74972/05-10-2021
Καθορισμός του ποσού που διατίθεται για την χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή των υπ’ αρ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, για το έτος 2022

Αριθμ. 74972/2021

(ΦΕΚ Β’ 4644/07-10-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) και το άρθρο 74 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 165).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α΄ 123).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

10. Το π.δ. 134/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α΄ 168).

11. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

15. Την υπ’ αρ. 73894/01-10-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2022, ύψους 724 εκ ευρώ, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις του ΜΠΔΣ 2022-2025,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ποσού που διατίθεται για την χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

1. Το ποσό που, με βάση τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους για το έτος 2022, θα διατεθεί για την χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή των υπ’ αρ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, ανέρχεται σε 724 εκ ευρώ.

2. Το ποσό των 724 εκατ. ευρώ εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και είναι εντός των δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2
Διαδικασία χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση, μεταβιβάζονται τα αντίστοιχα ποσά, μέσω επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη της δαπάνης που δημιουργείται το έτος 2022, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ