77522 ΕΞ 03-06-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499), καθώς και της υπό στοιχεία 40953 ΕΞ 2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207) (Β’ 2499)”» (Β’ 1610)

Αριθμ. 77522 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 3258/07-06-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021/08.06.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

2. Τις παρ. 2 και 5 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 40953 ΕΞ 2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207) (Β’ 2499)”» (Β’ 1610).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

4. Το Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

11. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

12. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2003 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

13. Το Π.Δ.2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

15. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)_2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 40953 ΕΞ 2023 (Β’ 1610) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 8Α της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021/08.06.2021 (Β’ 2499) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ολόκληρη ως εξής:

«2. Η παρ. 3 του άρθρου 8Α αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Βασική παράμετρος για την προεξόφληση των ροών της μηνιαίας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και κατ’ επέκταση την εύρεση της τελικής ΜΔΑΧΟ, είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιεί η αυτοματοποιημένη λύση και υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8Δ.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 8Α της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021/08.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2499), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο υπολογισμός της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Νομικού Προσώπου γίνεται μέσω των φορολογικών στοιχείων του ως εξής:

Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου ετήσιου εισοδήματος οφειλέτη νομικού προσώπου βάσει φορολογικών στοιχείων ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία:

1) Από τα «κέρδη/ζημιές» του νομικού προσώπου, όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο Ν, αφαιρείται:

– Ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εφόσον υφίσταται και προστίθενται:

– Οι «χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα» εφόσον υφίστανται.

2) Το σύνολο του ποσού που προκύπτει μετά την προσθαφαίρεση των παραπάνω από τα καθαρά κέρδη του νομικού προσώπου (εάν το ποσό αυτό είναι αρνητικό θεωρείται ίσο με το μηδέν), θεωρείται ότι είναι το ετήσιο ποσό, βάσει φορολογικών στοιχείων, που δύναται να διατεθεί για την εξυπηρέτηση των οφειλών του νομικού προσώπου.

3) Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου ετήσιου εισοδήματος εξετάζονται τα έντυπα Ν και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών και πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί των δόσεων ανά έτος βάσει των παρ. 2 και 5 του άρθρου 8Α της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 (Β’ 2499) κοινής υπουργικής απόφασης. Όσον αφορά στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και στους «χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα», λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του τελευταίου έτους.

4) Σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσό είναι μικρότερο του ποσοστού 10% επί του κύκλου εργασιών, τότε το διαθέσιμο ετήσιο εισόδημα αναπροσαρμόζεται στο εν λόγω ποσοστό.

5) Στο ανωτέρω ετήσιο εισόδημα προστίθενται και επιμερίζονται σε κάθε έτος για την «τυπική διάρκεια της σύμβασης αναδιάρθρωσης» (δηλ. όχι ως προκαταβολή):

– Το 95% των καταθέσεων. Εφόσον από τον ανωτέρω υπολογισμό δεν προκύπτει διαθέσιμο ποσό καταθέσεων, το σχετικό πεδίο λαμβάνει μηδενική τιμή.

– Τα επενδυτικά προϊόντα.

Ο τελικός υπολογισμός της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Νομικού Προσώπου που προκύπτει από το άθροισμα της ΚΠΑ Ποσού Ταμειακών Διαθεσίμων και επενδυτικών προϊόντων και της ΚΠΑ του Εισοδήματος του οφειλέτη (Βήμα 2) ως εξής:

 

3. Η παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 40953 ΕΞ 2023 (Β’ 1610) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8Δ της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021/08.06.2021 (Β’ 2499) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ολόκληρη ως εξής:

«5. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8Δ αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Το επιτόκιο ρύθμισης που χρησιμοποιεί η αυτοματοποιημένη λύση εξαρτάται από το είδος της οφειλής:

i) Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το οριζόμενο στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 40992 ΕΞ 2023 (Β’ 1610) κοινής υπουργικής απόφασης,

ii) για τους χρηματοδοτικούς φορείς λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το οριζόμενο στο σημείο (ιθ) του Παραρτήματος «Αναλυτικές Παράμετροι Μεθοδολογίας υπολογισμού αυτοματοποιημένης λύσης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Αντιπρόταση Πιστωτών)», όπως προσαρτάται στην υπό στοιχεία 13243 ΕΞ 2024 (Β’ 560) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ