80647 ΕΞ 2022/8.6.2022
Τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (Β’ 2153) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

 

(ΦΕΚ Β’ 3026/17.06.2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

16. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

17. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-09-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

18. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 30-09-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521)» (Β’ 5885).

19. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-09-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

20. Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

21. Την υπό στοιχεία 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

22. Την υπό στοιχεία 168312 ΕΞ 2021/30.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ) και την εγκριθείσα με αυτή υπ’ αρ. 03/2021 Πρόσκληση για την δημιουργία καταλόγου μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.4.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (Β’ 2153).

24. Την από 08.06.2022 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

25. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/ 28.4.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (Β’ 2153) ως εξής και μόνο στα ακόλουθα σημεία, ήτοι αντικαθίσταται το άρθρο 2, καταργείται το άρθρο 3, το άρθρο 4 αναριθμείται σε άρθρο 3 και η ως άνω απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από τον κατάλογο μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 196 και 197 του ν. 4820/2021.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αξιολογητή

1. Κατόπιν της επαλήθευσης της καταρχήν επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων από το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας: greece20-loans. gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενεργοποιείται τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την επιλογή αξιολογητή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, αρχικά δημιουργείται στο σύστημα ένας κατάλογος επιλέξιμων αξιολογητών, από τον οποίο εξαιρούνται αυτόματα οι αξιολογητές οι οποίοι έχουν δηλωθεί από τον φορέα της επένδυσης ως σύμβουλοι κατά την εκπόνηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Στην συνέχεια, η επιλογή από τον κατάλογο των επιλέξιμων αξιολογητών γίνεται μέσω του τυχαιοκρατικού αλγορίθμου που εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

3. Στο πρόσωπο του επιλεγέντος αξιολογητή δεν πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, υπό την έννοια ότι ο συγκεκριμένος αξιολογητής δεν έχει ούτε είχε κατά το παρελθόν οιαδήποτε ανάμειξη στη μελέτη, διάρθρωση, κατάρτιση ή/και αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για λογαριασμό του φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου καθώς και οιαδήποτε μετοχική ή άλλη σχέση ελέγχου με το φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/19862, η οποία υποβάλλεται από τον επιλεγμένο αξιολογητή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κατά την ανάθεση σε αυτόν της αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης. Σε περίπτωση που, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από τον αξιολογητή, συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης αίτησης, ο ίδιος καθώς και οι δηλωμένοι από τον φορέα της επένδυσης σύμβουλοι κατά την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, αποκλείονται από την αξιολόγησή της, και ενεργοποιείται αυτόματα ο τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την εκ νέου επιλογή αξιολογητή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ