79628 ΕΞ 2022
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

 

(ΦΕΚ Β 2928/8.6.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

β) του ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α’ 1987),

γ) του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α’ 237),

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) του π.δ. 77/1988 «Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον ν. 1607/1986» (Α’ 33), στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό με την υπο-παρ α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/ 31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 52738/ΔΕΚΝΤ55/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1843).

9. Την ανάγκη καθορισμού των φορέων πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, των κριτήριων χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών, των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013.

10. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014 «Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία».

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κίνητρο Ευρεσιτεχνίας – Φορολογική Απαλλαγή

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021, τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.

2. Περαιτέρω, με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε δίδεται ο ορισμός «Κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας», ήτοι, το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά και τα οποία πραγματοποιήθηκαν το τρέχον φορολογικό έτος.

3. Ειδικά με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι ως κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται και τα κέρδη από την πώληση προϊόντων παραγωγής της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν σε εγκαταστάσεις της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το μέρος που αναλογούν στη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (embedded IP income).

Για τον υπολογισμό των εν λόγω κερδών εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

4. Τυχόν ζημία από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας δεν αναγνωρίζεται. Η όποια ζημία προκύψει από την ίδια αιτία σε κάποια από τις δυο (2) χρήσεις που έπονται της χρήσης στην οποία η επιχείρηση έτυχε πρώτη φορά του παρόντος ευεργετήματος για τη συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία, δεν εκπίπτει κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Σε περίπτωση που κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για χρήση στην οποία έγινε χρήση του κινήτρου ευρεσιτεχνίας το αποτέλεσμα της επιχείρησης είναι ζημιογόνο, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.

6. Οι επιλέξιμες και μη δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, τα κέρδη από την εκμετάλλευση αυτής, καθώς και τυχόν ζημίες από την ίδια αιτία παρακολουθούνται διακεκριμένα στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης ανά ευρεσιτεχνία.

7. Το ποσό της απαλλαγής το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα, κατά το μέρος που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται κάθε φορά.

Άρθρο 2

Φορείς Πιστοποίησης της Ευρεσιτεχνίας -Διαδικασία υποβολής και εξέτασης κριτηρίων

1. Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών, σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021, είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1733/1987.

2. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία την διαβιβάζει στον Ο.Β.Ι. Ο Ο.Β.Ι. διαπιστώνει, έπειτα από ενδελεχή εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, ότι για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε, κατά το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή έχει κατά τις διατάξεις της παρούσας αναπτυχθεί από την επιχείρηση, ότι το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι τα έσοδα από την πώληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον φορολογικό έτος, αφορούν σε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013. Στη συνέχεια, ο Ο.Β.Ι. εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή αρνητική γνώμη, σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκείνων που εξετάζονται από το Ο.Β.Ι., την οποία διαβιβάζει στη ΓΓΒ για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την εργασία αυτή ο Ο.Β.Ι. δύναται να χρησιμοποιεί και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3. Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, περιλαμβάνουν αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή. Τα προερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 κατά τον ν. 1497/1984 (Α’ 188) ή επικύρωση από ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.

4. Για τη διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021, ο Ο.Β.Ι. εισπράττει τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Ι. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό καταθέσεως του τέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το τέλος δεν επιστρέφεται.

5. Η αιτούσα επιχείρηση πρέπει να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, για να αποδείξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3.

6. Η απόφαση που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαμβάνει το όνομα της επιχείρησης που υπάγεται στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013, τα κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, κατά περίπτωση, που αφορά η αίτηση υπαγωγής, καθώς και τις χρήσεις για τις οποίες ισχύει η ανωτέρω υπαγωγή.

Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

7. Η σύνδεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης με την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας και ο λόγος επιλέξιμων δαπανών του κλάσματος της παρ. 2 του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 προσδιορίζεται με βάση το επόμενο άρθρο και δεν συνιστά αντικείμενο της απόφασης της παρ. 6.

Άρθρο 3

Κριτήρια χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών

1. Ως επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά το τρέχον και τα προηγούμενα φορολογικά έτη από την ίδια την επιχείρηση ή έχουν ανατεθεί σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 και συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας. Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

I. Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού (εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου), που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου έρευνας και ανάπτυξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού και κατ’ αναλογία προς τον χρόνο της απασχόλησής του, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.

II. Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματά τους (εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας), καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του.

III. Αποσβέσεις δαπανών αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις δαπανών αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων»/προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας. Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

IV. Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι), συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι επιλέξιμες για τους σκοπούς της παρούσας δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου.

V. Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, όπως ενοίκια ή λειτουργική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ., κατά το μέρος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

VI. Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο έργο.

VII. Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλώσιμων, όπως χημικά και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.

VIII. Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δαπάνες για ανάπτυξη πρωτοτύπων και προτύπων άμεσα σχετιζόμενων με την ευρεσιτεχνία ή για την εφαρμογή της.

IX. Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφόρησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που σχετίζονται με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής είναι περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή. Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και τεκμηριώνονται από τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και έκδοσης και στη βάση απλοποιημένου κόστους για τις δαπάνες προσωπικού (μισθοδοσία με βάση σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου). Η ένταση ενίσχυσης ανάλογα με το είδος της έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης, καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014 και ειδικότερα στα άρθρα 25 και 28 αυτού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες της παραγράφου αυτής περιλαμβάνονται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από τη μόνιμη εγκατάσταση ημεδαπής επιχείρησης σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, με σκοπό τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας, με την προϋπόθεση ότι η μόνιμη εγκατάσταση δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα ή δεν έχει διακόψει τη λειτουργία της κατά τον χρόνο που η ημεδαπή επιχείρηση αποκτά τα κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας.

2. Στην έννοια των μη επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι δαπάνες απόκτησης της ευρεσιτεχνίας, καθώς και οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν ανατεθεί σε τρίτα συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 και οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 4

Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας εφόσον αφορούν έσοδα που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις αιτήσεις που υπάγονται σε αυτήν, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία 52738/ΔΕΚΝΤ 55/16-5-2018 (Β’ 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός, όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α “Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας” του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)».

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει για τα έσοδα που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

Ο Διοικητής

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ