789/182657/29.6.2022
13η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 1190)

 

(ΦΕΚ B’ 3365/30.06.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως η τέταρτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 69 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (Α’ 129).

β) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).

γ) Της περ. α’της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε) Του Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

στ) Του Π.Δ.56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

ζ) Του Π.Δ.8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

η) Της υπ’ αρ. 6309/9-9-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

θ) Της υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 1273).

ι) Της υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 (Β’ 1190) απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες, 2220/108492/16-10-2017 (Β’3668), 979/35486/ 7-3-2018 (Β’ 866), 1862/104375/25-7-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’4807), 1501/229370/16-9-2019 (Β’ 3760), 1654/283199/5-11-2019 (Β’ 4063), 606/133751/25-5-2020 (Β’2096), 1902/339237/3-12-2020 (Β’5438), 762/114966/26-4-2021 (Β’ 1760), 1710/293416/21-10-2021 (Β’4957),60/17337/20-1-2022(Β’272),489/109128/21-4-2022 (Β’ 2085).

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:

α) Του Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 347/ 320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193’ του ΕΚΣ.

β) Του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓ ΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ΕL L 350.

γ) Του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549).

δ) Του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. ε) Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕL L 181/48).

στ) Του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1).

ζ) Του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1).

η) Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1).

θ) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18).

ι) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69).

ια) Της C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

ιβ) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ELL 119 και ιδιαίτερα του άρθρου 6.

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

4. Το υπ’ αρ. 1091/24-5-2022 (αρ. πρ. εισ. 737/168697/ 17-6-2022) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

5. Το υπ’ αρ. 40105/20-6-2022 (αρ. πρ. εισ. 746/171971/ 21-6-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

6. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

7. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

8. Του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

9. Τις συνέπειες της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων.

10. Την υπ’ αρ. 428098/16-5-2022 (υπ’ αρ. εισ. 595/ 130114/16-5-2022) εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.

11. Την υπ’ αρ. 188112/16-5-2022 (υπ’ αρ. εισ. 592/ 129493/16-5-2022) Εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190) όπως ισχύει με τις όμοιες, 2220/108492/16-10-2017 (Β’ 3668), 979/35486/7-3-2018 (Β’ 866) 1862/104375/25-7-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’ 4807), 1501/229370/16-9-2019 (Β’ 3760), 1654/283199/5-11-2019 (Β’ 4063), 606/133751/25-5-2020 (Β’ 2096), 1902/339237/3-12-2020 (Β’5438), 762/114966/26-4-2021 (Β’ 1760), 1710/293416/21-10-2021 (Β’ 4957), 60/17337/20-1-2022 (Β’ 272) και 489/109128/21-4-2022 (Β’ 2085) ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η περ. γ’ του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης του επενδυτικού σχεδίου, υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πληρωμής.
Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης (1ης) πληρωμής των δικαιούχων, μέσω ΠΣΚΕ, παρατείνεται ως ακολούθως:
α) Για τους δικαιούχους των αιτήσεων στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000 € και άνω που εντάχθηκαν εντός του 2019 και του 2020 και που θεμελιώνουν ήδη εγκεκριμένη παράταση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής (7η -11η τροποποίηση της παρούσας), η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τις 30/6/2022. Για τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέσω ΠΣΚΕ αρμοδίως αίτηση τροποποίησης έως τις 30/06/2022, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης (1ης) πληρωμής, ορίζεται έως τις εξήντα
(60) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποιηθείσα απόφαση αξιολόγησης αίτησης τροποποίησής τους, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης αυτής είναι μετά τις 30/4/2022.
β) Για τους δικαιούχους των αιτήσεων στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000 € και άνω που εντάχθηκαν εντός του 2021, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τις 31/8/2022. Για τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέσω ΠΣΚΕ αρμοδίως αίτηση τροποποίησης έως τις 31/8/2022, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης (1ης) πληρωμής, μέσω ΠΣΚΕ, ορίζεται έως τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποιηθείσα απόφαση αξιολόγησης αίτησης τροποποίησής τους, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης αυτής είναι μετά τις 30/6/2022».
γ) Για τους δικαιούχους των αιτήσεων στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού έως 600.000 €, η προθεσμία υποβολής της αίτησης α’ πληρωμής παρατείνεται άπαξ έως έξι μήνες μετά τη λήξη του ενός έτους από την ένταξή τους, εφόσον έχει υποβληθεί αρμοδίως σχετική αίτηση στον ΕΦΔ τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. Για τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέσω ΠΣΚΕ αρμοδίως αίτηση τροποποίησης έως την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης πρώτης πληρωμής, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης (1ης) πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ, ορίζεται έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποιηθείσα απόφαση αξιολόγησης της αίτησης τροποποίησης, εφόσον αυτή εκδοθεί μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης αρμοδίως ή και κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της αίτησης πληρωμής διαπιστωθεί ότι οι αιτούμενες δαπάνες δεν αντιστοιχούν στο καθοριζόμενο, από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 ποσοστό επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται ως μη αποδεκτή και οι δικαιούχοι οφείλουν άπαξ εντός διμήνου από την απόρριψη της αίτησης και πριν την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής του αιτήματος πρώτης πληρωμής ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλλουν νέα αίτηση πληρωμής, η οποία καλύπτει την παραπάνω υποχρέωση».

2. Η κατηγορία 4 «Κυρώσεις» του παραρτήματος της παρούσας αντικαθίστανται ως εξής:

«4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β’ 3668), 979/35486/07-3-2018 (Β’ 866), 1862/104375/25-7-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’ 4807), 1501/229370/16-9-2019 (Β’ 3760), 1654/283199/5-11-2019 (Β’ 4063), 606/133751/25-5-2020 (Β’ 2096) και 1902/339237/3-12-2020 (Β’ 5438), 762/114966/ 26-04-2021 (Β’ 1760), 1710/293416/21-10-2021 (Β’ 4957), 60/17337/20-1-2022 (Β’ 272) και 489/109128/21-4-2022 (Β’ 2085).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ