72112 ΕΞ 2022
Χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με θεομηνίες από το Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής.

 

(ΦΕΚ Β 2610/26/5/2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 24.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως του άρθρου 74.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Την ανάγκη ενίσχυσης της αντιπυρικής επάρκειας και ανθεκτικότητας της χώρας.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την από 09.05.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

12. Την υπό στοιχεία 4508/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/25.05.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ύψους 3.800.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με ανακατανομή πιστώσεων από τον Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα εγγραφούν εις ύψος σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4797/2021, από τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τη διάθεση ποσού συνολικού ύψους 3.800.000 ευρώ για την ενίσχυση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις σχετικές με θεομηνίες ως εξής:

Ενίσχυση της αντιπυρικής επάρκειας και ανθεκτικό-τητας της χώρας με τη χρηματοδότηση για μίσθωση αεροσκαφών με δυνατότητα χρήσης επιβραδυντικού υγρού (ΑΛΕ 2440901001 του ΕΦ 1059-201- 0000000).

Από την ημερομηνία διάθεσής τους τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να απορροφηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο ΥπουργόςΟ Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ