8157/26-04-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 46317/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/ 4-2-2020 (Β’ 526) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2447)

Αριθμ. 8157

(ΦΕΚ Β’ 2548/30.04.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα την παρ. 8α του άρθρου 58, αυτού.

3. Τον ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141) και τον ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας [ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ] – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 121 – 123.

5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

6. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ιδίως την παρ. 8 β του άρθρου 34 αυτού.

7. Τον ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52), και ιδίως το άρθρο 27.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

10. Την υπό στοιχεία Υ1.3.01.2024 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 28).

11. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

12. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

13. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου- Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

14. Την υπ’ αρ. 80633/01.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 512) υπουργική απόφαση περί διορισμού του Δημητρίου Σκάλκου σε θέση μετακλητού Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

15. Την υπ’ αρ. 46317/12.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 -Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 (Β’ 526) Κοινής Υπουργικής Απόφασης» (Β’ 2447).

16. Την υπό στοιχεία 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» (Β’ 2857).

17. Την υπ’ αρ. 85335/13.8.2015 (Β’ 1706) κοινή υπουργική απόφαση για τον Επανακαθορισμό της λειτουργίας του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και ΕΟΧ.

18. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-9-2014, Β’ 2573)» (Β’ 2857) και σχετικές Οδηγίες Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης.

19. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων””» (Β’ 5968).

20. Την υπ’ αρ. 125583/23-12-2022 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 589/2017 (ΥΑ 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ738 Β’2012) “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ)», του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014”» (Β’ 6975).

21. Την από 8/3/2024 Επιστολή της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για την τροποποίηση του Μνημονίου Κατανόησης.

22. Την υπ’ αρ. 5274-15/03/2024 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αποδοχή τροποποίησης του Μνημονίου Κατανόησης.

23. Το από 31-10-2017 Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 που υπεγράφη μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας αφενός και της αφετέρου Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (εφεξής, Μνημόνιο Κατανόησης), όπως ισχύει μετά την από 15/3/2024 τροποποίησή του.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση μειώνεται η δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την δαπάνη ύψους 60.481.778€ σε δαπάνη ύψους 60.080.651€, η οποία αποτελεί το 100% του έως σήμερα επιλέξιμου προϋπολογισμού των προγραμματικών ενοτήτων υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών σύμφωνα με το ανωτέρω Μνημόνιο Κατανόησης και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 46317/2022 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/04-02-2020 (Β’ 526) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2447),

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 46317/12.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/04-02-2020 (Β’ 526) Κοινής Υπουργικής Απόφασης» (Β’ 2447), αντικαθιστώντας το Παράρτημα Ι, όπως ακολουθεί.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ