75166/1.3.2024
Ανακαθορισμός της αρμόδιας αρχής έκδοσης των αδειών διαμονής που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 (Α’ 81), καθώς και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την έκδοσή τους.

 

(ΦΕΚ Β 1596/11.3.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 63 του άρθρου 176 και του άρθρου 179 του Κώδικας Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81),

β) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 215),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

στ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 13).

2. Την υπ’ αρ. 495658/7.11.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς η προσαρμογή του ΟΠΣ Μετανάστευση στις προβλέψεις της παρούσας υπουργικής απόφασης εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ Μετανάστευσης» (κωδικός ενάριθμος έργου 2023ΣΕ95620008), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Από την 31η Μαρτίου 2024, η αίτηση για αρχική χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς και η αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του ν. 5038/2023, δύναται να κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Αίτηση για την ανανέωση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς και αίτηση για την ανανέωση άδειας διαμονής των μελών της οικογενείας του, η οποία χορηγήθηκε, είτε από την υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε από την υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, υποβάλλεται σε οιαδήποτε υπηρεσία μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται από την υπηρεσία μιας στάσης, στην οποία έχουν υποβληθεί.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 31η Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 1 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ