70662/3.8.2023
Εκ νέου τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12.7.2021 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391)

(ΦΕΚ Β’ 4960/08.08.2023)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β. του μέρους ΙΗ’ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 «Ειδικά Προγράμματα»,

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ. του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171, διόρθωση σφάλματος Α’ 207),

ζ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130),

η. του π. δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

θ. του π. δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ι. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπ’ αρ. 38 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31.8.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).

3. Την υπ’ αρ. 141748/27.12.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «1η Αναθεώρηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 – 2025» (Β’ 6358).

4. Την υπό στοιχεία Υ 12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

5. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

6. Την υπ’ αρ. 77602/12.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 118558/2.11.2021 (Β’ 5075), 89285/16.09.2022 (Β’ 4956) και 4108/18.1.2023 (Β’ 224) όμοιες.

7. Την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων, αναγκών και δημιουργίας αναπτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν από τη διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την περίοδο προσαρμογής 2010 – 2018 και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν ως συνέπεια της πανδημίας του SARS COV-2.

8. Την υπ’ αρ. 69972/1.8.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Την υπ’ αρ. 70091/1.8.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία διαπιστώνεται ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 77602/12.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 118558/2.11.2021 (Β’ 5075), 89285/16.09.2022 (Β’ 4956) και 4108/18.1.2023 (Β’ 224) όμοιες, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 77602/12.7.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391) ως εξής:

«2. Η ΕΠΣΥ αποτελείται από:

I. τον/την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως πρόεδρο,

II. τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, και

III. τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος.

Τον/Την Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα μέλη του ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόματος του αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ