75147/1.3.2024
Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α’ 81).

 

(ΦΕΚ Β 1596/11.3.2024)

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 5 και 6 του άρθρου 134, της παρ. 59 του άρθρου 176 και του άρθρου 179 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

στ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-μασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και

η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 13).

2. Την υπ’ αρ. 495673/7.11.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς η προσαρμογή του ΟΠΣ Μετανάστευση στις προβλέψεις της παρούσας υπουργικής απόφασης εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ Μετανάστευσης» (κωδικός ενάριθμος έργου 2023ΣΕ95620008), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Καθορίζουμε τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α’ 81), ως εξής:

– Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,

– αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής,

– εγκρίσεις απασχόλησης ή αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για την έγκριση απασχόλησης,

– απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου προσωρινής ή μόνιμης διαμονής,

– προηγούμενοι τίτλοι διαμονής οιασδήποτε αρμόδιας αρχής,

– αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών, νομίμως υποβληθεισών ή υποβληθεισών εκπροθέ-σμως εντός του έτους υποχρέωσης υποβολής,

– βεβαίωση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή αποδεικτικό απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή αποδεικτικό απόδοσης Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης (ΠΑΑΥΠΑ),

– αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

– αντίγραφα βιβλιαρίων υγείας του αιτούντος ή των τέκνων του,

– λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς και κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αι-τούντος,

– λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος,

– αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμε-σολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τον ν. 4537/2018 (Α’ 84), η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

– βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

– δικαστικές αποφάσεις,

– αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,

– δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,

– έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξέταση ή/και νοσηλεία του αιτούντος σε ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα,

– συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

– απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα,

– υπηρεσιακά σημειώματα, με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα,

– βεβαίωση έκδοσης προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας αστικών συγκοινωνιών,

– πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα οποία εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ),

– λοιπά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή.

Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλη δημόσια αρχή, ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας.

Β. Έγγραφα ή στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση με ημεδαπό τέκνο, είναι τα ακόλουθα: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

β) ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ή αποδεικτικά στοιχεία συμβίωσης των γονέων του τέκνου ή άσκησης της επιμέλειας αυτού, ή οικονομικής συμμετοχής του αιτούντος στις δαπάνες ανατροφής του τέκνου ή τεστ δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleic Acid – DNA) του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Άρθρο 2

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 1 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ