70058οικ./23-12-2021
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και ο καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου

Αριθμ.70058οικ./2021

(ΦΕΚ Β’ 6444/31-12-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α’ 190),
β) του άρθρου 8 του Μέρους Α’, Κεφ Γ’«Εξορθολογισμός μηχανισμού διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών» και του άρθρου 53 του Μέρους Δ’, Κεφ. Α’ «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’» του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης.» (Α’ 134),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 6/ 2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
η) την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο Ειδικό Μητρώο της περ. δ της παρ. 2 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας αποφάσης ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως «διαμεσολαβητής» ορίζεται κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, άρθρου 29 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
β. Ως «φορέας» ορίζεται κάθε αδειοδοτημένος φορέας κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).

Άρθρο 3
Ειδικό Μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών

Το «Ειδικό Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών» τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και εγγράφονται σε αυτό διαμεσολαβητές ανά περιφέρεια Πρωτοδικείου, από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης η οποία δύναται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4640/2019 να συστήσει και να εξουσιοδοτήσει ειδική υποεπιτροπή ή να εξουσιοδοτήσει ήδη συσταθείσα υποεπιτροπή για την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο αυτό.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα εκπαίδευσης περιεχόμενο

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές της περ. δ της παρ. 2 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) έχει διάρκεια είκοσι (20) ώρες τουλάχιστον, διενεργείται από φορέα διά ζώσης ή με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή συνδυαστικά και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν ιδίως το εμπράγματο δίκαιο, τους ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998, την εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Ο φορέας διαβιβάζει στη κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης το φάκελο του καταρτιζόμενου, ο οποίος περιλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 6
Έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή

Η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 75) ορίζεται η 1η Απριλίου 2022.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ