79435/7.9.2023
Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών.

(ΦΕΚ Β 5363/7.9.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1.

2. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

3. Το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτο-ποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247).

4. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

6. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης» (Α’ 163).

8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

10. Το άρθρο 89 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» στον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

11. Το άρθρο 23 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

13. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

14. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

15. Τα άρθρα 63 – 66 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Α’ 254).

16. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6) και ιδίως την περ. ιζ’) της παρ. 2 του άρθρου 2.

17. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42 αυτού, περί της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης από το ΠΔΕ έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

18. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.2.2013).

21. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187/1 της 26.6.2014), όπως έχει τροποποιηθεί με τον υπ’ αρ. 2023/1315 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023 (EE L 167/1 της 30.06.2023).

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57/17 της 18.2.2021).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021 /240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕ L 57/1) της 18.2.02021.

24. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

25. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

26. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

27. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

28. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

29. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

30. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

31. Την υπό στοιχεία Υ 12/7-7-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

32. Την υπό στοιχεία 119126EE2021/28.09.2021 υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

33. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με θέμα «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

34. Την υπ’ αρ. 82759/2022 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β’ 4581).

35. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι-κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

36. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

37. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

38. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

39. Την υπό στοιχεία ΓΝ 90/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

40. Το υπ’ αρ. 46321/10342/05-05-2023 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

41. Την υπό στοιχεία 61255/ΕΞ/2022/6-5-2022 απόφαση «Ένταξη του Έργου με τίτλο “SUB1: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – Δράση 16747” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164476) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» (ΑΔΑ: ΨΓ4ΟΗ-ΗΝ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 47448/ΕΞ/2023/24-3-2023 (ΑΔΑ: 9Τ4ΣΗ-ΑΙΧ) όμοιά της.

42. Την υπ’ αρ. 35674/13-4-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης/ τροποποίησης του έργου 2022ΤΑ03400027 (ΣΑΤΑ034) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023 (ΑΔΑ: ΨΕΧΡ46ΜΤΛΡ-ΨΝ6).

43. Την υπ’ αρ. 512/14-2-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

44. Την υπ’ αρ. 43464/27-04-2023 εισήγηση της Προ-ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

45. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και σαράντα ευρώ (88.700.040,00), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

Για το έτος 2023: 29.958.328,70 ευρώ,

Για το έτος 2024: 58.741.711,30 ευρώ.

Αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση της ολοκληρωμένης δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών», ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Προγράμματος

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, τα οποία εξειδικεύονται στην πρόσκληση, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, σε τομείς υψηλής ζήτησης, κυρίως για την ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτιση του (reskilling).

2. Αντικείμενο του παρόντος έργου, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:

α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, όπως περιγράφονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

β) Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το έργο αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση, για έως 15.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 25 έως 45 ετών, μέσω της παροχής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και πρόκειται να εστιάσει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και στην επανακατάρτισή τους (reskilling) με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δια ζώσης εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών. Η κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

3. Η κατάρτιση θα λάβει χώρα σε θεματικά αντικείμενα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της δράσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του πληθυσμού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στους στόχους της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Παράλληλα, η κατάρτιση στοχεύει στην ανάπτυξη των οριζόντιων/ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) ή των επαγγελματικών δεξιοτήτων (hard skills). Το προφίλ των υποψηφίων καταρτιζόμενων που θα κληθούν να υποβάλουν αίτησης συμμετοχής καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (TrainingVouchers) προς τους υποψήφιους ωφελούμενους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α.

4. Το παρόν έργο, υλοποιείται μέσω των Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. και του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης της Δ.ΥΠ.Α. Οι πάροχοι κατάρτισης και οι φορείς πιστοποίησης που είναι ήδη ενταγμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., μπορούν να συμμετέχουν στο παρόν έργο, με την προϋπόθεση ότι καταθέτουν σχετική “Αίτηση” για τη συμμετοχή τους με βάση τις προσκλήσεις που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α, χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στα ανωτέρω μητρώα, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ. Οι πάροχοι οφείλουν να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που έχουν καταθέσει κατά την ένταξή τους στα ανωτέρω Μητρώα.

Άρθρο 2

Σκοπός του Προγράμματος

1. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων ηλικίας 25-45 ετών, κυρίως για την απόκτηση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία και περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Δέσμες προτάσεων και οι οποίες συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες. Το παρόν έργο ανήκει στην τρίτη (3) δέσμη: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και συγκεκριμένα στον επιμέρους Άξονα 3.1: Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων ανέργων, καθώς και στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

2. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στόχοι:

i. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της αναβάθμισης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων.

ii. Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

iii. Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

Άρθρο 3

Προγράμματα Κατάρτισης

1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιείται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή, με διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. ή αδειοδοτημένο Κ.Δ.Β.Μ. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Παράλληλα, η δια ζώσης εκπαίδευση, διασφαλίζει την αμεσότητα στη διδασκαλία μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας σε αίθουσα διδάσκοντα και καταρτιζόμενων και ενισχύει την εμπειρία της μάθησης.

2. Ο κάθε καταρτιζόμενος πρόκειται να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης προκειμένου να αναπτύξει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως σε πράσινες ή ψηφιακές, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση, και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα της διά ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα ενός (1) μήνα.

3. Οι πάροχοι κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις απαι-τούμενες ειδικές προδιαγραφές για την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α.

4. Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η Ελληνική. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (όπως σημειώσεις, παρουσιάσεις) αναπτύσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό υλικό στην Αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, στην περιγραφή κάθε προγράμματος, πρέπει να αναφέρεται η γλώσσα υλοποίησης, καθώς και τα απαραίτητα προσόντα κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου.

5. Οι πάροχοι κατάρτισης συγκροτούν χωριστά τμήματα κατάρτισης για κάθε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) άτομα και να μην υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25) άτομα. Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών πέντε (5) ατόμων για ένα πρόγραμμα κατάρτισης, τότε ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να το υλοποιήσει εντός του χρονικού πλαισίου του παρόντος.

Κατά τη συμπλήρωση ενός τμήματος κατάρτισης δύναται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους του παρόντος έργου και άλλοι καταρτιζόμενοι του πα-ρόχου κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα εικοσιπέντε (25) άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενοι του παρόντος εγγράφονται κατά προτεραιότητα.

Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Διακόπτεται κατά τις επίσημες αργίες ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές κ.λπ.), με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr. Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του (10) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση στη Δ.ΥΠ.Α.

Στις προσκλήσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση, σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται μισθού-μενες λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από έγκριση της Δ.ΥΠ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πάροχο. Εφόσον η υλοποίηση προγραμμάτων πραγματοποιηθεί σε μισθούμενα λειτουργούντα σχολεία, ο πάροχος έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης/ υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον μια (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ), η οποία προσμετρείται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Η μια (1) ΕΜΕ πρέπει να είναι διαφορετική από τις ΕΜΕ που έχει δηλώσει για τη συμπερίληψή του στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ΕΜΕ προκύπτει είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος διαθέτει, είτε με νέα πρόσληψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Πρόσκληση.

6. Κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.ΥΠ.Α., επιτρέπεται η συνεργασία, με άλλη αδειοδοτημένη δομή, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία 141267/Κ6/5.11.2021 (Β’ 5159) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη δομή δεν πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης. Ο πάροχος κατάρτισης που συνάπτει το συμφωνητικό συνεργασίας με την αδειοδοτημένη δομή οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον μια (1) επιπλέον ΕΜΕ η οποία προσμετρείται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Άρθρο 4

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που έχουν καθοριστεί από τη Δ.ΥΠ.Α. και αφορούν σε τομείς υψηλής ζήτησης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στους καταρτιζόμενους παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του παρόχου και πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται αναλυτικά στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

Οι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στα ως άνω θεματικά αντικείμενα και τα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική πρόσκληση. Στην περίπτωση προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν κατατεθεί από πάροχο κατάρτισης και έχουν αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων της Δ.ΥΠ.Α. δεν απαιτείται εκ νέου αξιολόγησή τους και θεωρούνται εγκεκριμένα.

Άρθρο 5

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

1. Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται από ένα σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων και αυξάνοντας τις πιθανότητες απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας.

2. Κάθε πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποίηση των εκρο-ών/μαθησιακών αποτελεσμάτων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Πριν από την έναρξη υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης, πρέπει αποδεδειγμένα (μέσω της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από φορέα πιστοποίησης) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τουλάχιστον έναν φορέα πιστοποίησης. Οι φορείς πιστοποίησης είναι: α) Φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της European Accreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα.

β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

3. Το παρόν έργο υλοποιείται μέσω του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης της Δ.ΥΠ.Α. Οι Φορείς Πιστοποίησης που είναι ήδη ενταγμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., μπορούν να συμμετέχουν στο παρόν έργο, με την προϋπόθεση ότι καταθέτουν σχετική «Αίτηση» για τη συμμετοχή τους με βάση την πρόσκληση που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α, χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στα ανωτέρω μητρώα, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ. Οι Φορείς Πιστοποίησης οφείλουν να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που έχουν καταθέσει κατά την ένταξή τους στο ανωτέρω Μητρώο.

Άρθρο 6

Υλοποίηση του Προγράμματος – Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης

Η κατάρτιση και πιστοποίηση έως 15.000 ανέργων ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., υλοποιείται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α.

Το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) αφορά σε ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να λαμβάνουν, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης από παρόχους της επιλογής τους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα μητρώα παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης της Δ.ΥΠ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α.

Μέσω της επιταγής κατάρτισης ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει την αμοιβή του για το πρόγραμμα κατάρτισης. Μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και του καταρτιζόμενου υπογράφεται κατ’ αρχάς «Διμερής Σύμβαση» στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής και ο «Κώδικας Δεοντολογίας». Τόσο στη σύμβαση, όσο και στο παράρτημα αυτής, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και για την οποία εκατέρωθεν οι συμβαλλόμενοι έχουν λάβει γνώση.

Άρθρο 7

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους (ωφελούμενους/παρόχους κατάρτισης και πιστοποίησης) για το πρόγραμμα, αλλά και για θέματα που ανακύπτουν σε κάθε στάδιο υλοποίησής του, αποκλειστικά μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https:// www.voucher.gov.gr ή/και μέσω της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr), σύμφωνα με τους όρους των προσκλήσεων που εκδίδονται. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεού-ται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως εγγράφως) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από τις ως άνω ιστοσελίδες.

Άρθρο 8

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος – Προϋπολογισμός

1. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης κατάρτισης και πιστοποίησης για έως 15.000 άνεργους ηλικίας 25-45 ετών ορίζεται για το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2024. Η λήξη του οικονομικού αντικειμένου του έργου ορίζεται για το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της κατάρτισης και της πιστοποίησης δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.600.000,00 €).

Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε 4,5 ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των καταρτιζόμενων, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5 ευρώ.

Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται σε 80 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και παρέχεται μέσω Επιταγής Πιστοποίησης (Certification Voucher) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τυχόν τραπεζικές προμήθειες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. στον ΚΑΕ 0431.

2. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Άρθρο 9

Ωφελούμενοι – Μητρώο Ωφελούμενων

1. Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων στα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Δ.ΥΠ.Α. εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση, η οποία απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένους στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τους οποίους και καλεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για την υλοποίηση του παρόντος έργου ακολουθείται η διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. στην οποία καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι υλοποίησης του παρόντος έργου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν άνεργοι, ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

3. Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της Δράσης και επίσης να μην έχει παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο διαφορετικών Δράσεων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Τα παραπάνω σημεία ελέγχονται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ωφελούμενου κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής.

Άρθρο 10

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής ωφελούμενων – ανέργων

1. Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων θα καθορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

2. Η υποβολή Αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων της παρούσας απόφασης συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για την περαιτέρω επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata).

3. Μετά την υποβολή της Αίτησης, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης.

4. Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, μέσω της σύναψης της «Διμερούς Σύμβασης» μεταξύ του Παρόχου Κατάρτισης και του ωφελούμενου. Οι πάροχοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελούμενων, ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η Δ.ΥΠ.Α. προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο και σε περίπτωση που προκόψει ότι πάροχος κατάρτισης εισήγαγε στην κατάρτιση μη επιλέξιμο ωφελούμενο, ως προς τα κριτήρια συμμετοχής τότε περικόπτεται το 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο. Συνακόλουθα, ο ωφελούμενος διαγράφεται από το μητρώο ωφελουμένων. Επιπλέον, η Δ.ΥΠ.Α. προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ως προς τη γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν αναρτήσει οι ωφελούμενοι.

Άρθρο 11

Πάροχοι κατάρτισης – Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης

Για την υλοποίηση του έργου, αξιοποιούνται τα υπάρχοντα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης των ΚΕ.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. της Δ.ΥΠ.Α.

Οι πάροχοι κατάρτισης και που είναι ήδη ενταγμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., μπορούν να συμμετέχουν, με την προϋπόθεση ότι καταθέτουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους με βάση τις προσκλήσεις που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α., χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στα ανωτέρω μητρώα, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ. Οι πάροχοι οφείλουν να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που έχουν καταθέσει κατά την ένταξή τους στα ανωτέρω Μητρώα.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης

1. Έργο των παρόχων κατάρτισης είναι:

α) Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, οι επαφές και συστηματικές συναντήσεις και συνεργασία με τους εκπροσώπους της Δ.ΥΠ.Α.

β) Η διασφάλιση ποιότητας του έργου, με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για την εξ’ αποστάσεως και τη διά ζώσης κατάρτιση.

γ) Η σύνταξη τελικής έκθεσης προόδου του έργου.

δ) Η οικονομική διαχείριση του έργου. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκτέλεση των πληρωμών, έγκριση των δαπανών από τα αρμόδια όργανά του, εκτέλεση των πληρωμών και τήρηση λογιστικής μερίδας του έργου).

ε) Η έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού παρακολούθησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

στ) Η ενημέρωση της Δ.ΥΠ.Α. για το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κάθε ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης.

2. Οι πάροχοι κατάρτισης έχουν τις κάτωθι επιπλέον υποχρεώσεις:

α) Την πλήρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελούμενων, ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

β) Τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το προβλεπόμενο έντυπο, Έντυπο 3.2 που αφορά στην Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης, Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Την τήρηση στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, για όσο διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

δ) Την παροχή εδεσμάτων και καφέ/αναψυκτικού/χυμού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

3. Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσας, οι πάροχοι κατάρτισης χορηγούν υποχρεωτικά στους καταρτιζόμενους το απαι-τούμενο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη μέθοδο κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικής ενότητας (δια ζώσης, ή εξ αποστάσεως/σύγχρονη ή ασύγχρονη) και να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

α. Συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος,

β. ανταπόκριση στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις,

γ. καταλληλότητα, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του παρόχου κατάρτισης. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, που περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, από παρόχους εγγεγραμμένους στα Μητρώα παρόχων κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.

Γ ια κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η δυνατότητα πιστοποίησης των εκροών από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 13

Εκπαιδευτές κατάρτισης

1. Στο πλαίσιο της κατάρτισης που υλοποιείται μέσω του Μητρώου Παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι., η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα και διδακτική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν, καθώς και μη μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του ΑΕΙ, ενταγμένα στο μητρώο του Κ.Ε.Δι.Βι.Μ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εξασφαλίζει τη συνάφεια των ακαδημαϊκών τους προσόντων και της διδακτικής τους εμπειρίας, ως προς το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν.

2. Στο πλαίσιο της Κατάρτισης που υλοποιείται μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., η κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 (Β’ 2844) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και την υπ’ αρ. 10472/6.9.2013 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/22-10-2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2844) “Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης”» (Β’ 2451), όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

Δύνανται επίσης να επιλεγούν, με ευθύνη του εκάστοτε παρόχου, εκπαιδευτές ενηλίκων για τους οποίους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), δεν προβλέπεται προϋπόθεση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων.

Συγκεκριμένα, Υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και το Ι.Π.Ε. (Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως) υλοποιούν αντίστοιχα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ., εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εκπαιδευτές που υποβάλλουν νέα αίτηση πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύνανται να αιτούνται κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησής τους λόγω πρόθεσης συμμετοχής στο παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο (το σχετικό αίτημα αξιολόγησης κατά προτεραιότητα υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον εκάστοτε πάροχο, που επιθυμεί να συνεργαστεί με τον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτή ενηλίκων).

3. Επίσης, οι εκπαιδευτές μπορεί να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω τρίτων φορέων, όταν πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης από διεθνείς εταιρείες λογισμικού.

4. Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων και κατόπιν ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος. Κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης και έγκρισης από τη Δ.ΥΠ.Α. δύναται να εγκριθεί εκπαιδευτής με πτυχίο που αντιστοιχεί σε κωδικούς ΣΤΕΠ συναφείς με αυτούς που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

5. Εκπαιδευτές που η κύρια απασχόλησή τους είναι στον δημόσιο τομέα πρέπει να προσκομίσουν την απαι-τούμενη από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα τους. Πρέπει να εξασφαλίζεται, με ευθύνη του παρόχου, η επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική συνάφεια του εκπαιδευτή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή/και του συνόλου του προγράμματος κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας.

6. Ο πίνακας των εκπαιδευτών, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις ωφελούμενων

1. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελούμενων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της διά ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

α) Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.

β) Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρε-ούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

γ) Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης.

δ) Έχει νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως πέντε (5) ημέρες (απαιτείται PCR ή Rapid-test).

2. Στην περίπτωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης απαιτείται η βεβαίωση ολοκλήρωσης των διακριτών υποενοτήτων/modules όπως προκύπτει και επιβεβαιώνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ).

3. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελούμενων. Στη δεδομένη περίπτωση, ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Δ.ΥΠ.Α.

Επίσης ενημερώνεται από τον πάροχο κατάρτισης εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο ημερών το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπληρώνοντας το Έντυπο «Ε3.2 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης/Διακοπή».

4. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του παρόχου και να το υποβάλει στην ειδική ιστοσελίδα https:// www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή του επιδόματός του.

Άρθρο 15

Φορείς πιστοποίησης -Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση διενεργείται από:

α) Ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της European Accreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα.

β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (όπως φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι φορείς πιστοποίησης που είναι ήδη ενταγμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., μπορούν να συμμετέχουν, με την προϋπόθεση ότι καταθέτουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους με βάση την πρόσκληση που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α., χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στα ανωτέρω μητρώα, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ. Οι πάροχοι οφείλουν να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που έχουν καταθέσει κατά την ένταξή τους στα ανωτέρω Μητρώα.

Άρθρο 16

Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων -Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον οικείο φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

Άρθρο 17

Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) και Πιστοποίησης (CERTIFICATION VOUCHER)

Το παρόν έργο υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher), το οποίο αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης και πιστοποίησης- μέλη των Μητρώων Παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης της παρούσας- σύμφωνα με προκαθορισμένες από τη Δ.ΥΠ.Α. μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προϋποθέτει οι φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης να έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίσης Επιταγή Πιστοποίησης (Certification Voucher) για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους Φορείς πιστοποίησης ενταγμένους στο Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Άρθρο 18

Διαγραφή από το Μητρώο ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το μητρώο ωφελούμενων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, με ευθύνη του ωφελούμενου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών. γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση.

δ. Εάν διακόψει την κατάρτιση.

ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

Άρθρο 19

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης, της διαδικασίας πιστοποίησης, της έκδοσης των αποτελεσμάτων και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζόμενου καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται, από αυτόν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν την ενεργοποίηση της επιταγής του ωφελούμενου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υποχρεούται να επαληθεύσει, εάν:

α) Ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής του (όπως τίτλοι και πιστοποιητικά σπουδών),

β) ο ωφελούμενος δεν έχει λάβει επιταγή για άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου.

Ο έλεγχος των περιπτώσεων α) και β) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και διενερ-γείται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https:// www.voucher.gov.gr. Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ωφελούμενος, μαζί με την αίτηση συμμετοχής του, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Άρθρο 20

Δήλωση Έναρξης Τμήματος/ Προγράμματος Κατάρτισης

Κάθε πάροχος κατάρτισης, μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις διμερείς συμβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr τουλάχιστον έως 1 (μια) εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξή του. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 21

Τήρηση και υποβολή στοιχείων για το Προφίλ των Ωφελουμένων

Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών και μέσα στις προθεσμίες που θέτει η Δ.ΥΠ.Α., στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων ανέργων στο πλαίσιο του έργου.

Άρθρο 22

Ολοκλήρωση συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση

Με την ολοκλήρωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε τμήματος κατάρτισης, καθώς και της συμμετοχής των καταρτιζόμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο πάροχος κατάρτισης και ο πάροχος πιστοποίησης εκδίδουν σε κάθε καταρτιζόμενο, που ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στις ως άνω διαδικασίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών».

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργη-θούν, σύμφωνα με την παρούσα, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Προγράμματος Κατάρτισης». Ομοίως, ο πάροχος πιστοποίησης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο «Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης», καθώς και «Πιστοποιητικό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων» κατόπιν συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, αντίστοιχα.

Άρθρο 23

Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των Ωφελουμένων στη δράση

Ο πάροχος κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των ωφελούμενων στη δράση κάθε Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης και μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, υποχρεούται να υποβάλει στη Δ.ΥΠ.Α. τα απολογιστικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα και στις σχετικές προσκλήσεις του έργου. Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τη διοικητική επαλήθευση για την αποτύπωση των άμεσων αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 24

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης του Έργου

Για τις ανάγκες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου αξιοποιείται το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ) «Voucher» που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το Π.Σ περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

α) Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου ωφελούμενων. Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί μητρώο ωφελούμενων, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

β) Διαχείριση μητρώου Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ.

γ) Διαχείριση μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

δ) Διαχείριση μητρώου παρόχων πιστοποίησης.

Το Π.Σ. υποστηρίζει τις παρακάτω ενδεικτικές διαδικασίες:

i. Επικαιροποίηση και διαχείριση μητρώου ωφελούμενων.

ii. Διαχείριση μητρώων των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ.

iii. Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου εκπαιδευτών.

iv. Διαχείριση μητρώου παρόχων πιστοποίησης.

v. Διαχείριση βάσης δεδομένων προγραμμάτων κατάρτισης.

vi. Διαχείριση τμημάτων ανά πρόγραμμα κατάρτισης.

vii. Διαχείριση διαδικασίας πιστοποίησης.

viii. Διαχείριση επιτόπιων, ηλεκτρονικών, διοικητικών και ειδικών επαληθεύσεων.

ix. Διαχείριση πληρωμών.

x. Παρακολούθηση ωφελούμενων μετά το πέρας της κατάρτισης.

xi. Αξιολόγηση και παροχή στατιστικών στοιχείων.

xii. Διαχείριση χρηστών.

xiii. Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα.

xiv. Διαχείριση συστήματος αναφορών δικαιούχων πληρωμής (ωφελούμενοι, πάροχοι ανά περιφερειακή διεύθυνση).

xv. Έκδοση αρχείων συμβατών με το ΔΙΑΣ Portal.

Άρθρο 25

Γενικοί Όροι

1. Για την υλοποίηση του παρόντος έργου εκδίδονται προσκλήσεις προς συγκεκριμένες ομάδες – στόχους (πα-ρόχους κατάρτισης, παρόχους πιστοποίησης, ωφελούμενους – ανέργους), στις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία του έργου.

2. Η συμμετοχή στην κάθε επιμέρους πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της αντίστοιχης πρόσκλησης.

3. Η «Αίτηση συμμετοχής» των ανέργων, καθώς και των Παρόχων Κατάρτισης και των Παρόχων Πιστοποίησης στα αντίστοιχα Μητρώα, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

4. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν στην ανεργία και στην ηλικία των αιτούντων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων και αποτελούν τους εν δυνάμει ωφελούμενους του έργου. Οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. και του σχετικού συστήματος της παρούσας δράσης.

5. Οι ωφελούμενοι του έργου, καθώς και οι πάροχοι κατάρτισης και πιστοποίησης των αντίστοιχων Μητρώων, έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

6. Οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. και του σχετικού συστήματος εφαρμογής της παρούσας δράσης.

7. Για τις ανάγκες του έργου συγκροτείται και τηρείται Μητρώο Ωφελούμενων.

8. H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Δ.ΥΠ.Α.

9. Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί διοικητικές, ηλεκτρονικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στην εκάστοτε πρόσκληση, καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους της Δ.ΥΠ.Α.

10. Η Δ.ΥΠ.Α. θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαι-τούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

11. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Οι προθεσμίες της εκάστοτε δράσης του παρόντος έργου δύνανται να τροποποιούνται από τη Δ.ΥΠ.Α., οπότε η τυχόν τροποποίησή τους δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr.

13. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr είναι υποχρεωτική.

14. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

15. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το προβλεπόμενο έντυπο, Έντυπο 3.2 που αφορά στην Αναγγελία Έναρ-ξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης, Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνι-στά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για την περαιτέρω επεξεργασία, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, καθώς και για τη εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata), ατομικών δηλαδή στατιστικών εγγραφών για τους σκοπούς της παρακολούθησης του έργου, μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

17. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος γίνεται αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους με βάση ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης.

Άρθρο 26

Υποχρέωση πληροφόρησης και δημοσιότητας

Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης και συγκεκριμένα οι Πάροχοι Κατάρτισης και Πιστοποίησης ή τρίτοι φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων και έργων ή μέρους αυτών, που κάνουν χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-τητας αναγνωρίζουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και διασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης με ενέργειες επικοινωνίας ως εξής:

α) Εμφανίζουν το έμβλημα της Ένωσης και τη σχετική δήλωση χρηματοδότησης με την ένδειξη «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στις ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής που υλοποιούν σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική) και σε όλο το επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, διαδικτυακό κ.λπ.) που παράγουν σχετικά με το έργο ή τη δράση και προορίζεται για οποιοδήποτε μέσο. Επιπλέον, σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συγγραφή κειμένου, όπως δελτία τύπου, οδηγοί δράσεων, έντυπα, πέραν της εμφάνισης των εμβλημάτων γίνεται και λεκτική αναφορά της χρηματοδότησης εντός του κειμένου. Στον «Οδηγό Δημοσιότητας» δίνονται σχετικά υποδείγματα εφαρμογής της σήμανσης.

β) Παρέχουν στον επίσημο επαγγελματικό διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, και στους επαγγελματικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της/των δράσης/εων και έργου/ων που υλοποιούν, που επισημαίνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Αναρτούν σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με πληροφορίες σχετικά με την δράση/έργο και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα:

Κάθε πάροχος κατάρτισης ή πιστοποίησης που συμμετέχει στο παρόν έργο οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως εξής:

Από την έναρξη υλοποίησης του έργου κάθε πάροχος, οφείλει να:

α) Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος έργου την επικοινωνιακή ταυτότητα του Φορέα Χρηματοδότησης δηλαδή τη δήλωση «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-κτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτή που θα ενσωματώνεται στο υποσέλιδο (footer) της εκάστοτε πρόσκλησης. Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επι-λεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.

β) Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

γ) Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής του έργου (π.χ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσημο ιστότοπο (www.voucher.gov.gr) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

δ)Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στη Δ.ΥΠ.Α., ή/και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή (όπως η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), εφόσον του ζητηθεί.

ε) Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών – δυνητικών ωφελούμενων (όπως ημερίδες, σεμινάρια) για τη σκοπιμότητα του έργου, θα πρέπει στον χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα ή αφίσα πληροφόρησης, η οποία θα αναφέρει το έργο και τον φορέα χρηματοδότησής του και θα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπα δημοσιότητας που περιγράφηκαν προηγουμένως. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα έγγραφα που θα αφορούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης, Βεβαιώσεις συμμετοχής, κ.λπ., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιότητας. Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και τα λογότυπα δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή κατά τη διενέργεια δράσεων όπως: Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, όπως αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση ωφελούμενων στα προγράμματα κατάρτισης.

στ) Προβολή του προγράμματος (ενδεικτικά από την ιστοσελίδα του παρόχου).

Άρθρο 27

Παρακολούθηση – Επαλήθευση -Πιστοποίηση υλοποίησης της δράσης

1. Παρακολούθηση και επαλήθευση

H παρακολούθηση και επαλήθευση – επιβεβαίωση της υλοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της παρούσας απόφασης του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. και της εκάστοτε Πρόσκλησης. Επαληθεύσεις, επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επαλήθευση μπορεί να είναι επιτόπια ή ηλεκτρονική ή/και διοικητική και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης, είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος Επαγγελματικής κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:

α) Την τήρηση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, β) την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης, σύμφωνα με την παρούσα,

γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,

δ) την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης,

ε) την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε επαλήθευση που πραγματοποιείται από το/ τα αρμόδιο/α όργανο/α, συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Επαλήθευσης, τα οποία κοινοποιούνται στον πάροχο κατάρτισης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τους όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης, το αρμόδιο όργανο επαλήθευσης είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση, έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης, μέσω της επιταγής κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να προβεί σε αυτόματο αποκλεισμό του παρόχου από το μητρώο παρόχων ή και από συμμετοχή σε επόμενες Προσκλήσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πάροχος έχει δικαίωμα υποβολής τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος της επαλήθευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.

Για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, ο πάροχος υποχρεούται από την πρόσκληση/προκή-ρυξη της Δ.ΥΠ.Α. να παρέχει δικαιώματα χρηστών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) στους αρμόδιους ελεγκτές που ορίζει η Δ.ΥΠ.Α., ώστε αυτοί να μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις εξ απο-στάσεως.

Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες και να διασφαλίζει τη διαδρομή ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή.

Τα αρμόδια όργανα, εφόσον έχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου προβαίνουν στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και όπου απαιτείται ζητούν την αναστολή χρηματοδότησης του έργου.

2. Σύνταξη έκθεσης επαλήθευσης/κοινοποίηση – υποβολή αντιρρήσεων

2.1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας ή ηλεκτρονικής ή/και διοικητικής επαλήθευσης και τη λήψη συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Παρόχου, συντάσσεται από την Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν διαπιστωθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται παρατυπία ή αχρεωστήτως ή παράνομη καταβολή ποσών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση και προτείνεται η επιβολή των κυρώσεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και στην εκάστοτε πρόσκληση. Εφόσον η παρατυπία αφορά σε δαπάνες για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά τα ποσά που περικόπτονται αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση.
2.2. Η έκθεση επαλήθευσης κοινοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α., μέσω του Π.Σ. του προγράμματος, στον ελεγχόμενο φορέα εντός 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών.
2.3. Ο ελεγχθείς φορέας μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης, να υποβάλλει στη Δ.ΥΠ.Α, ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. του προγράμματος, τυχόν αντιρρήσεις του.
2.4. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από Πενταμελή (5μελή) επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία εισηγείται στον Διοικητή για την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων, αρμοδίως. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης και τη λήψη τυχόν πρόσθετων στοιχείων.
2.5. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου φορέα, το πόρισμα της έκθεσης επιτόπιας, ηλεκτρονικής ή/και διοικητικής επαλήθευσης οριστικοποιείται και η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
3. Καθορισμός κατηγοριών παρατυπιών/παραβάσεων

3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:
Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά των ωφελούμενων

3.1.1. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικού ή άλλου εγγράφου προβλεπόμενου υποχρεωτικά στη σχετική Πρόσκληση ή τα ήδη προσκομισθέντα εμφανίζουν ελλείψεις συνεπεία των οποίων δεν πιστοποιείται το δικαίωμα συμμετοχής και παρ’ όλα αυτά ο πάροχος έχει προβεί στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, τότε η συμμετοχή του ωφελούμενου θεωρείται άκυρη, ο ωφελούμενος διαγράφεται από το μητρώο ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισης που του αντιστοιχεί περικόπτεται. Στην περίπτωση αυτή περικόπτεται επίσης το 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης του παρόχου, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο.

3.1.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση παρατυπία από κάποιον πάροχο κατάρτισης, όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη σύμβασης με ωφελούμενο, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, τότε ο δικαιούχος/αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων της δράσης ή/και τον αποκλεισμό του από επόμενη Δράση.

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους εκπαιδευτές

3.2.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή αναπληρωτή) μη πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από τους λοιπούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα για τα Κ.Ε.Δι. Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. στην ειδικότητα που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου στο τμήμα, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

3.2.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή, ο οποίος εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπε-ται στην παρούσα και δεν έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τότε τάσσεται προθεσμία στον πάροχο για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την υποβολή της αίτησης πληρωμής του, με την επιφύλαξη του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Στην περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας, επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής της κατάρτισης του παρόχου στο τμήμα, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

3.2.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα δίδαξε άλλος εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκαιρη δήλωση της αλλαγής αυτής στην ιστοσελίδα του έργου, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου στο τμήμα ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

3.2.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή που η κύρια απασχόλησή του είναι στον δημόσιο τομέα και δεν έχει προσκομίσει την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα του, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου, στο τμήμα, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων, στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις.

3.3.1 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο πάροχος κατάρτισης δεν υλοποίησε πρόγραμμα ενώ είχε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών (5), τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της συνολικής αμοιβής του παρόχου για το παρόν έργο.

3.3.2 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες, που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του προγράμματος, δεν διδάχθηκαν ή ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι σχετικά με τον αριθμό των υποχρεωτικών ωρών της δια ζώσης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο της κατάρτισης (δια ζώσης, σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) επιβάλλεται περικοπή, στην αμοιβή του παρόχου για το σύνολο του συγκεκριμένου τμήματος.

3.3.3 Αν διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν έχει καταχωρήσει τις απουσίες των ωφελούμενων στη διά ζώσης ή στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση, στη σχετική ηλεκτρονική ιστοσελίδα εντός 20′ από την έναρξη του μαθήματος, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αμοιβής του πα-ρόχου για το τμήμα.

3.3.4 Αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ της έγγραφης και ηλεκτρονικής μορφής (καταχώρηση στην οικεία ιστοσελίδα) του παρουσιολογίου, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αμοιβής του παρόχου για το συγκεκριμένο τμήμα. (Στην περίπτωση της δια ζώσης εκπαίδευσης, εκτός από την καταχώρηση των απουσιών στην οικεία ιστοσελίδα, ο πάροχος οφείλει να διατηρεί και έντυπα παρουσιολόγια με τις υπογραφές των καταρτιζόμενων και του εκπαιδευτή. Στη περίπτωση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκτός από την καταχώρηση των απουσιών στην οικεία ιστοσελίδα, ο πάροχος οφείλει να διατηρεί αντίγραφο με τα στοιχεία παρουσίας των συμμετεχόντων, όπως αυτά εξάγονται από την πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο

3.4.1 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση από τη Δ.ΥΠ.Α. του οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, λόγω μη προσκόμισης από τον πάροχο των απαιτούμενων απολογιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών για την πληρωμή ή αν αυτά υποβληθούν ελλιπή, τίθεται αρχικά εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr, στον Πάροχο προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται περικοπή της συνολικής αμοιβής του Προγράμματος του Παρόχου, κατόπιν απόφασης του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

3.4.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάρτηση σύμβασης στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, μεταξύ των συμβαλλομένων που ορίζει η σχετική Πρόσκληση, η οποία δεν είναι ορθά συμπληρωμένη, ενυπόγραφη και σύμφωνα με τα πρότυπα σύμβασης, τίθεται προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται στον πάροχο περικοπή του 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ωφελούμενο για το συγκεκριμένο τμήμα.

3.4.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη ανάρτηση των συμβάσεων ωφελούμενων και των εκπαιδευτών, στην ειδική ιστοσελίδα και παράλληλα στο TAXISNET (τριμηνιαίο πινάκιο εφορίας) επιβάλλεται περικοπή 20% επί του συνόλου της αμοιβής του παρόχου για το συγκεκριμένο τμήμα.

3.4.4 Αν διαπιστωθεί ότι αποδεδειγμένα δεν έχουν χορηγηθεί εδέσματα και αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους, επιβάλλεται περικοπή 10% επί της αμοιβής κατάρτισης του παρόχου για το συγκεκριμένο τμήμα.

3.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής τήρηση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης/πιστοποίησης (έντυπα, αφίσες, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του παρόχου κ.λπ.), επιβάλλεται περικοπή, κατά περίπτωση, από 10% μέχρι 100% επί της συνολικής αμοιβής του Παρόχου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και μετά από απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

3.6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις του παρόχου που επισύρουν τη μη πληρωμή των προγραμμάτων που υλοποίησε:

Η μη υποβολή από τον πάροχο όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από την Πρόσκληση ή/και η μη τήρηση φακέλου φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, επισύρει την ποινή της μη πληρωμής των προγραμμάτων που υλοποίησε, μετά από απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

3.7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις του παρόχου που επισύρουν την αυτόματη διαγραφή του από το αντίστοιχο μητρώο παρόχων, τη μη αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης και τον αποκλεισμό από επόμενη ή επόμενες Προσκλήσεις/Διαγωνισμούς, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

3.7.1 Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου των αρμοδίων οργάνων επαλήθευσης/ελέγχου ή/και μη χορήγησης στοιχείων ή/και άρνησης ελέγχου.

3.7.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη διατήρηση των προβλεπόμενων ΕΜΕ για τον πάροχο, ή ότι ο πά-ροχος δεν διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό που προ-βλέπεται από την εκάστοτε πρόσκληση ένταξης στο αντίστοιχο μητρώο.

3.8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8:

Υποχρέωση τήρησης Νόμων

3.8.1 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914), περί προστασίας του καταναλωτή (ν. 2251/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019) (και συμπληρωματικά τον ν. 2472/1997, ως ισχύει), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σχετικές παραβάσεις εκ μέρους των παρόχων, διαβιβάζονται τα στοιχεία στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές ήτοι, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού/Αρχή Προστασίας Καταναλωτή/Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

3.8.2 Στην περίπτωση διαπίστωσης από τα παραπάνω αρμόδια όργανα τυχόν παραβάσεων των ως άνω πλαισίων, γνωστοποιείται στη Δ.ΥΠ.Α. και επιβάλλεται η μη πληρωμή του παρόχου για τα προγράμματα που υλοποίησε, η διαγραφή του από το αντίστοιχο μητρώο παρόχων μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. Τα δε στοιχεία δύνανται να διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

3.9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9:

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση λοιπών όρων της εκάστοτε Πρόσκλησης

Σε περίπτωση μη τήρησης λοιπών όρων της εκάστοτε Πρόσκλησης που συνιστούν παράβαση εκ μέρους του Παρόχου και δεν περιγράφονται αναλυτικά στις παραπάνω κατηγορίες, η Δ.ΥΠ.Α., μετά από απόφαση του ΔΣ, δύναται να επιβάλει, αναλόγως της βαρύτητας αυτών, τις κάτωθι κυρώσεις, ήτοι:

i. Σύσταση.

ii. Περικοπή επί της συνολικής αμοιβής του παρόχου κατάρτισης.

iii. Αποκλεισμός από τα μητρώα παρόχων που συστή-νονται για τις ανάγκες του παρόντος έργου ή επόμενων έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στην περίπτωση επαλήθευσης κατά την οποία επιβάλλεται ποινή και α) το ποσό πληρωμής προς τον πάροχο υπολείπεται του ποσού της επιβληθείσας ποινής ή β) ο πάροχος έχει αποπληρωθεί, τότε εκδίδεται πράξη καταλογισμού με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Η Δ.ΥΠ.Α. διαβιβάζει το πόρισμα της εν λόγω επαλήθευσης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Αν κατά την υλοποίηση των δράσεων διαπιστωθεί παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη χρηματοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστή-τως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του. Η πράξη καταλογισμού εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου.

Οι περιπτώσεις των παρατυπιών που οφείλονται αποκλειστικά στους παρόχους κατάρτισης και δεν αφορούν τους ωφελούμενους, δεν επιφέρουν περικοπή των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

Άρθρο 28

Πληρωμές

1. Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές διενεργούνται από τη Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας και τις εκάστοτε προσκλήσεις.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.

Για την καταβολή της αμοιβής των παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία της πληρωμής, η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α. Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στο έργο. Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.ΥΠ.Α., πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

2. Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Προϋπόθεση είναι η έκδοση από τον πάροχο κατάρτισης «Βεβαίωσης- Επιτυχούς συμμετοχής στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» και η ενημέρωση για την επιτυχή συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η ενημέρωση της Δ.ΥΠ.Α. τόσο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, όσο και για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και το αποτέλεσμα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

3. Καταβολή του αντιτίμου των Επιταγών Κατάρτισης στους Παρόχους Κατάρτισης Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης στους παρόχους κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρείχαν γίνεται ως εξής:

Κάθε Πάροχος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει 4,5 €/ ώρα κατάρτισης, για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η πληρωμή του παρόχου κατάρτισης γίνεται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και πιστοποίησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, ως εξής:

Α’ Φάση Πληρωμής

Γ ια κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση και συμμετείχε στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβει το 60% του αντιτίμου της Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher), και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος από τον Πάροχο Κατάρτισης. Για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβει το 75% του αντιτίμου της Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher) και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος από τον Πάροχο Κατάρτισης.

B’ Φάση Πληρωμής

Για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και τοποθετήθηκε και συνάφθηκε σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 8 μηνών, λαμβάνει το αναλογούν υπόλοιπο ποσό έως το 100% του αντιτίμου της Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher) και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος από τον Πάροχο Κατάρτισης.

4. Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης

Α’ Φάση Πληρωμής: Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (κατάρτιση και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης) γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν βεβαίωσης ολοκλήρωσης του κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον πάροχο και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των παρόχων κατάρτισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζόμενου, καλύπτονται από την Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της διαδικασίας της κατάρτισης και της πιστοποίησης να υποβάλει στη Δ.Υ.Π.Α.:

α) την Τελική Έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, για κάθε τμήμα κατάρτισης. Στην έκθεση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

i. Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των ωρών της δια ζώσης, της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστά-σεως εκπαίδευσης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ii. Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (υλο-ποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν).

iii. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον οικείο Φορέα Πιστοποίησης για κάθε καταρτιζόμενο και Πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής των ωφελούμενων στις εξετάσεις Πιστοποίησης για κάθε τμήμα κατάρτισης.

Η ανωτέρω έκθεση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης https://www.voucher.gov.gr. Σε κάθε έκθεση πρέπει να υπάρχει αναλυτική αναφορά των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν κάθε μία από τις φάσεις του έργου.

β) Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της ανωτέρω έκθεσης αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.ΥΠ.Α.:

i. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελούμενων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής (ΑΠΔ και εξόφληση της ταυτότητας πληρωμής)

ii. Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η Δ.ΥΠ.Α. ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α.

Πριν την ολοκλήρωση της Α’ φάσης πληρωμής πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τον ωφελούμενο τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης για τον πάροχο κατάρτισης των ωφελούμενων στην ειδική ιστοσελίδα https:// www.voucher.gov.gr

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από τη Δ.ΥΠ.Α. και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται η πληρωμή της Α’ Φάσης.

Β’ Φάση Πληρωμής

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης της πιστοποίησης και της τοποθέτησης του κάθε καταρτιζόμενου σε θέση εργασίας και της σύναψης σύμβασης μισθωτής εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 8 μηνών ο πάροχος κατάρτισης υποβάλει ηλεκτρονικά συμπληρωματικά ανά τμήμα κατάρτισης τα εξής:

i. Έκθεση με τα στοιχεία των ωφελούμενων (όπως ονοματεπώνυμο).

ii. Έντυπα Ε3- Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης.

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης. Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο έργο. Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.ΥΠ.Α., πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

5. Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Πιστοποίησης

Ο πάροχος πιστοποίησης υποχρεούται, προκειμένου να γίνει αποπληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης των καταρτιζόμενων, να υποβάλει για κάθε πληρωμή στη Δ.ΥΠ.Α., τα εξής:

α) Έκθεση υλοποίησης ανά τμήμα κατάρτισης. Στην έκθεση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

i. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ανά ωφελούμενο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και το αντίστοιχο πι- στοποιητικό.

ii. Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου, δηλαδή ωφελούμενοι που συμμετείχαν και αποτέλεσμα της εξέτασης πιστοποίησης.

Σε κάθε έκθεση υπάρχει αναλυτική αναφορά των ωφελούμενων, που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και το αποτέλεσμα της πιστοποίησης. Η ανωτέρω έκθεση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης https://www.voucher.gov.gr. β) Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της ανωτέρω έκθεσης αποστέλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.ΥΠ.Α.: Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η Δ.ΥΠ.Α. ενημερώνει τον πάροχο πιστοποίησης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α.

Πριν την ολοκλήρωση κάθε φάσης της πληρωμής πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τους ωφελούμενους τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από τη Δ.ΥΠ.Α. και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι πληρωμές των παρόχων πιστοποίησης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης. Η αμοιβή των παρόχων πιστοποίησης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο έργο. Οι πάροχοι πιστοποίησης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.ΥΠ.Α., πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Άρθρο 29

Ενημέρωση – Δημοσιοποίηση μητρώων παρόχων

1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της εκάστοτε Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εκάστοτε πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής». Για την προβολή της παρούσας δράσης, η Δ.ΥΠ.Α. αναρτά επίσης τις εκάστοτε Προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της https://www.dypa.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις για τις επιμέρους διατάξεις των σχετικών Προσκλήσεων, εφόσον απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων παρέχονται από τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του έργου https:// www.voucher.gov.gr, που αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Δ.ΥΠ.Α. με το σύνολο των ενδιαφερομένων για τη δράση και ανακοινώνεται σε αυτή κάθε σχετική πληροφορία.

Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https:// www.voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας σχετικές ερωτήσεις για διευκρινίσεις. Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση των ήδη συνημμένων αρχείων συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων των εκάστοτε προσκλήσεων, των περιεχομένων αυτών, καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων αυτών.

2. Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο, γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) https:// www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του έργου, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από τη Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και για τους φορείς πιστοποίησης.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην https:// www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο δεν δημοσιεύεται το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου, αλλά δημοσιεύεται μόνο ο κωδικός αριθμός της αίτησης συμμετοχής του στο έργο «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο κατάρτισης, καθώς και τον πάροχο πιστοποίησης, με γνώμονα την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους.

Άρθρο 30

Λοιπές διατάξεις

1. Η Δ.ΥΠ.Α., με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της, εκδίδει τις σχετικές Προσκλήσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλος όρος για την υλοποίηση του παρόντος έργου.

2. Το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφαση του να ανα-στείλει ή να θέσει τέλος στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ή να το επαναπροκηρύξει σε σύνολο ή τμήμα αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών

Άρθρο 1

Ταυτότητα του Προγράμματος

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την δράση της κατάρτισης του Κεφαλαίου Α της παρούσας, με την εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων τους.

2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις αποκτηθείσες από το πρόγραμμα κατάρτισης, δεξιότητες και γνώσεις τους, το οποίο ολοκλήρωσαν και έλαβαν πιστοποίηση.

3. Δικαιούχοι: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

4. Στοιχεία του έργου:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Measure)
Μεταρρύθμιση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ID ΕΣΑΑ)
16747
MIS ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2:
5164476
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)
3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Άξονας (Component)
3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
Τίτλος Έργου
SUB1. Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης
Όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Επιχορήγηση (Grant)
Καθεστώς ενίσχυσης
1. Κανονισμός de minimis 1407/2013,
2. Άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής, όπως ισχύει
Ταμείο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Φορέας Υλοποίησης
Δ.ΥΠ.Α.
Δαπάνη
76.100.040,00 €
Άρθρο 2

Ρόλος της Δ.ΥΠ.Α. – Φορέας Υλοποίησης -Αρμοδιότητες Δ.ΥΠ.Α.- Χρηματοδότηση -Επιλέξιμες περιοχές

1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της δράσης, ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση μέσω της οποίας ο Διοικητής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην δράση.

2. Η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, υλοποιούνται από τα Τμήματα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και τα Τμήματα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών στα ΚΠΑ2 που λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και από τα Γραφεία Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και τα Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών στα υπόλοιπα ΚΠΑ2, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ του ΟΑΕΔ (Δ.ΥΠ.Α.), όπως ισχύουν.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης του παρόντος Κεφαλαίου προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων και σαράντα ευρώ (76.100.040,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493), καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35674/13-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΧΡ46ΜΤΛΡ-ΨΝ6) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

Για το έτος 2023: 17.358.328,70 ευρώ.

Γ ια το έτος 2024: 58.741.711,30 ευρώ, τηρουμένων των εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

4. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης:

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
4o ΤΡΙΜΗΝΟ 2023
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
6. Γ ια την παρακολούθηση της δράσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες αποτελέσματος:

– RRFC11.2: Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας -άνδρες 25-29.

– RRFC11.3: Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας -άνδρες 30-45.

– RRFC11.6: Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας -γυναίκες 25-29.

– RRFC11.7: Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας -γυναίκες 30-45.

– RRFC11.10: Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας – μη δυαδικά άτομα 25-29.

– RRFC11.11: Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας – μη δυαδικά άτομα 30-45.

– RRFC14.1: Αριθμός νέων ηλικίας 25-29 ετών που λαμβάνουν στήριξη – άνδρες.

– RRFC14.2: Αριθμός νέων ηλικίας 25-29 ετών που λαμβάνουν στήριξη – γυναίκες.

– RRFC14.3: Αριθμός νέων ηλικίας 25-29 ετών που λαμβάνουν στήριξη – μη δυαδικά άτομα.

7. Καθεστώς ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στην παρούσα δράση, χορηγούνται βάσει:

α. Είτε του Κανονισμού ^E) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis),

β. είτε του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τη δυνητικά δικαιούχο επιχείρηση.

Α. Για τις επιχειρήσεις που δεν επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον Κανονισμό αριθ. 1407/2013, θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 3 αυτής. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την έννοια του αρ. 5 (δ) του Κανονισμού 1379/2013 του Συμβουλίου, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του Κανονισμού), της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, και όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς), των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις, δυνάμει της παρούσας.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (άρθρο 1) και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση» (άρθρο 2, παρ. 2). Για τους σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού και της παρούσας, στην έννοια της

«ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.

γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.

δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί έως τη στιγμή της χορήγησης της υπό εξέταση ενίσχυσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών, εμπορευματικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, τότε μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε Κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ο σχετικός έλεγχος σώρευσης διενεργείται μέσω υπο-βληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης όπως έχει οριστεί ανωτέρω βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ) και του αρχείου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης [παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/203 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης [παρ. 4 του άρθρου 3 Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013] ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησής τους, με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

Β. Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία- ΓΚΑΚ) o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187) και έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της 30ης Ιουνίου 2023 (EE L 167/1 της 30.06.2023), οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού αυτού.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 3 της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 3 αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές και σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ οι τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέ-ρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους και ιδίως: α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση, β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες και γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση (ιε) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδε-μένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Σύμφωνα με την παρ. 5(γ) του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προ-βλέπονται στο άρθρο 32.

Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ [Παράρτημα Ι του ΓΚΑΚ (αιτούσα και συνδεδεμένες)]. Για τον υπολογισμό της έντασης και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων και τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο. Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο της χορήγησης. Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης είναι η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του έν-νομου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση, βάσει του εφαρμοστέου εθνικού καθεστώτος.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορί-σιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσο-νος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΑΚ (άρθρο 32 του ΓΚΑΚ).

Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (παρ. 2 άρθρο 8 ΓΚΑΚ, όπως ισχύει).

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού 651/2014.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΥΠ’ΑΡ.1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (de minimis)

1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, πρέπει η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου μήνα είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού) είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

2. Ως μείωση προσωπικού κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, θεωρείται:

α) Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα, και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ.

Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκει-μένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

α) Η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξι-οδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση, και

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολο-γητικά.

4. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων:

Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα:

α) Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β) Οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 80016/31-8-2022 (Β’ 4629), υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

γ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

δ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ε) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013 (άρθρο 1). Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013 αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στη δράση υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

στ) Τα νυχτερινά κέντρα.

ζ) Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

η) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

θ) Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ι) Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δε διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ια) Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνερ-γασίας/co-working spaces).

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡ.651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εγκατάσταση, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής, μετά την αφαίρεση από τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δη-μιουργήθηκαν τυχόν απωλειών θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου (σημείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 2023/1315). Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έχουν μείνει κενές λόγω εθελοντικής αποχώρησης, αναπηρίας, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας ή νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω κατάργησης των θέσεων εργασίας (παρ.ς 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού).

2. Ως αριθμός εργαζόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, νοείται ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (εφεξής Ε.Μ.Ε.), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της επιχείρησης.

Η μερική απασχόληση, δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχική απασχόληση, δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. και η δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μία Ε.Μ.Ε. αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμ-βάνεται υπόψη:

i. Ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. και

ii. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (του μήνα υποβολής).

Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.

3. Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή του αριθμού των Ε.Μ.Ε. ή του αριθμού των απασχολουμένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.

4. Ως μείωση προσωπικού (μείωση Ε.Μ.Ε.) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, θεωρείται:

α) Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)

ε) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

στ) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα, και

ζ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως ε) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

5. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση Ε.Μ.Ε.) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εάν οι θέσεις έχουν μειωθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο-δότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση, και

ε) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

6. Οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους δεν προ-σμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε..

7. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

8. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ο αριθμός των Ε.Μ.Ε., για το προηγούμενο 12μηνο, είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση, τότε ως δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. είναι μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων, τότε η επιχείρηση πρέπει να προσλάβει προσωπικό μέχρι του αριθμού των Ε.Μ.Ε. και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για τους ανέργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

9. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα:

α) Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β) Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του επιχορηγούμενου προσωπικού δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σύμφωνα με το σημείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 2023/1315 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023.

γ) Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα σύμφωνα με τον ν. 4488/2017 (Α’ 137), μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/31-8-2022 (Β’4629) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις.

δ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

ε) Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

στ) Οι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Καν.651/2014 (ΓΚΑΚ). Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προκειμένου η επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποβάλλει:

i) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης):

– Είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Η ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

– Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και

– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

ii) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ πρόσφατο,

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση:

– δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή

– έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή

– έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί.

ζ) Κάθε οντότητα/επιχείρηση που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

η) Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δε διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

θ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ι) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ια) Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνερ-γασίας/co-working spaces).

ιβ) Επιχειρήσεις για δραστηριότητες που δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΑΚ.

ιγ) Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι – Άνεργοι

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι άνεργοι, ηλικίας 25 έως 45 ετών:

α) εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δράση της κατάρτισης και έλαβαν πιστοποίηση, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις αποκτη-θείσες από την κατάρτιση δεξιότητες και γνώσεις τους [επιλογή ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσ-σονος σημασίας (de-minimis)].

β) εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δράση της κατάρτισης και έλαβαν πιστοποίηση, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 [επιλογή βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής].

Ειδικότερα:

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες και άνω, ή

β) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση πριν την συμμετοχή τους στη δράση κατάρτισης της παρούσας.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ή

β) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και ανήκουν στην κατηγορία β) της ανωτέρω παρ. «άτομα σε μειονεκτική θέση».

2. Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενοι, επιπρόσθετα των ανωτέρω, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμέ-νης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

β. να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δράση της κατάρτισης και έχουν λάβει πιστοποίηση των αποκτηθει-σών δεξιοτήτων.

γ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

δ. να είναι ηλικίας 25 έως 45 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ή να διανύουν το 45ο, κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

3. Δεν εντάσσονται:

α. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 6μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από την επιχείρηση:

i. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση

ii. και είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.

β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και

δ. Άτομα τα οποία:

i. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-ερ-γαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),

ii. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το μισθο-λογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά),

iii. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),

iv. θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

4. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες -Προϋπολογισμός πράξεων

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΥΠ’ΑΡ.1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (de-minimis)

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 25-45 ετών, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις, που έλαβαν πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Κεφαλαίου Α της παρούσας.
1.2 Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης «Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες), διαμορφώνεται σε 1.022 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογι-κό κόστος του ωφελούμενου για έξι (6) μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για δύο (2) επιπλέον μήνες μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

2. Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 80% έως 100% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την ηλικία του ωφελούμενου.

Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ ωφελούμενο ανέρχεται:

i. στο 100% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 25-30 ετών,

ii. στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την ηλικία του, ως εξής:

Κατηγορία ανέργου
Ποσοστό επιχορήγησης
Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργοι ηλικίας25-30 ετών
100%
1.022 ευρώ
Άνεργοι ηλικίας31-45 ετών
80%
817,60 ευρώ
Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

3. Δημόσια Δαπάνη- Διάρκεια Υλοποίησης

1. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για δύο (2) επιπλέον μήνες μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ωφελούμενου ανέργου, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία ωφελούμενων
Δημόσια Δαπάνη ανά ωφελούμενο
Άνεργοι ηλικίας25-30 ετών
6.132,00= 6 ΜΗΝΕΣ Χ 1.022 (100%)
Άνεργοι ηλικίας31-45 ετών
4.905,60= 6 ΜΗΝΕΣ Χ 817,60 (80%)
2. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή των 100.000€ όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας παρ., το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμε-νο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. Σε περίπτωση που με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου, κανένα τμήμα της εν λόγω ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του Κανονισμού 1407/2013.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡ.651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 25-45 ετών, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις, που έλαβαν πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

1.2. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για δύο (2) επιπλέον μήνες μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

2. Επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 1.000 και 800 ευρώ μηνιαίως και αφορά σε προσλήψεις ωφελούμενων ηλικίας 25-30 ετών και 31-45 ετών, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 ΓΚΑΚ επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες και σύμφωνα με το στοιχείο 31 του άρθρου 2 ΓΚΑΚ ως «μισθολογικό κόστος», για τις ανάγκες της παρούσας, νοείται το συνολικό ποσό που πράγματι επιβαρύνει τον δικαιούχο της ενίσχυσης όσον αφορά τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και υποχρεωτικών εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη της δράσης, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 1.000 ή 800 ευρώ αντίστοιχα) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαμορφώνεται το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση, ως εξής:

Κατηγορία ανέργου
Ποσοστό επιχορήγησης
Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας 25-30 ετών
50%
1.000 ευρώ
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας 31-45 ετών
50%
800 ευρώ
3. Δημόσια Δαπάνη- Διάρκεια Υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για δύο (2)

επιπλέον μήνες μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία ωφελούμενου
Δημόσια Δαπάνη ανά ωφελούμενο
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας 25-30 ετών
6.000 = 6 ΜΗΝΕΣ Χ 1.000,00 (50%)
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας 31-45 ετών
4.800 = 6 ΜΗΝΕΣ Χ 800,00 (50%)
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο ιε του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση, ανά έτος. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδε-μένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr και συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο: https:// www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/ apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises- anergon.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβάλλεται αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (L187) της Επιτροπής, ο έλεγχος σώρευσης γίνεται σε επίπεδο συνδεδεμένης επιχείρησης (δηλαδή αιτούσα και συνδεδεμένες σύμφωνα με το παράρτημα Ι του ΓΚΑΚ).

2. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής: α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφε-ρόμενη επιχείρηση για την έδρα να πραγματοποιήσει είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. με κωδικούς TAXISnet ή εναλλακτικά να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τα υποκαταστήματα προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης, εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων πριν την υποβολή της αίτησης (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Στην περίπτωση αποστολής e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολο-γητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαι-ολογητικά.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας όλων των περιφερειών της χώρας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμο-διότητάς τους.

γ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.): Δ.ΥΠ.Α., ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis).

δ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), στο πλαίσιο του προγράμματος.

ε. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) σχετικά:

i. Είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),

ii. είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ),

iii. περί μη ύπαρξης εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μια επιχείρηση είναι προβληματική (σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) και ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα,

iv. περί ορισμού των πραγματικών δικαιούχων της ενίσχυσης, κατά την έννοια των παρ. 17 και 18 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ20 του ΣΔΕ: Συλλογή και Καταχώρηση δεδομένων του άρθρου 22.2.δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Αφορά εταίρους της επιχείρησης με ποσοστό συμμετοχής 5% και άνω, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο έργου που έχει οριστεί για τη δράση.

Οι υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιούχων πρέπει να είναι επικυρωμένες από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που απο-στέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, επέ-χουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου, του ν.4624/2019 (Α’ 137) καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές

προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 7

Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και υπόδειξης ανέργων

1. Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης

Το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε περίπτωση ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στην ανωτέρω δράση.

2. Διαδικασία αξιολόγησης

2.1. Η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α.

2. 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η κάθε αίτηση χρηματοδότησης αξιολογείται αυτοτελώς και με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της στο Ο.Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. σε υπαλλήλους του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης – αξι-ολογητές, οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, έλεγχος τυχόν εκκρεμών ανακτήσεων) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα: Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ), ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis), καθώς και από το αρχείο της Υπηρεσίας.

2.3. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης όπως και σε δραστηριότητες που αφορούν σε μετέπειτα στάδια επαλήθευσης και πληρωμών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι – αξιολογητές δε διενεργούν κατά την υλοποίηση της δράσης επιτόπιες ή και διοικητικές επαληθεύσεις σε πράξεις που έχουν αξιολογήσει προκειμένου να διασφαλίζεται η διακριτότητα των ρόλων και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

2.4. Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. όλα τα στοιχεία της αίτησης τα οποία καταχω-ρήθηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα λαμβάνει υπόψη και αποδέχεται συμπληρωματικά δι-καιολογητικά που προσκομίζει ο δυνητικά δικαιούχος, για την πληρότητα και την ορθότητα των δηλωθέντων στην ηλεκτρονική αίτηση και βάσει αυτών ενημερώνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση δεν δύναται να τροποποιηθούν τα πεδία της ειδικότητας, της κατηγορίας ανέργου, του αριθμού των αιτηθεισών θέσεων, του προϋπολογισμού και του προϋπάρχοντος προσωπικού.

2.5. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης επιπλέον αξιολογείται και η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των δυνητικά δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά: α) είτε i. με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας, και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών, είτε ii. με τη σώρευση ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής αντίστοιχα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, και β) για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπρόσθετα αξιολογείται η Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και το σύνολο των προβλεπόμενων για την προβληματικότητα δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στο στοιχείο στ) της περ. 9, της υποπαρ. Β, της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β της παρούσας.

Οι υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων πρέπει να είναι επικυρωμένες από δημόσια αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

2.6. Σε περίπτωση εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές είναι άμεσα απαιτητές και δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση [άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)].

2.7. Μετά την οριστικοποίηση αξιολόγησης από τον αξιολογητή ακολουθεί η αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

2.8. Ο Προϊστάμενος αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζει και οριστικοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης και έχει την τελική ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης.

2.9. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης, ορίζοντας προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

2.10. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), εκδίδεται η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική).

2.11. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2.

2.12. Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, αρμόδιο για την αξιολόγηση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ είναι το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ.

2.13. Στη συνέχεια το αρμόδιο Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Το αρμόδιο Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει τον δικαιούχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ηλεκτρονικό μήνυμα (email).

3. Έγκριση- Αναζήτηση και Υπόδειξη Ανέργων

Στην εγκριτική απόφαση της πράξης προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, το ποσό της επιχορήγησης ανά ωφελούμενο και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, είτε

α) λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή για το τρέ-χον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε

β) τα ποσά που έχει λάβει βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης με τη σώρευση ενισχύσεων βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.

Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία των Υπηρεσιών (ΚΠΑ 2), μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α. Την αίτηση χρηματοδότησης από τη δικαιούχο επιχείρηση και

β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων και

γ. έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 3 της παρούσας.

Για τη διαπίστωση της δυνατότητας υπόδειξης του ανέργου ο εργασιακός σύμβουλος προβαίνει επιπλέον και σε έρευνα σε τρίτα πληροφορικά συστήματα όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και το e-ΕΦΚΑ.

Όπου απαιτείται ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία (εφεξής εργασιακός σύμβουλος) αναζητά από τον προς υπόδειξη ωφελούμενο άνεργο επιπλέον δικαιολογητικά.

Η υπόδειξη γίνεται από το ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης εργασίας, όπως εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων, πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την συνάφεια του προφίλ του ανέργου με την θέση, την ειδικότητα του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

Ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει τους ανέργους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως. Επίσης, ενημερώνει το σχετικό πεδίο του ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας και της κατηγορίας του ωφελούμενου μετά την αρχική τοποθέτηση.

Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του 90ήμερου (60 και 30 ημέρες επιμήκυνση).

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου/Τμή-ματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.

4. Διαδικασία ενστάσεων/αντιρρήσεων

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά απόρριψης καταβολής ενίσχυσης, διακοπής κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ 2, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών.

3. Όλες οι ενστάσεις/αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκο-μιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων/αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν, εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης/αντίρρησης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης/αντίρρησης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

Άρθρο 8

Διαδικασία υλοποίησης- Παρακολούθηση προγράμματος

8.1. Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προθεσμιών, ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

8.2. Παρακολούθηση προγράμματος – Επαληθεύσεις -Πιστοποιήσεις

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση.

Ο δικαιούχος της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α., όλων των στοιχείων που αφορούν στο πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της επιχορήγησης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

Κάθε αίτημα καταβολής επιχορήγησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης. Το αίτημα για καταβολή της επιχορήγησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως θα οριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 3066/12-01-2023 (Β’ 155).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013:

«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, εκδίδεται σχετική απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση, απόρριψη καταβολής επιχορήγησης) από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καταβολής επιχορήγησης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αντιρρήσεις και για την επιτόπια και για τη διοικητική επαλήθευση προ-βλέπονται μετά την παραλαβή από τον δικαιούχο της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία είναι κατα-χωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α..

1. Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και δεν συνδέονται με την πορεία του αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης στις δικαιούχους επιχειρήσεις.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα της δικαιούχου επιχείρησης, για τον επιχορηγούμενο υπάλληλο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 3066/12-01-2023 (Β’ 155). Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργείται μία επιτόπια επαλήθευση.

Συνίσταται η επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α’ δί-μηνο απασχόλησης, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν της μιας) δύ-νανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται: α. Η λειτουργία της επιχείρησης.

β. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού. γ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από την επιχείρηση.

δ. Αν έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο ωφελούμενος από τη Δ.ΥΠ.Α. (κατά την υπόδειξη) ή την επιχείρηση σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-τητας).

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη ερ- γάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, είναι δυνατή η διενέργεια νέας επιτόπιας επαλήθευσης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου.

Εφόσον το οριστικό αποτέλεσμα της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκλη-

ση, διακοπή με αναζήτηση/δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

2. Διοικητική Επαλήθευση

Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα καταβολής επιχορήγησης της επιχείρησης. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

Κατά τη διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα δικαι-ολογητικά όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

8.3 Καταβολή ενίσχυσης

1. Το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η διαδικασία και ο τρόπος της καταβολής της ως άνω ενίσχυσης προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις δράσης

9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο, προς το Γραφείο/ Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2).

Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι τροποποιήσεις δύναται να αφορούν στα παρακάτω: α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

β. Αλλαγή νομικής μορφής.

γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.

ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.

στ. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο/ Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

9.2. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου.

Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

9.3. Τροποποίηση απόφασης ένταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ της υπό στοιχεία119126ΕΞ2021/28-9-2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-τητας» (Β’4498) (Διαδικασία Ένταξης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), η Απόφαση Ένταξης Πράξεων δύναται να τροποποιηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, λόγω μεταβολής επιμέρους στοιχείων που δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, των οροσήμων και στόχων του, ή λόγω μεταβολής άλλων στοιχείων της Απόφασης Ένταξης (όπως αλλαγή στη νομική προσωπικότητα του Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου, στον προϋπολογισμό).

Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά:

i. στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης (υπογραφή σύμβασης) και λήξης του Έργου,

ii. στα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, ϊϊϊ.στα στοιχεία του προϋπολογισμού του Έργου, ϊν.στον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέξουν να ενταχθούν.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού 651/2014 (L187) της Επιτροπής, υποχρεούνται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό καθώς και το επιχορηγούμενο προσωπικό.

Ειδικότερα, οφείλουν να διατηρήσουν τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) ή τον αριθμό των απασχολουμένων, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ΕΜΕ κατά τον μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης-δήλωσης προτί-μησης-ελέγχου προϋποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 4.3 του άρθρου 4 του παρόντος Κεφαλαίου.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις:

α. Που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα και την κατηγορία του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας ή κατηγορίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας και κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλεται ανάλογα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της αρχικής απόφασης υπαγωγής.

β. Που επιλέγουν να ενταχθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα και την κατηγορία του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας ή κατηγορίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας και κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλεται ανάλογα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της αρχικής απόφασης υπαγωγής.

Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις:

α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη), το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν. β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.

γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (όπως κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη της να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου προσωπικού.

Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει ο δικαιούχος.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια ή δράσεις ενισχύσεων, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος.

Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της δράσης οι επιχορηγούμενοι να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα.

Άρθρο 11

Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 και των άρθρων 121 και 122 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση πράξεων

Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο της πράξης και έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης μέσω του ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο. Με τη βεβαίωση αυτή:

α. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυσης (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής των δεικτών και των στόχων της ενίσχυσης).

β. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της ενίσχυσης και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Καταβολής Ενίσχυσης καθώς και του τελικού Αιτήματος.

γ. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό.

δ. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της ενίσχυσης.

ε. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας.

στ. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθε-ωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί (από ΦΥ, ΕΥΣ-ΤΑ, Αρχή Ελέγχου, Εξωτερικοί Ελεγκτές λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.).

Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης στον Δικαιούχο με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμβατικό ταχυδρομείο).

Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο του δικαιούχου.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στην παρούσα δράση είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣ Δ.ΥΠ.Α. με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ.

3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

5. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.

Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανο-μένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 14

Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στη δράση, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν ή δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις.

3. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να συνεχίσει, να λήξει και να επαναπροκηρύξει σε περίπτωση μη κάλυψης την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

4. Η Δημόσια Πρόσκληση της δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

6. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμέ-νου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

7. α. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος του Κανονισμού 1407/2013 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

β. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/ 11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑδΑ: ΩΦ7Π46μΤλΡ -ΔΝΩ), όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να καταχωρούνται στο ΠΣΣΕΗΣ.

8. Η Δ.ΥΠ.Α., για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε. εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί από την παρ. 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315.

9. Η ΔΥΠΑ για τις ενισχύσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί, σε περίπτωση ελέγχου, κατά πόσο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Καν. 651/2014. Οι φάκελοι αυτοί φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση βάσει του παρόντος καθεστώτος (αρ.9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014).

10. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 651/2014 (ΓΚΑΚ), για να είναι νόμιμο το καθεστώς, πρέπει να αποστέλλεται περιληπτική πληροφόρηση στην Επιτροπή (πλατφόρμα SANI2), καθώς και σύνδεσμος που να παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών του, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Άρθρο 15

Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οτιδήποτε δεν ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα, δύναται να διευκρινίζεται με αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν έγκρισης από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Παραρτήματα

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ