχνικών Ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα».
2. Για λόγους χρηστής διοίκησης και διευκόλυνσης τόσο των διοικουμένων όσο και των ελεγκτικών μηχανισμών, επισυνάπτεται παράρτημα με επικαιροποιημένο τον Πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ