832938(3251)
Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το τρέχον έτος, ορισμού της 25ης Νοεμβρίου 2022, ημέρας εορτασμός της Αγ. Αικατερίνης (Πολιούχου της πόλεως Κατερίνης), ως ημέρας εργάσιμης για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης Κατερίνης.

(ΦΕΚ Β 6006/24.11.2022)

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

2. του π.δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Β’ 4302),

3. της υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ οικ. 61/13-1-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΟΔΔ 27 και ΑΔΑ 61777ΛΛ -ΤΗΣ) περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπε-ριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

4. της υπό στοιχεία οικ.72217(1346)/31-01-2022 (B’ 458) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και ιδίως του άρθρου 18 αυτής,

5. του άρθρου 5 και της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

6. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΙΑ’ αυτού (Ψηφιακή διαφάνεια – Πρόγραμμα «Διαύγεια»),

7. των άρθρων 60 και 63 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101) σε συνδιασμό με τις διατάξεις του β.δ. 748/1966 (Α’ 179),

8. του άρθρου 18 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δια-μεσολάβησης^ 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227),

9. του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

10. του β.δ. 150/1965 «Περί καθιερώσεως Εορτολογίου καταστημάτων πόλεως Κατερίνης» (Α’ 38),

11. το από 08-11-2022 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης (αρ.πρωτ. 791007(3107)/09-11-2022 της Υπηρεσίας),

12. το υπό στοιχεία 2823Φ.109/08-11-2022 έγγραφο του Επιμελητηρίου Πιερίας (αρ.πρωτ. 791997(3112)/ 09-11-2022 της Υπηρεσίας),

13. το υπ’ αρ. 1679/07-11-2022 έγγραφο της Ιερά Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος (αρ.πρωτ. 792013(3113)/09-11-2022 της Υπηρεσίας),

14. το υπ’ αρ. 792013(3113)/09-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας,

15. το υπ’ αρ. 135/10-11-2022 έγγραφο του Εργατοϋ-παλληλικού Κέντρου Κατερίνης,

16. το υπ’ αρ. 7996333(3133)/10-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας,

17. το υπ’ αρ. 140/11-11-2022 έγγραφο του Εργατοϋ-παλληλικού Κέντρου Κατερίνης,

18. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

19. το υπό στοιχεία Δ59838/23-11-2022 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, αποφασίζουμε:

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το τρέχον έτος, η 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα εορτασμού της Αγ. Αικατερίνης (Πολιούχου της πόλεως Κατερίνης), ορίζεται ως ημέρα εργάσιμη για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης Κατερίνης, αποδεχόμενοι τα σχετικά αιτήματα, ως ανωτέρω, των φορέων, λόγω της καθιέρωσης πανελληνίως των εμπορικών προσφορών της Black Friday και από ώρες 12:00 έως 21:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 24 Νοεμβρίου 2022

Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής

Ενότητας Πιερίας

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ