82157/18-03-2022
Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων – Ενεργοποίηση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο)

Παπάγου, 18 Μαρτίου 2022
Αρ. πρωτ.: 82157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:156 69 Παπάγου
Πληροφορίες: Π.Α. Τσακαλίδου
Τηλέφωνο:210 650 8779
Σύζευξις:213 130 8779
E-mail: p.tsakalidou@yme.gov.gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων – Ενεργοποίηση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

ΣΧΕΤ: α. Ο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’230).
β. Η υπ’ αρ. 17403/21-01-2022 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων – Παράβολα» (ΑΔΑ: 6ΟΘΧ465ΧΘΞ-ΔΔΓ).

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στις 12-11-2021 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε (5) κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση των Κεφαλαίων ΚΕ’, ΚΣΤ’, ΚΖ’, ΚΗ’ και ΚΘ’ του (α) σχετικού νόμου:
α. Η υπ’ αρ. 314766/9-11-2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν.3710/2008 (Α’ 216)» (Β’5272).
β. Η υπ’ αρ. 315162/9.11.2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» (Β’5273).
γ. Η υπ’ αρ. 312990/8.11.2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων» (Β’ 5270)
δ. Η υπ’ αρ. 313214/8.11.2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων» (Β’5271).
ε. Η υπ’ αρ. 314290/9.11.2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων» (Β’ 5269).
Σε όλες τις ανωτέρω κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά, το ύψος του παραβόλου και οι επιβληθείσες κυρώσεις επί παραβάσεων που εμπίπτουν επί της διαδικασίας της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία, σταθμοί οχημάτων, πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί βαρέων οχημάτων).

2. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) που αφορά τις γνωστοποιήσεις των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων.

3. Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εγκυκλίου παύει να ισχύει η (β) σχετική εγκύκλιος και το παράβολο της γνωστοποίησης εκδίδεται μόνο με τη χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παραβόλο).

4. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας δεν συνυποβάλλει κάποιο δικαιολογητικό. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις κατά περίπτωση ανωτέρω κ.υ.α. μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης και τα κατά περίπτωση ζητούμενα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις ανωτέρω κ.υ.α. στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ