74155/18-08-2023
Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο στο Μητρώο Σημάτων, σύμφωνα με το έγγραφο 22840/13-3-2023 με θέμα «Διαδικασία ελέγχου εμπορικών σημάτων στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων Ο.Β.Ι. από τους ενδιαφερόμενους κατοχύρωσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου

Αθήνα, 18-08-2023
Αριθ. Πρωτ. : 74155 – 18-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :10181
Πληροφορίες : K. Τριανταφύλου
Τηλέφωνο: 210 3893574
Email : k.triantafillou@mindev.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο στο Μητρώο Σημάτων, σύμφωνα με το έγγραφο 22840/13-3-2023 με θέμα «Διαδικασία ελέγχου εμπορικών σημάτων στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων Ο.Β.Ι. από τους ενδιαφερόμενους κατοχύρωσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου».

Κατόπιν ερωτήματος που τέθηκε στην υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ελέγχου στο Μητρώο Σημάτων και από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., διευκρινίζουμε τα εξής:

Το εν θέματι έγγραφο αναφέρεται αποκλειστικά στην υποχρέωση των ενδιαφερόμενων να κάνουν έλεγχο στο μητρώο σημάτων, στην περίπτωση που κάνουν αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου. Το γεγονός αυτό, δεν απαλλάσσει από την ίδια υποχρέωση και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για τις περιπτώσεις που προηγείται έλεγχος νομιμότητας και η δέσμευση πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ..

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4919/2022, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 5039/2023 (Α’ 83) αναφέρει τα κάτωθι για τους κανόνες σχηματισμού επωνυμίας και διακριτικού τίτλου:

«1. Για τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σχηματίζονται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για κάθε νομικό τύπο. Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να κατοχυρώσει περισσότερους από έναν διακριτικούς τίτλους.
2. Επιπρόσθετα, η επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι:
α) δεν προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη,
β) διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ., και
γ) δεν έχει κατοχυρωθεί το λεκτικό της επωνυμίας ή των διακριτικών τίτλων ως εμπορικό σήμα.
3. Αν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω ή περιέλθουν σε αυτές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο ή πράξεις και αποφάσεις περί ενωσιακών ή κοινοτικών σημάτων ή αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή, καλούν τους υπόχρεους να συμμορφωθούν με τις ως άνω αποφάσεις και πράξεις, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 29.

Επίσης, η υποχρέωση ελέγχου και εκ μέρους των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίζεται και στο κεφάλαιο 7 με τίτλο «Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων» της υπ. αρ. 103399/27-10-2022 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν της ανωτέρω διευκρίνισης, παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προστριβές με κατόχους εμπορικών σημάτων, τα οποία προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ