7017/7/193/9.12.2021
Απόδοση εσόδων από χρηματικές ποινές, μετατροπές ποινών και δημεύσεις του άρθρου 45 του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74).

 

(ΦΕΚ Β’ 6384/31.12.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 45 και 46 του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
γ) Του άρθρου 74 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
δ) Του άρθρου 2 του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»(Α’ 114).
ε) Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
στ) Του Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»(Α’ 26).
ζ) Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
η) Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
θ) Του Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 165).
ι) Της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
ια) Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805)

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/34-α’ από 23-04-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδάφιο πέμπτο της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’143) από την οποία προκύπτει ότι δενπροκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απόδοση εσόδων

Όλα τα έσοδα από χρηματικές ποινές και μετατροπές ποινών που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4139/2013 (Α’ 74) εισάγονται αποκλειστικά στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560926001 «Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων κατόπιν δημεύσεων γίνεται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το ποσό που προκύπτει αποδίδεται εντός ενός (1) μηνός στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στον Α.Λ.Ε. 1410101001 «Έσοδα από δημεύσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά». Αντίγραφο του αποδεικτικού είσπραξης της Δ.Ο.Υ. κοινοποιείται από την Δ.Δ.Δ.Υ. στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εν συνεχεία, τα εν λόγω υπουργεία υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα ποσά που εισπράττονται στους ως άνω Α.Λ.Ε., αποδίδονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στα Υπουργεία Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με ποσοστιαία αναλογία κατανομής 8%, 40%, 40%, και 12% αντίστοιχα και ειδικότερα με την εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον Α.Λ.Ε.2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του φορέα 1023-801-0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητής Αρχής “Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων”» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων) που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών», τον Α.Λ.Ε. 2420910001 «Απόρρητα έξοδα» του φορέα του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 1057.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στον Α.Λ.Ε. 2910501002 «Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας» του φορέα Φ../Ε.Φ. 1015.202.0000000, του Υπουργείου Υγείας και στον Α.Λ.Ε. 2420910001 «Απόρρητα έξοδα» του ειδικού φορέα 1041-502 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πιστώσεις που εγγράφονται είναι ίσες με το συνολικό ποσό των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, με βάση τις διαθέσιμες πραγματοποιήσεις εκτιμήσεων, ενώ συμψηφίζονται τυχόν διαφορές από προηγούμενα έτη. Με πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών οι ως άνω εγγεγραμμένες πιστώσεις διατίθενται από τα συναρμόδια Υπουργεία για την χρηματοδότηση ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία ΔΥΓ6/ΓΠ.98553/31-08-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 2176) καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας  του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ