81/24.5.2022
Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης

Αριθμ. 81/24-5-2022

(ΦΕΚ Β’ 2568/24-05-2022)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 32 και 33 του ν. 4934/2022 «Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» (Α’ 100).

2. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.

8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.

9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).

15. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).

17. Του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

18. Του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

19. Του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

20. Της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

21. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

22. Του Υποδείγματος Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, με την αναλυτική καταγραφή των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προσδιορισμό των δικαιούμενων ποσών ανά δικαιούχο όσο και του αποδοτέου στον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, ο οποίος (Πίνακας) θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και θα αποσταλεί από τον ΕΔΟΕΑΠ στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το αργότερο έως 17 Ιουνίου 2022.

ΙΙ. Την υπό στοιχεία CM/Rec (2018) 1 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Πολυφωνία στα Μέσα και Διαφάνεια στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των Μέσων», που υιοθετήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση ενός ελεύθερου και πολυφωνικού συστήματος μέσων ενημέρωσης (2020/C 422/08).

ΙΙΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

IV. Το γεγονός ότι οι ως άνω επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση και τις δυσχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19, καθώς και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκύπτει από συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.

V. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται στις ως άνω επιχειρήσεις, της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και της αποτροπής επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο ως άνω πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

VI. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020, η οποία πρέπει να λάβει χώρα με αντικειμενικά και ισότιμα κριτήρια. Υπό την έννοια αυτή, αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρφωση προγράμματος στήριξης δύναται να αποτελέσει η συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίδια για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν σε όλη τη διάρκεια των συνθηκών της πανδημίας.

VII. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης.

VIH. Την ανάγκη συγκρότησης της ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

!X. Την υπ’ αρ. 2237/4-5-2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους.

Χ. Την υπό στοιχεία C (2022) 3232/16-5-2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος χρηματοδότησης -Δικαιούχοι

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

2. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης απευθύνεται σε:

i. Ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας,

ii. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών,

iii. ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,

iv. ραδιοφωνικούς σταθμούς.

v. ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

3. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

i. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ii. Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

iii. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι του Κανονισμού, θεωρούνται μεγάλες.

Άρθρο 3
Είδος – Διάρκεια προγράμματος χρηματοδότησης – Συνολική Δαπάνη

1. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης συνίσταται στη συνολική ή μερική κάλυψη, για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243):
α) για το έτος 2021,
β) για τα έτη από 2017 έως και 2020, για όσους δεν είχαν υπαχθεί στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης βάσει της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 «Έλεγχος Σώρευσης», η συνολική κάλυψη θα συνίσταται:

α) για τους δικαιούχους της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:
i) για όποιους δεν έχουν καταβάλει εισφορές στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021, στην καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών απευθείας στον ως άνω Οργανισμό προς εξόφληση των σχετικών οφειλών των εν λόγω δικαιούχων,
ii) για όποιους έχουν καταβάλει μερικώς τις εισφορές τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021, στην καταβολή στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. των υπολειπόμενων εισφορών τους που αναλογούν στην ως άνω χρονική περίοδο, προς εξόφληση των σχετικών οφειλών τους και στην καταβολή στους ίδιους ποσού ίσου με τις ήδη καταβληθείσες εισφορές κατά την ίδια χρονική περίοδο,
iii) για όποιους έχουν καταβάλει το σύνολο των εισφορών για το χρονικό διάστημα από 1-12021 έως 31-12-2021 στον ΕΔΟΕΑΠ, στη καταβολή προς αυτούς ποσού ίσου με το ποσό των ήδη καταβεβλημένων εισφορών τους για τον εν λόγω χρονικό διάστημα.

β) για τους δικαιούχους της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:
i) για όποιους δεν έχουν καταβάλει εισφορές στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, στην καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών απευθείας στον ως άνω Οργανισμό προς εξόφληση των σχετικών οφειλών των εν λόγω δικαιούχων,
ii) για όποιους έχουν καταβάλει μερικώς τις εισφορές τους στον ΕΔΟΕΑΠ για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-12-2020, στην καταβολή στον ΕΔΟΕΑΠ των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην ως άνω χρονική περίοδο προς εξόφληση των σχετικών οφειλών τους και στην καταβολή στους ίδιους ποσού ίσου με τις ήδη καταβληθείσες εισφορές τους κατά την ίδια χρονική περίοδο,
iii) για όποιους έχουν καταβάλει το σύνολο των εισφορών για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-12-2020 στον ΕΔΟΕΑΠ, στη καταβολή προς αυτούς ποσού ίσου με το ποσό των ήδη καταβεβλημένων εισφορών τους για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

2. Η καταβολή των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ περιλαμβάνει και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν διαβιβασθεί από τον ως άνω Οργανισμό στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) για είσπραξη για αμφότερες τις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος του άρθρου 1 της παρούσας δραστηριοποιείται με ενιαίο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκ των οποίων κάποιες κατηγορίες εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 1 και κάποιες όχι και έχει δηλώσει ενιαία στον ΕΔΟΕΑΠ την εισφορά της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) και όχι ανά κατηγορία Μέσου, οφείλει να αποδείξει ο ίδιος με κάθε πρόσφορο τρόπο στον ΕΔΟΕΑΠ τον επιμερισμό της εισφοράς ανά κατηγορία Μέσου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, λόγω αδυναμίας απόδειξης του επιμερισμού, τότε ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη ποσοστού 20% της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά διαστήματα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους μετά από ενίσχυση αυτού από τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Επισημαίνεται ότι η κάλυψη αφορά στο κεφάλαιο της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τους δικαιούχους των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

6. Ως ημερομηνία αναφοράς για την σύνταξη του πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας απόφασης, ορίζεται η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ο πίνακας του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας απόφασης θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

– ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

– ΑΦΜ

– ΙΒΑΝ

– ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.

– ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

7. Ο ΕΔΟΕΑΠ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης, οφείλει να προσδιορίσει:
α) το ύψος του ποσού με το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί για την κάλυψη των εισφορών των δικαιούχων της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα 1-1-2021 έως 31-12-2021, β) το ύψος του ποσού με το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί για την κάλυψη των εισφορών των δικαιούχων της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-12-2020,
γ) τα αναλυτικά ποσά, σύμφωνα με τον πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας απόφασης, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν από την Προεδρία της Κυβέρνησης στους εν λόγω δικαιούχους για τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι επιθυμούν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλουν, διά του νόμιμου εκπροσώπου τους, αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 6.

2. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ ειδικώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ανάρτηση της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί και στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ αμελλητί με την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Ο ΕΔΟΕΑΠ οφείλει να αξιολογήσει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πλην αυτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων (iv) και (v) του άρθρου 5.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών ο ΕΔΟΕΑΠ αποστέλλει το αργότερο έως τις 17 Ιουνίου 2022, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.:

α. Πίνακα, ως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία και εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

β. Τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι που υπέβαλαν οι δικαιούχοι.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν δύναται να αποστέλλει στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης νέο πίνακα ή άλλες αιτήσεις.

5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. (vi) του άρθρου 5 με βάση τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

6. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 9 τον Πίνακα, ως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, χωρίς ποσά, για τη διατύπωση γνώμης περί της συνδρομής των προϋποθέσεων (i), (ii) και (iii) του άρθρου 5 της παρούσας.

7. Μετά και την ως άνω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 9, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, διατυπώνει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις υπαγωγής – Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει ή προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

ii. Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην παραβιάζει εν γένει τις αρχές της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

iii. Οι εφημερίδες και ο περιοδικός τύπος να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου ή διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου.

iv. Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 1 της παρούσας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η δικαιούχος επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές της, ενώ αν αυτή ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

v. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας να λειτουργούν νομίμως, ασκώντας εν τοις πράγμασι δραστηριότητα την 31-03-2022.

vi. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, ακόμα και αν ήταν προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 6
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης, να συνυποβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ τα κάτωθι:

i. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων του ιδιοκτήτη, του εκδότη και του διευθυντή, εφόσον δεν προκύπτουν από τα πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ., γνωστοποιούνται από τη δικαιούχο επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.

ii. Πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

iii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης υπό στοιχείο (iv) του άρθρου 5 της παρούσας, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

iv. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

vi. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 1 της παρούσας στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής, στον οποίο θα κατατεθούν τα σχετικά ποσά κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 της παρούσας. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από εκτύπωση του ΙΒΑΝ από το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας του δικαιούχου. Επίσης, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

vii. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Όλα τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 και του ν. 4727/2020. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

3. Εφόσον δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους στην ευθύνη δημοσίων αρχών η έκδοση του πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας ή του αντιγράφου του ποινικού μητρώου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί τούτου, στην οποία θα δηλώνονται επίσης η νομική ή/και πραγματική κατάσταση και εν γένει τα ζητήματα στα οποία αφορά το ελλείπον δικαιολογητικό, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης του αντίστοιχου αιτήματος υποβληθέν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω ελλείποντα δικαιολογητικά προσκομίζονται το αργότερο έως τις 24 Ιουνίου 2022 στον ΕΔΟΕΑΠ, ο οποίος ακολούθως οφείλει να τα διαβιβάσει, μετά από τον σχετικό έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας κι Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών, η αίτηση του δικαιούχου θα απορρίπτεται και ο δικαιούχος θα αποκλείεται από τη χρηματοδότηση.

4. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, τίθεται από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον αιτούντα δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών προκειμένου να παράσχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, η οποία του ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ομοίως, διευκρινίσεις προς τους αιτούντες σε σχέση με τα δικαιολογητικά χορηγούνται από τον ΕΔΟΕΑΠ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι πλήρη και υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά, τίθεται από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον άνω δικαιούχο προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία του ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να συμπληρώσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Άρθρο 7
Έλεγχος σώρευσης

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει της παρούσας ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται αναλόγως. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σε πρώτη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση κατά την αίτηση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

2. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 8
Υποχρέωση διαφάνειας και άλλες υποχρεώσεις

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, έντοκα σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στα σημεία 88 και 89 του Προσωρινού Πλαισίου.

Άρθρο 9
Συγκρότηση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από οκτώ (8) μέλη, με αντικείμενο την ποιοτική αξιολόγηση των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης υπό στοιχεία (i), (ii) και (iii) του άρθρου 5 αυτής.

2. Για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, λαμβάνονται υπόψη ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως δε ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) «Αρχές δεοντολογίας δημοσιογραφικού επαγγέλματος» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΣΥ

3. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως απλή γνώμη που λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 10 της παρούσας.

4. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:

α. Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», πρόσωπο εγνωσμένου κύρους.

β. Σωτήρης Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

γ. Γιώργος Κατσαΐτης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ).

δ. Μαρία Κωστοπούλου, νομικός, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ).

ε. Αναστάσιος Μπούρας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ).

στ. Παναγιώτα Αντωνοπούλου, δημοσιογράφος, καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

ζ. Σωκράτης Τσιχλιάς, δημοσιογράφος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης η. Δημήτρης Ηλιόπουλος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ).

5. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Παναγιώτης Καραγιάννης. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Καλλιόπη Λαγοδήμου, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Παναγιωτοπούλου, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων. Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής είναι αμισθί.

8. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης του άρθρου 10 περί υπαγωγής των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Άρθρο 10
Απόφαση υπαγωγής

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η εν λόγω Απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παρασχεθέντα από τον ΕΔΟΕΑΠ στοιχεία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και της προηγούμενης απλής γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου

9. Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

2. Για την έκδοση της απόφασης του παρόντος πραγματοποιείται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης έως του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ.

Άρθρο 11
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά στην κάλυψη οφειλών των δικαιούχων του άρθρου 1 προς τον ΕΔΟΕΑΠ, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, καταβάλλεται απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ, εντός διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 10 στη Διαύγεια. Μετά την καταβολή του ως άνω ποσού στον ΕΔΟΕΑΠ και εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από αυτή, ο Οργανισμός οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το ΚΕΑΟ για το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει σε διαγραφή των οφειλών και άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ -ν.δ. 356/1974) που οφείλεται στις εν λόγω οφειλές.

2. Το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά σε ήδη καταβληθείσες εισφορές των επιχειρήσεων του άρθρου 1 κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, καταβάλλεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης στους δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση του άρθρου 10. Η απόφαση αποτελεί και το προαπαιτούμενο δικαιολογητικό εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών. Το ποσό αυτό, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή φόρο, είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), υπό την επιφύλαξη τυχόν διενέργειας αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων του Δημοσίου ή και των ασφαλιστικών φορέων έναντι του δικαιούχου. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτους.

3. Η καταβολή των αναφερομένων στην παρούσα χρηματικών ποσών προς τον ΕΔΟΕΑΠ, διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

ii. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον διατάκτη.

iii. Αντίγραφο απόφασης του άρθρου 10.

iv. Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να αναζητείται κάθε άλλο σχετικό παραστατικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

4. Η Προεδρία της Κυβέρνησης δύναται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κατά την κρίση της αναγκαία επαλήθευση προκειμένου να προβεί: α) στην απευθείας καταβολή των ποσών, όπως προκύπτουν από την ως άνω απόφαση του άρθρου 10, στους δικαιούχους της χρηματοδότησης, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, β) στην απευθείας απόδοση στον ΕΔΟΕΑΠ των οφειλόμενων ποσών εισφορών κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αναζητούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής, ότε και ελέγχεται η τυχόν συνδρομή προϋποθέσεων συμψηφισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

5. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση υπαγωγής θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 30-06-2022 και ακολούθως να έχει αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μαζί με τον προβλεπόμενο πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας.

6. Δεν θα χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1 πριν από την απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η επιχείρηση οφείλει, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

– Είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

– Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

i. ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και

ii. ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

2. Υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης δυνάμει του τμήματος 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου ως ακολούθως:

Η επιχείρηση δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου της:

α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση:

Α/Α
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.

2.

3.

 

 

β. Όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από άλλα προγράμματα, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης:

 

 

γ. Αν η επιχείρηση με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, είναι:

– Πολύ μικρή

– Μικρή

– Μεσαία

– Μεγάλη.

δ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης, καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης ή, εφόσον η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) – και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης).

ε. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

στ. Ότι, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται και στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς, στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυσης.

ζ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 1.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

η. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137). θ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με βάση την παρ. 18 του ως άρθρου 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ