72712/13-02-2023
Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νοσησης από τον κορωνοϊό covid 19 και την επιδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα

Αρ. Πρωτ.: 72712
Ημ/νία: 13/02/23

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8808812-
email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νοσησης από τον κορωνοϊό covid 19 και την επιδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα»

α) η με αριθμ. 6/2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ
β) τα με αριθμ. πρωτ. 109873/08.03.2022, 197539/29.04.2022, 316652/06.07.2022 και 477264/14-10-2022 Γενικά Έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Παροχών & Υγείας του e-ΕΦΚΑ
γ) οι με αριθμ. 35432/13-04-2022 (Β’ 1820), αριθμ. 61597/30-6-2022 (Β 3474), αριθμ.93108/06.10.2022 (Β’ 5304) και αριθ. 13658/07-02-2023 (Β678) Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας κοινοποιούμε την με αρ.13658/9-2-2023 (Β’678) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία η ισχύς του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’12) παρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αριθμ. 93108/06.10.2022 (Β’ 5304) Υπουργικής απόφασης ήτοι από 01.02.2023 και μέχρι την 30/6/2023 με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες που ορίζονται στην υπ’αρ. 6924/27-01-2022 (Β 291) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα».

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των προαναφερομένων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ