76792/29.8.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677)

Αριθμ. 76792/2023

(ΦΕΚ Β’ 5270/30.08.2023)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 48 και 70 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

4. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

5. Τα άρθρα 119 (παρ. 4) και 329 (παρ. 4) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

10. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Την υπ’ αρ. 122032/15.12.2022 υπουργική απόφαση «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων” σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)» (Β’ 6593).

14. Την υπό στοιχεία C(2014) 7801 final/29.10.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την υπό στοιχεία C(2014)3542 απόφαση, ως ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” (Β’ 1822)” (Β’ 3521)» (Β’ 5968), ως ισχύει.

16. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

17. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), ως εξής:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Στο Υποπρόγραμμα Α’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης η περ. Α.1 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Α. 1. Εξοπλισμός Γραφείων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχο του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια. Η εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη με ανώτατο όριο 7.000 €/έτος ανά δικαιούχο, εφόσον η ΜΟΔ Α.Ε. δηλώνει εγγράφως ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων. Για την ΕΥΔ Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», και δεδομένου ότι καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις υποστηρίζει διοικητικά στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 55.000 €/έτος».

2. Στο Υποπρόγραμμα Α’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης η περ. Α.2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχο του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δήλωση αδυναμίας, από τη ΜΟΔ Α.Ε., κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών, είναι επιλέξιμη για υλοποίηση από κάθε φορέα που υποβάλει πρόταση, με ανώτατο όριο 13.000 €/έτος ανά δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας. Για την ΕΥΔ Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», και δεδομένου ότι καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις υποστηρίζει διοικητικά στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 91.000 €/έτος». Από το συνολικό ποσό της κατηγορίας δύναται να διατεθεί συνολικό ποσό έως 15.000 € για την αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Για την ΕΥΔ ΤΕΒΟ το συνολικό ποσό για την αγορά φορητών υπολογιστών δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30.000 €).

Για τους δικαιούχους του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», καθώς και όλους τους δικαιούχους των Ε.Π./ Προγραμμάτων, η προμήθεια δύναται να γίνει σε μία ή περισσότερες αναθέσεις, υπό τον όρο να μην υπερβεί το συνολικό ποσό μέχρι το τέλος της περιόδου (31.12.2023).

Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το ανώτατο όριο διαμορφώνεται σε 40.000 €/έτος, με τους όρους που τέθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρονομίσθωση (leasing) των ανωτέρω μηχανημάτων για κάθε δικαιούχο φορέα.

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» δεδομένου ότι καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ), η οποία λόγω του κομβικού της ρόλου στην ηλεκτρονική παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, δικαιούται μέσω του ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας, για τις αυξημένες ανάγκες προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας των εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών στοιχείων δικτύου και εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), καθώς και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Δεδομένων, (κατόπιν έγγραφης δήλωσης αδυναμίας από τη ΜΟΔ Α.Ε. κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών), κατ’ αποκοπή επιπλέον ποσό 200.000 €, το οποίο μπορεί να διπλασιασθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, εφόσον οι ανάγκες των ΕΥ του ΕΣΠΑ και της Αρχής Πιστοποίησης, το απαιτούν.

Για τα Προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, δίδεται η δυνατότητα προμήθειας φορητών υπολογιστών, χωρίς να επιτρέπεται η υπέρβαση του συνολικού ανωτάτου ορίου των 15.000 € της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (με τη δυνατότητα το ποσό της προγραμματικής περιόδου κατ’ έτος να δαπανηθεί σε μία φορά)».

3. Στο Υποπρόγραμμα Α’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης η περ. Α.3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Α.3. Έντυπα, βιβλία κ.λπ.

Προμήθεια εγχειριδίων, βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά έτος και ανά δικαιούχο. Για την ΕΥΔ Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» και δεδομένου ότι καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις υποστηρίζει διοικητικά στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30.000 €/έτος».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ