824/25/27.3.2024
Κατάρτιση Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4921/2022.

 

(ΦΕΚ Β 1961/28.3.2024)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247) με βάση το οποίο: «1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. 2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254). 3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4763/2020».

2. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ιδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

3. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αφορούν τους λόγους αποκλεισμούς ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης» (Α’ 147).

5. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως το άρθρο 37.

6. Την υπ’ αρ. 82759/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρημα-τοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» (Β’4581), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 90063/2022 (Β’ 4963) και υπ’ αρ. 24557/17.03.2023 (Β’ 1845) όμοιες αποφάσεις.

7. Την υπ’ αρ. 65809/2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων» (Β’ 3703), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3911/2023 (Β’ 186) απόφαση.

8. Την υπ’ αρ. 79435/07.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» (Β’ 5363), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 112410/21.12.2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 7265).

9. Την υπ’ αρ. 9311/27.01.2023 (ΑΔΑ:9ΠΜ246ΜΤΛΚ-Κ79) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Ε’ του μέρους Β’ του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Β’ 75) (άρθρα 33-42).

10. Την υπ’ αρ. 1430/26/2022 (Β’ 1446) απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 186373/05.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΒΨ4691Ω2-253) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειο-δοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) για το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 186406/5.4.2022 (ΑΔΑ:ΨΞ0Β4691Ω2-ΒΜΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ για το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αρ. 1255523/20.12.2022 (ΑΔΑ: Ρ3Ω84691Ω2-ΝΘ0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτη-μένων Κ.Δ.Β.Μ.) για τη Δράση: 16913: «Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αρ. 6073/125/2022 (Β’ 5961) απόφαση Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο της Δράσης: 16913 «Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αρ. 1255557/20.12.2022 (ΑΔΑ: 92ΛΧ4691Ω2-Α9Ι) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ. των AEI για το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της Δράσης: 16913: «Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)».

16. Την υπ’ αρ. 1257898/31.10.2023 (ΑΔΑ: 9Ξ9Ο4691Ω2-5Β0) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονος προς Παρόχους Κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.των Α.Ε.Ι. και Αδειο-δοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) και Παρόχους Πιστοποίησης προσώπων για τη συμμετοχή τους στον Β’ Κύκλο του έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α για την υλοποίηση του Έργου: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913».

17. Την υπ’ αρ. 94325/22.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΙΔΜ4691Ω2-5ΘΟ) «Πρόσκληση συμμετοχής σε Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

18. Την έγκριση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με το υπ’ αρ. 200/12-3-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα σε απάντηση του υπ’ αρ. 13/6-3-2024 ΥΣ της Δ’ Γενικής Διεύθυνσης.

19. Την υπ’ αρ. 824/25/12.03.2024 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4921/2022.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την κατάρτιση του Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 37 του ν. 4921/2022, ως εξής:

Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 37 του ν. 4921/2022.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) καταρτίζεται και τηρείται από τη Δ.ΥΠ.Α κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

Η διαδικασία συγκρότησης του Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης μέσω της ένταξης όλων των επιλέξιμων παρόχων βάσει κριτηρίων ποιότητας σε ένα ενιαίο Μητρώο που θα τηρεί η Δ.ΥΠ.Α.

Ειδικότερα, μέσω των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4921/2022, το σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού εκσυγχρονίζεται, καθώς τίθενται ως βασικοί στόχοι η διασφάλιση της ποιότητας και η συνεχής βελτίωση των παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ και των προγραμμάτων που αυτοί προσφέρουν.

Στο Μητρώο Επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ. δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν αίτησής τους, όσοι πάροχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), οι οποίες έχουν εξειδικευτεί με την υπ’ αρ. 65809/2022 (Β’ 3703), απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ορίζεται ότι «1. Η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κατά την έννοια του άρθρου 56 του ν. 4872/2021 (Α’ 247). Στο μητρώο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, όσοι πάροχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36».

2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ Σ.Ε.Κ

Κάθε πάροχος κατάρτισης προκειμένου να ενταχθεί στο Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ. πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ., που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.&Ν του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

β) να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, εποπτεία πρακτικής άσκησης, υλοποίηση προγραμμάτων e- learning, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης ή υβριδικής μορφής, εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρακολούθηση εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης και προώθησή τους στην απασχόληση.

Προκειμένου να παραμείνει ένας πάροχος στο Μητρώο θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4921/2022, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του νόμου αυτού, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 65809/2022 ΥΑ, ο κάθε πάροχος πρέπει να πληροί και τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

2.1 Κριτήρια Επιλεξιμότητας Παρόχων Επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ

I. Πρώτο κριτήριο επιλεξιμότητας: Εγγραφή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.&Ν του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

1. Για την πλήρωση του κριτηρίου οι πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οφείλουν να κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), δύνανται να είναι επιλέξιμοι πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4763/2020.

II. Δεύτερο κριτήριο επιλεξιμότητας: Ολοκληρωμένο Σύστημα που διαθέτουν οι πάροχοι για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), προβλέπονται τρεις (3) βαθμίδες κατάταξης των παρόχων. Ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζόμενων που μπορεί να εντάξει στο εκάστοτε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ο κάθε πάροχος κατάρτισης, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία εντάσσεται, καθορίζεται στη σχετική δημόσια πρόσκληση.

Για την ένταξη στην 1η βαθμίδα κατάταξης, ο πάροχος οφείλει να πληροί τα κάτωθι:

α) Να διαθέτει αποδεδειγμένη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-κατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), σύγχρονης και ασύγχρονης, και υποστήριξης των συμμετεχόντων. Η αποδεδειγμένη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση Ο.Σ.Τ.Κ. αναφέρεται είτε σε ιδιόκτητο Ο.Σ.Τ.Κ., είτε σε Ο.Σ.Τ.Κ. με νέα ή σε εξέλιξη σύμβαση μίσθωσης χρήσης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Η Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτείται να στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων έτσι ώστε ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά στον ίδιο χρόνο, λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση. Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους συζήτησης (chat rooms) για να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών εργασιών. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου με την αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή τους, να μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία τόσο μαζί, όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται επίσης σε διαφορετικούς χώρους. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική επικοινωνία, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορούν να υποστηρίζουν και εφαρμογές, όπως είναι η διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application and document sharing) και ο ηλεκτρομαγνητικός πίνακας (electronic board).

Η Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτείται να υλοποιείται μέσω ενός Ο.Σ.Τ.Κ. το οποίο, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 141267/Κ6/2021 (Β’ 5159) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρέπει να αποτελείται από Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει:

i. Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content Management System (LCMS).

ii. Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων Authoring Tool. Οι εφαρμογές μπορούν να προσληφθούν από το χρήστη ως ένα ενιαίο ομογενοποιημένο περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους. Το περιβάλλον του συστήματος πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η Εφαρμογή διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις απαραίτητες λειτουργικές δυνατότητες για τη διαχείριση χρηστών και διαχείριση μαθημάτων. Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί, τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM – conformant), AICC (ΑICC/compliant/ certified, Section 508- compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

β) Να διαθέτει, στην κάθε αδειοδοτημένη δομή και σε κάθε αίθουσα πληροφορικής για τα προγράμματα που παρέχονται και υλοποιούνται εν μέρει ή εν συνόλω διά ζώσης, κατ’ ελάχιστον 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) που διαθέτουν λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Ο πάροχος μεριμνά για τη διάθεση ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ανά συμμε-τέχοντα στο κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.

γ) Να διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα/ επάρκεια, ως ακολούθως:

γα) Να διαθέτει πληροφοριακό σύστημα διοικητικής υποστήριξης, το οποίο δύναται να είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα που αφορά την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του παρόχου κατάρτισης και να διαθέτει λειτουργία συμβατή με την υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και συγχρηματοδο-τούμενων έργων και ειδικά των απαιτούμενων διαδικασιών επαλήθευσής τους.

γβ) Να έχει τις κάτωθι πιστοποιήσεις κατά ISO όπως αντικαθίστανται και ισχύουν σύμφωνα με τις επικαιρο-ποιημένες εκδόσεις τους:

i. ISO 9001:2015, «Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης».

ii. ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων».

iii. ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών».

δ) Να απασχολεί κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο στελε-χιακό δυναμικό το οποίο απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

i) Διευθυντή Κατάρτισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Δι-δακτορικό Τίτλο με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων κατάρτισης, ή/και συμβουλευτικής, ή/και πιστοποίησης ή/ και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία. Ο Διευθυντής Κατάρτισης δεν δύναται να απασχολείται παράλληλα σε άλλο φορέα Κ.Δ.Β.Μ.

ii) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορι-κό Τίτλο, πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

iii) Διοικητικό Προσωπικό, το οποίο συνολικά ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του Κ.Δ.Β.Μ.

iv) Στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., το οποίο ανέρχεται σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε) σε περίπτωση ύπαρξης μίας δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) Ε.Μ.Ε για κάθε επί πλέον δομή.

Στις πέντε (5) Ε.Μ.Ε δύναται να συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω στελεχιακό δυναμικό (Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος). Στις Ε.Μ.Ε. δεν προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/ σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται ad-hoc στον πά-ροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου/συνεδριών συμβουλευτικής. Οι Ε.Μ.Ε προκύπτουν είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, είτε με νέα πρόσληψη.

v) Υπεύθυνο Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.ΚΟ/System Administrator, με κατάλληλο επαγγελματικό προφίλ, ο οποίος μεριμνά ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως διαδικτυακής κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) ή μικτής (blended) κατάρτισης.

vi) Τουλάχιστον έναν (1) Επόπτη Τηλεκατάρτισης, ο οποίος ορίζεται από τον πάροχο. Κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης έχει υπό την εποπτεία του έως 100 καταρτιζόμενους. Ο επόπτης, εκτός της εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης των καταρτιζομένων, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας υλοποίησης της τηλεκατάρτισης. Ο επόπτης τηλεκατάρτισης δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ε) Να δηλώσει ο πάροχος τον Μέσο Ετήσιο Κύκλο εργασιών (€) των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων. Δεν δίδεται η δυνατότητα «Δανεισμού Εμπειρίας».

Για την ένταξη στη 2η βαθμίδα κατάταξης, ο κάθε πάροχος επιπλέον των οριζόμενων για την 1η βαθμίδα κατάταξης, είναι απαραίτητο να πληροί τα κάτωθι:

α) Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να είναι ύψους άνω των 250.000€ έως και 700.000€.

β) Να διαθέτει εμπειρία κατά την τελευταία τριετία, όπως προκύπτει από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, σε έργα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ύψους μεγαλύτερου των 125.000€ έως και 350.000 €.

γ) Να διαθέτει θετικά αποτελέσματα χρήσης για τουλάχιστον μία (1) από τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.

δ) Να διαθέτει δύο εκ των τριών παρακάτω πιστοποιητικών ISO όπως αντικαθίστανται και ισχύουν σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκδόσεις τους:

i) ISO 21001:2018 «Διαχείριση Εκπαιδευτικών Οργανισμών»,

ii) ISO 29993:2017 «Διαχείριση Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης» ή ISO 29990:2010 «Υπηρεσίες εκμάθησης στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση – Βασικές απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας»,

iii) ISO 37001:2016 «Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας»,

ε) Οι Ελάχιστες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) απαιτείται να είναι οκτώ (8). Δεν δίδεται η δυνατότητα «Δανεισμού Εμπειρίας».

Για την ένταξη στην 3η βαθμίδα κατάταξης, ο κάθε πάροχος επιπλέον των οριζόμενων για τη 2η βαθμίδα κατάταξης, είναι απαραίτητο να πληροί τα κάτωθι:

α) Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος εργασιών (€) των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να είναι ύψους μεγαλύτερου από 700.000€.

β) Να διαθέτει εμπειρία κατά την τελευταία τριετία όπως προκύπτει από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σε έργα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ύψους άνω των 350.000€.

γ) Να διαθέτει θετικά αποτελέσματα χρήσης για τουλάχιστον μία (1) από τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.

δ) Να διαθέτει σωρευτικά τα κάτωθι πιστοποιητικά κατά ISO όπως αντικαθίστανται και ισχύουν σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκδόσεις τους:

i) ISO 21001:2018 «Διαχείριση Εκπαιδευτικών Οργανισμών»,

ii) ISO 29993:2017 «Διαχείριση Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης» ή ISO 29990:2010 «Υπηρεσίες εκμάθησης στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση – Βασικές απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας»,

iii) ISO 37001:2016 «Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας».

ε) Οι Ελάχιστες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) απαιτείται να είναι δεκαπέντε (15). Σημειώνεται ότι δεν δίδεται η δυνατότητα «Δανεισμού Εμπειρίας».

Όταν ο πάροχος της κατάρτισης είναι Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., οφείλει:

α) Μα πληροί την προϋπόθεση του στοιχείου ΙΙα όπως αναγράφεται παραπάνω, με την επισήμανση ότι το σύστημα τηλεκατάρτισης που χρησιμοποιείται, πληροί, τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICC/compliant/certified, Section 508- compliant ή W3C WCAG 2.1 LEVEL AA.

β) Να διαθέτει αίθουσα πληροφορικής για τα προγράμματα που παρέχονται και υλοποιούνται εν μέρει ή εν συνόλω διά ζώσης, κατ’ ελάχιστον 10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) που διαθέτουν, λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

γ) Να διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα/ επάρκεια, ως ακολούθως:

γα) Να διαθέτει πληροφοριακό σύστημα διοικητικής υποστήριξης, το οποίο δύναται να είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα που αφορά την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και να διαθέτει λειτουργία συμβατή με την υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικασιών σχεδια-σμού, παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικά των απαιτούμενων διαδικασιών επαλήθευσής τους.

γβ) Να έχει τις κάτωθι πιστοποιήσεις κατά ISO όπως αντικαθίστανται και ισχύουν σύμφωνα με τις επικαιρο-ποιημένες εκδόσεις τους:

i) ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης» ή Πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι. (Ε.Σ.Δ.Π.) που καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ή Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Α.Ε.Ι., που να καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του εκάστοτε ιδρύματος,

ii) ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων» και

iii) ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών», ή Εφαρμογή Πολιτικής Ασφάλειας των Πληροφοριών του Α.Ε.Ι. για το σύνολο των μονάδων του και Εφαρμογή Πολιτικής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, βάσει του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν. 4624/2019, καθώς και ορισμό Υπεύθυνου Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων για το σύνολο των λειτουργιών του Α.Ε.Ι.

γγ) Να απασχολεί κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο στελε-χιακό δυναμικό το οποίο απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

i) Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης ή/και επιμόρφωσης και κατάρτισης ή να είναι μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. (με μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας) και να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης ή/ και κατάρτισης, ή/και συμβουλευτικής, ή/και πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δε διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

ii) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορι-κό Τίτλο, πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

iii) Διοικητικό Προσωπικό, το οποίο συνολικά να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έναν (1) υπάλληλο για τη Γραμματειακή και τη Διοικητική υποστήριξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

iv) Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να ανέρχεται σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, στις οποίες δύναται να συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω στελεχιακό δυναμικό. Στις Ε.Μ.Ε. δεν προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται περι-στασιακά στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου. Οι Ε.Μ.Ε προκύπτουν είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης είτε με νέα πρόσληψη.

v) Έναν Υπεύθυνο Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)/System Administrator, με κατάλληλο επαγγελματικό προφίλ, ο οποίος να μεριμνά ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ απο-στάσεως διαδικτυακής κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) ή μικτής (blended) κατάρτισης.

vi) Τουλάχιστον έναν Επόπτη Τηλεκατάρτισης, ο οποίος να ορίζεται από τον πάροχο. Κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης έχει υπό την αρμοδιότητά του έως 100 καταρτιζόμενους. Ο επόπτης, εκτός της εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης των καταρτιζομένων, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας υλοποίησης της τηλεκατάρτισης. Ο επόπτης τηλεκατάρτισης δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

vii) Επιθυμητή είναι και η Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης Εκπαιδευομένων (call center).

2.2 Κριτήρια Μη Επιλεξιμότητας Παρόχων Επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ

Βάσει του άρθρου 36 περί Επιλεξιμότητας παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ στον ν. 4921/2022 (Α’ 75) ισχύουν τα κάτωθι:

Ι. Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι για τους οποίους συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΙΙ. Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που προκηρύχθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον:

α) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τον φορέα που είχε προκηρύξει το πρόγραμμα ή

β) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους καταρτιζόμενους ή

γ) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ Σ.Ε.Κ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Οι πάροχοι κατάρτισης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ οφείλουν να καταθέσουν αίτηση κατόπιν πρόσκλησης που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α. αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία σε ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλοντας τα δικαιολο-γητικά τεκμηρίωσης.

Επίσης, οφείλουν οι πάροχοι να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε περίπτωση τροποποίησης αυτών στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας Μητρώου.

Η αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων είναι υποχρεωτικό να γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που προέκυψε η μεταβολή τους και σε κάθε περίπτωση πριν την αίτηση του παρόχου για τη συμμετοχή του σε πρόσκληση που αφορά σε υλοποίηση επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ.

Η Δ.ΥΠ.Α θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα στοιχεία των παρό-χων κατάρτισης είναι επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για κάποιον πάροχο κατάρτισης εγκρίθηκε η συμμετοχή του σε έργο επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ χωρίς να έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στο μητρώο, ο εν λόγω πάροχος θα διαγράφεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.

Οι αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ, καθώς και οι αιτήσεις επικαιροποίησης των στοιχείων τους θα εξετάζονται βάσει των προϋποθέσεων ένταξης από αρμόδια επταμελή (7) Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό βάσει του οποίου γίνεται εισήγηση στο ΔΣ της ΔΥΠΑ. Το ΔΣ της ΔΥΠΑ εκδίδει σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή της.

Η υποβολή αίτησης από πλευράς των παρόχων κατάρτισης τόσο ένταξης όσο και επικαιροποίησης στοιχείων στην ειδική ιστοσελίδα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή και σε ισχύ.

Η διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων παρόχων κατάρτισης στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν στη σχετική πρόσκληση, που εκδίδεται με απόφαση Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α..

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., ενημερώνεται ο πάροχος για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησης εγγραφής ή της αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων του στο μητρώο παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Μητρώου. Ο πάροχος κατάρτισης έχει δικαίωμα να καταθέσει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΕΚ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

4.1 Πλαίσιο Παραμονής στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

1. Για την παραμονή των παρόχων κατάρτισης στο εν λόγω μητρώο προσμετράται σωρευτικά η επίδοση του εκάστοτε παρόχου επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των Κ.ΕΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, οι οποίοι επιτρέπουν την καταγραφή της ποιότητας των αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων των καταρτιζομένων προκειμένου αυτοί να ενταχθούν/επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

2. Η αξιολόγηση υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. βάσει της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4921/2022 σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει, τα εξής στοιχεία/δείκτες:

α) το ποσοστό των άνεργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία ή δημιούργησε δική του επιχείρηση εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης, ή αν πρόκειται για εργαζόμενους, το ποσοστό αυτών που διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

β) το ποσοστό των καταρτισθέντων ή το ποσοστό των εργοδοτών – όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στο οποίο συμμετέχουν οι εργοδότες – που έχει αξιολογήσει θετικά το εκάστοτε πρόγραμμα.

γ) το ποσοστό των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος και έχουν πιστοποιηθεί.

3. Προσμετρώντας τους ως άνω δείκτες, ο κάθε πάρο-χος κατατάσσεται σε μία βαθμολογική κλίμακα, η οποία προσδιορίζεται με αριθμούς ως εξής: (1) κακή, (2) ανεπαρκής, (3) ικανοποιητική, (4) πολύ καλή, (5) άριστη. Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση.

Η επίδοση του παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πλην των περιπτώσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο, εάν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις κάτωθι πέντε (5) προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία, ήτοι έχει υποβληθεί έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή δημιούργησε δική του επιχείρηση εντός δώδεκα (12) μηνών,

β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου/αυτοαπασχο-λούμενου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρ-τισθέντων,

δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων,

ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

4. Οι πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά, ήτοι με βαθμό 1 ή 2, χάνουν την επιλεξιμότητά τους και διαγράφονται από το μητρώο επιλέξιμων παρόχων που τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. Επιτρέπεται να εγγραφούν εκ νέου σε αυτό μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4921/2022.

5. Η αξιολόγηση των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανά πρόγραμμα γίνεται μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του.

6. Η προκήρυξη κάθε προγράμματος προβλέπει υποχρεωτικά τη συλλογή από τον πάροχο κατάρτισης επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ και την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση των παρακάτω στοιχείων:

α. βεβαίωση για το ποσοστό των καταρτισθέντων που περαίωσαν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, η οποία λαμβάνεται από τον Φορέα Υλοποίησης,

β. βεβαίωση για το ποσοστό των καταρτισθέντων που πιστοποιήθηκε, η οποία λαμβάνεται από τον Φορέα Υλοποίησης,

γ. στοιχεία για την απασχόληση των καταρτισθέντων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II (e-ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, Δ.ΥΠ.Α.),

δ. ερωτηματολόγια έρευνας ικανοποίησης, συμπληρωμένα από τους καταρτισθέντες και, σε περίπτωση κατάρτισης εργαζομένων (σε έργα που συμμετέχουν και οι εργοδότες), συμπληρωμένα από τους εργοδότες, τα οποία αποστέλλονται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της κατάρτισης.

Η αξιολόγηση γίνεται με την εξαγωγή μέσου όρου βαθμολογίας για καθέναν από τους παρακάτω δείκτες, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες (τα ποσοστά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα):

α1. εάν πρόκειται για κατάρτιση ανέργων, το ποσοστό ανέργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

Ποσοστό ανέργων που βρήκε εργασία
Βαθμολογία
0-24.9%
1
25-49.9%
2
50-59.9%
3
60-69.9%
4
>70% 5
5
ή α2. εάν πρόκειται για κατάρτιση εργαζομένων, το ποσοστό εργαζομένων που διατήρησε την εργασία του για χρονικό διάστημα 12 μηνών ως εξής:

Ποσοστό εργαζομένων που διατήρησε την εργασία του
Βαθμολογία
0-49.9%
1
50-89.9%
2
90-94.9%
3
95-96.9%
4
>97%
5
β. Αξιολόγηση του προγράμματος από καταρτισθέντες ή εργοδότες (εάν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στο οποίο συμμετέχουν και οι εργοδότες)

Ποσοστό θετικής αξιολόγησης
Βαθμολογία
0-34.9%
1
35-74.9%
2
75-79.9%
3
80-89.9%
4
>90%
5
γ. Πιστοποίηση καταρτισθέντων

Ποσοστό καταρτισθέντων που πιστοποιήθηκε
Βαθμολογία
0-64.9%
1
65-74.9%
2
75-84.9%
3
85-89.9%
4
>90%
5

 

 

 

 

Ο εξαγόμενος μέσος όρος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα και αποτελεί την τελική βαθμολογία της αξιολόγησης.

Εάν η τελική βαθμολογία είναι ίση ή μεγαλύτερη του 3, μειώνεται σε 2, εάν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις εξής πέντε (5) προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών,

β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρ-τισθέντων,

δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στο οποίο συμμετέχουν και οι εργοδότες, και

ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

4.2 Αποτέλεσμα Αξιολόγησης

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους παρόχους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Με την ένσταση μπορεί να προσβληθεί κάθε τυπικό ή ουσιαστικό σφάλμα που αναγράφεται στην απόφαση επί της αξιολόγησης. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτής εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή της ένστασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής, η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορ-ριφθεί σιωπηρώς. Γ ια την απόφαση επί της ενστάσεως, το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του κεφαλαίου 5, που συστήνεται για το σκοπό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της ένστασης και, σε περίπτωση που η ένσταση έχει υποβληθεί εμπροθέσμως, μέχρι τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψή της, δεν επέρχεται η συνέπεια της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4921/2022, ήτοι η διαγραφή του από το Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ Σ.Ε.Κ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

5.1 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για Ένταξη, Βαθμολόγηση και Παραμονή στο Μητρώο Παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ.

Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτείται:

Επταμελής (7) Επιτροπή Αξιολόγησης για Ένταξη, Βαθμολόγηση και Παραμονή στο Μητρώο Παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ, η οποία συνεπικουρείται από ένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη με έργο:

α) τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ένταξη στο μητρώο και την κατάταξη σε βαθμίδα,

β) τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση των στοιχείων των παρόχων κατάρτισης που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο,

γ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων του κεφαλαίου 4 για την παραμονή ή την απένταξη των παρόχων από το Μητρώο κατόπιν σχετικής βαθμολόγησης.

Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο τέσσερεις (4) φορές τον μήνα ανάλογα με τον αριθμό των εισερχομένων αιτημάτων αρχικής εγγραφής ή/και επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής. Επιπλέον, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό βάσει του οποίου εισηγείται προς το Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. το οποίο εκδίδει σχετική απόφαση επί των ανωτέρω (α, β, γ) θεμάτων.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ της ΔΥΠΑ κατέχοντες θέση ευθύνης ή προϋπηρεσία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Επιτροπή δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία προς διευκόλυνση του έργου της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης δύνανται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ad hoc εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να την υποβοηθήσουν στο έργο της.

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, καθορίζεται στην απόφαση συγκρότησης αυτής.

5.2 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων

Με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις των παρόχων κατάρτισης κατά των Αποφάσεων ένταξης/απένταξης στο Μητρώο, τροποποίησης στοιχείων του Μητρώου ή/και αξιολόγησής τους βάσει της υπ’ αρ. 65809/2022 απόφασης (Β’ 3703), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό βάσει του οποίου γίνεται εισήγηση προς το Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. το οποίο εκδίδει σχετική απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη της εισήγησης.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ της ΔΥΠΑ κατέχοντες θέση ευθύνης ή προϋπηρεσία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Επιτροπή δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία προς διευκόλυνση του έργου της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης δύνα-νται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ad hoc εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να την υποβοηθήσουν στο έργο της.

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, καθορίζεται στην απόφαση συγκρότησης αυτής.

Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

5.3 Ενημέρωση και Δημοσίευση Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Δ.ΥΠ.Α. μεριμνά για την ενημέρωση του Μητρώου των Παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ στην ειδική ιστοσελίδα μητρώου και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης.

6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

6.1 Διαδικασία διαγραφής παρόχου κατάρτισης – Μεταβολή Μητρώου παρόχων κατάρτισης

Η Δ.ΥΠ.Α. διαγράφει παρόχους από το μητρώο, εφόσον:

1. δεν συντρέχουν πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας των παρόχων κατάρτισης, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή

2. εφόσον προκύψει λόγος αποκλεισμού λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4921/2022 ή

3. δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4921/2022.

Σε περίπτωση που προκύψει λόγος αποκλεισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του ως άνω νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει το χρονικό διάστημα αποκλεισμού που κυμαίνεται από έξι (6) μήνες έως πέντε (5) έτη, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογι-κότητας και λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του παρόχου και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον.

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός παρόχου κατέστη αρνητική, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4921/2022, ο πάροχος διαγράφεται από το Μητρώο και επιτρέπεται να εγγραφεί εκ νέου σε αυτό μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη διαγραφή του.

Εάν, μετά τη συμμετοχή του στο επόμενο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η αξιολόγησή του παραμείνει αρνητική, ο πάροχος διαγράφεται εκ νέου από το Μητρώο για άλλα δύο (2) έτη.

Εάν διαγραφεί από το μητρώο πάροχος κατάρτισης ο οποίος συμμετέχει σε πρόγραμμα επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ το οποίο βρίσκεται σε υλοποίηση, οφείλει να ολοκληρώσει το εν λόγω πρόγραμμα. Η παρέλευση των δύο (2) ετών που αναφέρεται ανωτέρω ξεκινάει από τη λήξη του προγράμματος που υλοποιεί.

Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου από το Μητρώο, αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον πάροχο κατάρτισης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου.

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι Πάροχοι Κατάρτισης επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ που είναι ήδη ενταγμένοι στο επικαιροποιημένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α στο πλαίσιο της υπ’αρ. 1257898/31.10.2023 (ΑΔΑ:9Ξ9Ο4691Ω2-5Β0) Πρόσκλησης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης που προβλέπεται στην παρούσα, δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την ένταξη τους στο μητρώο επιλέξιμων παρόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων τους όπου απαιτείται.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με αποφάσεις του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α,

i. Εκδίδονται οι σχετικές προσκλήσεις για την ένταξη στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων ΣΕΚ.

ii. Ορίζονται τα μέλη κλιμακίων που διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την τήρηση της υποχρέωσης των παρόχων κατάρτισης να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο, όταν απαιτείται.

iii. Εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου, οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

iv. Ρυθμίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από άλλους φορείς που υλοποιούν επιδοτούμενη Σ.Ε.Κ μέσω του παρόντος μητρώου επιλέξιμων παρόχων της Δ.ΥΠ.Α.

v. Καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην κατάρτιση και διατήρηση του Μητρώου και δεν προσδιορίζεται στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2024

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ