7358/16.3.2022
Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

(ΦΕΚ Β 1299/18.3.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 103.

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131) και τις όμοιες της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 «Δημοσιευτέα ύλη».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την υπό στοιχεία Υ23/14.07.2021 διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) (Β’ 2157/2020).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 13698/05.06.2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Συγκρότηση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και Καθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Ελέγχου που συμμετέχουν σε αυτό» (Β’ 2374).

9. Την υπ’ αρ. 16671/01.07.2020 απόφαση ορισμού Επικεφαλής – Προϊσταμένων των Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

10. Το υπ’ αρ. 1311/22/504057 – 08.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Π. ΕΑΔ 6617/ 10.03.2022), με θέμα «Αίτημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πρόταση ένταξης της Διεύθυνσης Εγκληματολογι-κών Ερευνών στο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας».

11. Το γεγονός ότι με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, είναι δυνατόν να ανακαθορίζονται οι Αρχές, Φορείς και Υπηρεσίες ελέγχου που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Την υπ’ αρ. οικ. 7215/15.03.2022 εισήγηση της προ-ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον ανακαθορισμό των Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), ως εξής:

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

2. Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

3. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας

4. Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

5. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

6. Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών

7. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

8. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

9. Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

10. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

11. Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών

12. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

13. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

14. Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

15. Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Στην Ολομέλεια του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. συμμετέχουν οι Επικεφαλής ή οι Προϊστάμενοι των Φορέων και Υπηρεσιών που το συγκροτούν, οι οποίοι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, αναπληρώνονται από τον νόμιμο αναπληρωτή τους κατά την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.

Β. Έργο του Οργάνου είναι η κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία υποστηρίζουν και εξυπηρετούν το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς, η απόφαση για διενέργεια κοινών Επιθεωρήσεων, Ελέγχων και Ερευνών από μικτές ομάδες Επιθεωρητών-Ελεγκτών των αρχών, φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν σε αυτό, η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών των μελών των αρχών, φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν σε αυτό, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς, καλών πρακτικών και συμπεριφορών στο πλαίσιο των σχέσεων πολιτών και φορέων του δημοσίου ή κρατικών λειτουργών, η άρση τυχόν επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ όλων των δημοσίων φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Γ. Στα μέλη του ανωτέρω Οργάνου δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση.

Ως έδρα του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ορίζεται η έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο κτήριο επί των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου στην Αθήνα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ