73553/10.8.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 16935/Δ10.104/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία».

 

(ΦΕΚ Β 5039/10.8.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 137).

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21του «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005, Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 και το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπ’ αρ. 65930/13-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλειο – Πέτρο Σπανάκη» (Β’4526).

6. Την υπ’ αρ. 4/27.07.2023 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).

7. Την υπ’ αρ. 70848/31.07.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 16935/Δ10.104/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία» (Β’ 1346) τροποποιείται ως προς τον ελάχιστο ημερήσιο χρόνο υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και παρουσίας του επί του πλοίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες, ο οποίος ορίζεται σε:

α) Επτά (7) ώρες αντί για πέντε (5) ώρες για κάθε πλοίο της υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας,

β) Τέσσερις (4) ώρες αντί για δύο (2) ώρες για κάθε πλοίο της μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας, γ) Δύο (2) ώρες αντί για μία (1) ώρα για κάθε πλοίο της χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας και η εν λόγω παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ελάχιστος ημερήσιος χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και παρουσίας του επί του πλοίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες ορίζεται σε:

α) Επτά (7) ώρες για κάθε πλοίο της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας,

β) Τέσσερις (4) ώρες για κάθε πλοίο της Μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας, γ) Δύο (2) ώρες για κάθε πλοίο της Χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.

Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι συνεχόμενος.

Ειδικότερα για τα πλοία της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας για τις περ. 1β και 1γ του άρθρου 3 παρέχεται η δυνατότητα ο συνολικός χρόνος να καλύπτεται το πολύ σε δύο φάσεις μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η υπ’ αρ. 54312/2023 κοινή υπουργική απόφαση «Αύξηση των χρονικών ορίων απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών» (Β’ 3620/2023).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας Ναυτιλίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης και Νησιωτικής Πολιτικής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΠΑΝΑΚΗΣ