7109/25-01-2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205)

Αριθμ. 7109/ 2022

(ΦΕΚ Β’ 283/28-01-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

2. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

3. Την περ. ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

7. Τον ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

12. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α’ 134).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

19. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

20. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

21. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

22. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

23. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

24. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

25. Την υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. οικ. 56914/1033/8.12.2016 (Β’ 3942), οικ. 29479/464/ 26-6-2017 (Β’ 2195), οικ. 32026/500/7.7.2017 (Β’ 2357), οικ. 546/11/4- 1-2018 (Β’ 16), οικ. 2657/48/18-01-2019 (Β’ 68), οικ. 3284/59/23-01-2020 (Β’ 86) και οικ. 53178/1346/23.12.2020 (Β’ 5764) αποφάσεις.

26. Το υπ’ αρ. 52510/81/15-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων.

27. Τις υπ’ αρ. 6104/16-11-2021 και 6715/14-12-2021 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

28. Την υπ’ αρ. 3839/10-1-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

29. Την υπ’ αρ. 38/5-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΦ64691Ω2-ΛΦΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ (υπ’ αρ. 31/03/7-1-2022 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ).

30. Την υπ’ αρ. 107871/24016/28-12-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ1ΑΦ46ΜΤΛΚ-ΜΔ2).

31. Την υπ’ αρ. 1605/11-1-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

32. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προωθεί την απασχόληση των ωφελουμένων σε εξειδικευμένο πεδίο και στηρίζει τις παροχές υγείας προς τους πολίτες της χώρας εξυπηρετώντας λόγους δημοσίου συμφέροντος, και ιδιαίτερα την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000,00 €), πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί με την υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’ 3888) κοινή υπουργική απόφαση. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2022: έως 33.000,000,00 ευρώ, για το έτος 2023: έως 25.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2024: έως 2.000.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Α. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:

«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις».

Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8, προστίθεται περίπτωση γ), ως εξής:

«γ) Τις δαπάνες που προκαλούνται για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101)».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’ 3888) απόφαση όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ